Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gościno, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226826/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GOŚCINO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W GMINIE GOŚCINO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOŚCINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920676

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Gościno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943513385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.osinski@goscino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goscino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W GMINIE GOŚCINO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80df8f55-f88f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226826

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047273/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80df8f55-f88f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej,
należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu
portalu E-zamówienia.
1. Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu
poczty elektronicznej lub portalu E-zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert, dokumentów i
oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się
jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu systemu e – zamówienia.
2. Korzystanie z systemu e – zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu korzystania z tego systemu.
3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w systemie e
– zamówienia. Wykonawca posiadający konto w systemie e – zamówienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej, w formacie danych: .doc, .docx, .rtf, .xps,
.odt, pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).
7. Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego w
systemie e – zamówienia.
9. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz pozostałe załączniki składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Zamawiający – po otwarciu ofert – dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem pkt 1, za pomocą poczty elektronicznej.
11. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. Zamawiający – po otwarciu ofert – dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem pkt 1, za pomocą poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: B/OŚWIETLENIE – GOŚCINO/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji i przebudowy systemu oświetlenia ulicznego w gminie Gościno zgodnie z zapisami Audytu Efektywności energetycznej dla wariantu nr II (Załącznik nr 1 Audyt Gościno). Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia drogowego, w ramach jednego zamówienia publicznego. Zakres obejmuje wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED (zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część dokumentacji przetargowej – Załącznik nr 3 Mapa), wyminę szaf oświetleniowych na szafy z możliwością zdalnego monitoringu pracy systemu oświetlenia. Zainstalowanie kompensatorów mocy biernej. Montaż sterowników (przekaźników opraw LED) do istniejących opraw Led, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Tabela Atrybutów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
 cena oferty – 60%
 wydłużenie okresu gwarancji – 20%
 wydajność opraw ulicznych – 10%
 zastosowanie opraw z certyfikatem ENEC+ – 10%
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:
C - ilość punktów w kryterium ceny,
Cmin - najniższa zaoferowana cena,
Co - cena oferty ocenianej.


4. W kryterium wydłużony okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja:
 24 miesiące - 0 pkt
 od 25 miesięcy do 36 miesięcy - 10 pkt
 od 37 miesięcy do 48 miesięcy - 20 pkt

5. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.
6. Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 24 miesiące.
7. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty.
8. W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.
9. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 48 miesięcy zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 48 miesięcy.

10. W kryterium wydajność opraw ulicznych zostanie zastosowana następująca punktacja:
Wc = (W/Wmax) x 10 pkt
Wc – liczba punktów za średnią wydajność opraw ulicznych podana w ofercie,
Wmax – najwyższa ze wszystkich wydajności opraw ulicznych w podanych ofertach,
W – średnia wydajność opraw ulicznych w badanej ofercie,

11. W ramach kryterium wydajność opraw ulicznych maksymalna liczba pkt wynosi 10. W ramach tego kryterium oceniana będzie średnia wydajność świetlna określona w lm/W (oceniana na podstawie informacji umieszczonych w załączniku do SWZ – Tabela doboru opraw oświetleniowych). Zamawiający dokona samodzielnych obliczeń na podstawie złożonego dokumentu. Jeśli średnia wydajność wyniesie poniżej 140 lm/W, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
12. W ramach kryterium zastosowanie opraw z certyfikatem ENEC+ oceniane będzie przez Zamawiającego zaoferowanie lub niezaoferowanie rozwiązań dla opraw oświetleniowych z zastosowaniem certyfikatu ENEC+. Jeżeli co najmniej jedna oprawa będzie miała wpisane w załączniku nr 10 w kolumnie „Certyfikat ENEC+ TAK/NIE” wartość NIE, Wykonawca otrzyma – 0 pkt. Jeżeli wszystkie oprawy będą miały w w/w kolumnie wartość TAK, Wykonawca otrzyma – 10 pkt.

13. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
14. W powyższych kryteriach oferta wykonawcy może łącznie uzyskać maksymalnie 100 pkt. (cena oferty – 60 pkt, wydłużenie okresu gwarancji– 20 pkt, wydajność opraw ulicznych – 10 pkt, zastosowanie opraw
z certyfikatem ENEC+ – 10 pkt).
15. Wartość punktowa oferty = wartość punktowa „C” (cena oferty) + wartość punktowa „G” (wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane) + wartość punktowa „W” (wydajność opraw ulicznych) + wartość punktowa „K” (certyfikat ENEC+).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydajnośc opraw ulicznych

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zastosowanie opraw z certyfikatem ENEC+

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia dla obu części mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
2. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
5.1. wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej 1 robotę budowlaną polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach której to roboty wybudowano lub zmodernizowano czyli wymieniono co najmniej 75 opraw do źródeł wyładowczych na oprawy w technologii LED wraz z systemem sterowania o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto;
5.2. dysponują co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z
postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji (§3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
c) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
d) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy albo
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy albo wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z
dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt c).
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopusz¬cza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzo¬nego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz
opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8. Przedmiotowe środki dowodowe, których zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą, w celu potwierdzenia, że oferowane materiały i urządzenia są zgodne z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, opisie oceny ofert i wymaganiami związanymi z realizacja zamówienia:
8.1. wypełniony załącznik – tabela zaoferowanych urządzeń wraz z obliczeniami fotometrycznymi;
8.2. oprawy oświetleniowe:
a) kartę techniczną opraw,
b) deklarację CE producenta opraw,
c) bazę danych zastosowanych typoszeregów opraw dotyczących rozsyłu światła tychże opraw oświetleniowych;
d) Certyfikaty ENEC+ wraz z załącznikami potwierdzającymi listę certyfikowanych komponentów oferowanych opraw oświetlenia ulicznego (wymagane tylko w przypadku deklaracji w ofercie przez Oferenta posiadania takiej licencji/ certyfikatu).
e) Obliczenia fotometryczne, wraz z plikiem źródłowym zapisanym w formacie .dlx lub równoważnym. Obliczenia oraz prezentacja wyników obliczeń musi być w pełni zgodna z przyjętymi.
f) Raport IES LM80-L90/B10
8.3. system sterowania:
a) kartę techniczną systemu sterowania,
b) deklarację CE producenta sterownika do systemu sterowania,
c) certyfikaty oferowanego systemu sterowania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (również dotyczące rozwiązań równoważnych).
Załącznik wskazany w pkt 8.1. SWZ nie podlega uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich
zastosowanie zasady określone w SWZ.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą
co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1a) i b),
składa każdy z wykonawców (dotyczy także wspólników spółki cywilnej). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zmiany umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
w tym art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz w umowie stanowiącej integralną część dokumentacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo