Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsko-Biała, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226881/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

TS PODBESKIDZIE SPÓŁKA AKCYJNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY IMPREZ MASOWYCH w TS Podbeskidzie S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TS PODBESKIDZIE SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242579231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Rychlińskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tspodbeskidzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tspodbeskidzie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY IMPREZ MASOWYCH w TS Podbeskidzie S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4440461d-f892-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226881

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4440461d-f892-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny.
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@tspodbeskidzie.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETAXAR Janusz Dębowski, e-mail: biuro@etaxar.pl
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy sprzętu i odzieży sportowej dla TS Podbeskidzie S.A.” znak sprawy ZP 1/2022/TSP, prowadzonym w trybie podstawowym;
1.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/5/2023/TSP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony:
- imprez sportowych – meczów piłki nożnej, (imprezy masowe, mecze sparingowe,) rozgrywanych przez sekcje sportowe będące w strukturach Zamawiającego, polegających na zabezpieczaniu stadionów, na których sekcje sportowe rozgrywać będą mecze w charakterze gospodarza, a także zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie obiektów podczas imprez masowych zgodnie Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zm.,
- innych imprez sportowych na obiektach wynajmowanych przez Zamawiającego.
2. Usługi będące przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
- ochronę osób i mienia – fizycznego zabezpieczenia porządku, bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej „Mecze o mistrzostwo Fortuna I liga lub Ekstraklasy 2023/2024 runda jesienna i wiosenna” na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 21., gdzie sekcja piłki nożnej rozgrywać będzie mecze w charakterze gospodarza,
3. Ww. usługi wykonywane będą przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 z późn. zm.) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U.2011.183.1087);
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r . poz. 829).
4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obrębie ogrodzonego obiektu Zamawiającego, w określonym godzinowo czasie na podstawie harmonogramu spotkań, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, polegającego na:
a) ochronie uczestników imprez, w tym kibiców, sportowców, kadry trenerskiej, sędziów itp., poprzez stanowczą interwencję w przypadkach naruszania przez osoby znajdujące się na terenie chronionym obowiązujących zasad, regulaminu obiektu i regulaminu imprezy masowej, przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
b) współpracy z innymi służbami (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, służby medyczne),
c) uniemożliwieniu przedostania się na teren chroniony osób bez ważnego biletu, posiadających zakaz stadionowy, znajdujących się pod wyraźnym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
d) ochronie wszelkich budynków i innych obiektów znajdujących się na terenie chronionym przed dostępem osób nieupoważnionych,
e) uniemożliwieniu wnoszenia opraw wielkoformatowych, wyrobów pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych na teren imprezy masowej/sportowej bez uprzedniej zgody organizatora,

5. Obowiązki obligatoryjne:
5.1. obowiązkiem agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa drużynom, sędziom, Delegatowi PZPN, przedstawicielom władz sportowych i widzom oraz zapewnienie porządku przed, w czasie i bezpośrednio po zawodach w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bezpieczeństwo w/w uczestnikom meczu musi być zapewnione do momentu opuszczenia parkingu przy stadionie przez sędziów, Delegata PZPN i zespół gości. Przewiduje się następujące warianty
1) 17 meczów Fortuna I liga lub Ekstraklasy, 2 mecze Pucharu Polski, 2 mecze barażowe, w tym:
- 15 meczów – mecze zwykłe
- 2 meczów podwyższonego ryzyka
- 2 meczów Puchar Polski – mecze zwykłe
- 2 mecze barażowe – mecze zwykłe
Przewiduje się następujące warianty, w zależności od koncepcji ochrony na daną imprezę, oraz od ilości udostępnionych na daną imprezę miejsc:
a) Mecze zwykłe
- Wariant I - 9100 miejsc udostępnionych w tym 810 dla kibiców gości - 125 służb ochrony w tym 20% służb porządkowych.
- Wariant II - 14963 miejsc udostępnionych w tym 2157 dla kibiców gości - 175 służb ochrony w tym 20% służb porządkowych.
b) Mecze podwyższonego ryzyka
- Wariant I - 9100 miejsc udostępnionych w tym 810 dla kibiców gości - 195 służb ochrony w tym 50% służb porządkowych.
- Wariant II - 14963 miejsc udostępnionych w tym 2157 dla kibiców gości - 315 służb ochrony w tym 50% służb porządkowych.
2) czas pracy służb ochrony 5,5 godziny tj. 3 godz. przed meczem, 2 godz. meczu, 0,5 godz. po meczu
5.2. inne imprezy sportowe – obowiązkiem agencji jest zapewnienie widzom bezpieczeństwa oraz porządku przed, w czasie i bezpośrednio po imprezie w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i regulaminu imprezy. Bezpieczeństwo w/w uczestnikom meczu musi być zapewnione do momentu opuszczenia obiektu lub terenu, na którym przeprowadzono imprezę masową.
- ilość imprez – około 5 (pozostałe mecze, ewentualne sparingi, prezentacja drużyny)
- wymagana ilość osób ochrony na każdą imprezę: 40 osób,
- czas pracy: 4 godziny ochrony
6. Powyższe wartości są szacunkowe, uzależnione od harmonogramu rozgrywek, zmian w nich dokonanych przez organy nadrzędne, i z tytułu świadczenia usług w mniejszej ilości godzin bądź przez mniejszą ilość osób ochrony w stosunku do szacowanych Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Ilość osób ochrony uzależniona będzie od koncepcji ochrony na daną imprezę, oraz od ilości udostępnionych na daną imprezę miejsc. Zgodnie z art. 433 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wykorzysta minimalnie 70% zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie również zmniejszenie lub zwiększenie ilości osób ochrony jak również zmniejszenie lub zwiększenie godzin ochrony podczas meczu w przypadku jak w ustępie powyżej.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż usługi ochrony prowadzone będą przy wykorzystaniu własnych służb informacyjnych (dotyczy w szczególności ochrony parkingów, bram wjazdowych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, ważną przez cały okres trwania umowy – do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niniejszy dokument winien posiadać każdy z wykonawców;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
- wykazu dostaw lub usług wykonanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
* dwie usługi o wartości min. 200 000,00zł brutto każda, polegających na zabezpieczaniem imprez masowych – meczów piłki nożnej, przy pojemności stadionu min. 10000; Przez jedną usługę należy rozumieć jedną umowę trwającą nieprzerwanie przez cały sezon rozgrywek min. 1 Ligi;
* min. 1 usługa, przy realizacji której wykonawca obsługiwał stadionowy system biletowy w zakresie obsługi bramofurt, terminali mobilnych. Usługa ta może być jedną z usług, o których mowa powyżej.
- wykazu osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: co najmniej 225 osobami, posiadającymi przeszkolenie zgodne z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U. 2009 Nr 62 poz. 504 USTAWA z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późn. zm.; w tym 100% przeszkolonych stewardów zgodnie z Uchwałą nr III/61 z dnia 30 marca 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji szkoleń z wykorzystaniem narzędzia szkoleniowego „Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN”, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 65, 904.);
- wykazu narzędzi (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej, typu dyspozytorskiego, wydane przez rząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz wymagane jest dysponowanie, co najmniej 30 profesjonalnymi radiotelefonami o parametrach technicznych odpowiadających ww. zezwoleniu i mocy powyżej 1 W.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
c. aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, ważną przez cały okres trwania umowy;
d. wykazu usług według Załącznika nr 5 do SWZ;
e. wykazu narzędzi według Załącznika nr 6 do SWZ;
f. wykazu osób według Załącznika nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
b) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2/2a),
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2b)
e) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta
musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do
występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3b).
3) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VII wymagane jest
załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie (załącznik
nr 3).
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu
podlegają sumowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2.1. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt. 4 lit b) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Szczegółowy zakres zmian znajduje się w SWZ i postanowieniach umownych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryterium cena

Zobacz inne

Prawo