Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gniezno, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00227333/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek wraz z modernizacją serwerowni
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek wraz z modernizacją serwerowni
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d6fb0f4-f47f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045676/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek wraz z modernizacją serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach projektu cyfrowy powiat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
2. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 podpisem zaufanym lub
 lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl/,w zakładce Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych w katalogu „Instrukcja dla Wykonawcy” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 znajdują się instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy. Regulamin korzystania z platformy eZamawiajacy dostępny pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.
2. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie .pdf.
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiat Gnieźnieński z siedzibą
w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10, 620200 Gniezno, tel. (61) 424 07 41, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl.
2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@powiat-gniezno.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164). Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważnione z mocy prawa oraz wspierające Starostwo w realizacji zamówień publicznych.
6) Posiada Pani/Pan prawo :
 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.11.2023.WI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla jednostek w ramach projektu Cyfrowy Powiat. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00.Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek
Zakres zamówienia
L.p. OPIS Zamówienie podstawowe szt.
1 Komputer stacjonarny 57 szt.
2 NAS 14 szt.
3 Dysk HDD do NAS 28 szt.
4 Dysk HDD w obudowie zewnętrznej 1 szt.

2. Szczegółowy opis oraz zestawienia asortymentowo-ilościowe przedmiotu zamówienia określają:
a) formularz cenowy - załącznik nr 4 do SWZ,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 A do SWZ, w którym określono minimalne wymagane parametry jakościowe i techniczne/funkcjonalne, jakie musi spełnić dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Wykonawca może zaoferować model zgodny
z wymaganiami minimalnymi lub model o wyższych parametrach.

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia i gwarancją określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5A do SWZ.

4. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega, że oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
2) Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być wyprodukowany najpóźniej 24 miesiące przed datą złożenia oferty, być sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot dostawy był:
a) fabrycznie nowy, nieregenerowany (za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały wykorzystane produkty
w 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania
i uszkodzenia, nie regenerowane);
b) pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz nie noszący śladów ich wcześniejszego używania lub uszkodzenia;
c) w zakresie sprzętu komputerowego - pochodzący z montażu z linii produkcyjnej – żaden z elementów dostawy nie może być refabrykowany;
d) kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania oraz gotowy do użytkowania;
e) gatunku „I”;
f) dopuszczony do obrotu.
4) Wszystkie urządzenia muszą być oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji. Zamawiający wymaga, by system operacyjny nie był wcześniej aktywowany lub używany na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Zamawiający wymaga, by oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności.
5) Oferowany przedmiot zamówienia winien współpracować z siecią energetyczną o parametrach 230V ± 10%, 50Hz.
6) Gwarancja i rękojmia:
Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony asortyment minimalnych gwarancji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2A i 2B do SWZ – odrębnych dla każdego asortymentu, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.
7) Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest w celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ podać w Formularzu cenowym (dla części I)- kolumnie nr 4 i 5 dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, model oraz numer katalogowy) oraz parametry.
W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać „nie dotyczy”.
8) Brak nazwy producenta, modelu oraz parametrów (nie wypełnienie kolumny nr 4 i 5 w Formularzu cenowym), skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ.

5. Rozwiązania równoważne:
1) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia.
2) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, uwzględnia się w kolejności:
- Polskie Normy,
- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

L.p. OPIS Zamówienie opcjonalne szt.
1 Komputer stacjonarny do 60 szt.

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. W ramach prawa opcji zamawiający może dokonać dodatkowego zakupu asortymentu, w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym (załącznik nr 2A do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wymagania jak dla zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o których mowa w art. 441 ustawy Pzp, na zasadach i w okolicznościach określonych w projektowanych postanowieniach umownych. Zamawiający zastrzega sobie, że z prawa opcji może nie skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Brak wykonania przedmiotu zamówienia opcji w całości lub części nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązywały przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z Formularzem cenowym jak dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odrębnie dla każdej części, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria dla wszystkich części zamówienia:
KRYTERIUM RANGA (%)
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena brutto 100


C cena brutto – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma 100 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto.

najniższa cena (brutto),
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja serwerowni w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w ramach projektu Cyfrowy Powiat. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00- 0001/21-00.Modernizacja serwerowni

Zakres zamówienia dla Części II:
L.p. OPIS Zamówienie podstawowe
1 Dostawa wyposażenie niezbędnego do modernizacji serwerowni Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2B do SWZ
2 Dostawa oprogramowania niezbędnego do modernizacji serwerowni -Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2B do SWZ
3 Usługa modernizacji serwerowni, w szczególności:
a. Prace na macierzy dyskowej,
b. Prace na serwerach i przełącznikach sieciowych,
c. Prace konfiguracyjne na serwerach i przełącznikach sieciowych. - Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2B do SWZ

2. Szczegółowy opis oraz zestawienia asortymentowo-ilościowe przedmiotu zamówienia określają:
a) formularz cenowy - załącznik nr 4 do SWZ,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 A, 2B do SWZ, w którym określono minimalne wymagane parametry jakościowe i techniczne/funkcjonalne, jakie musi spełnić dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia. Wykonawca może zaoferować model zgodny
z wymaganiami minimalnymi lub model o wyższych parametrach.

3. Wymagania związane z realizacją zamówienia i gwarancją określają projektowane postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5B do SWZ.


4. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Zamawiający zastrzega, że oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji.
2) Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być wyprodukowany najpóźniej 24 miesiące przed datą złożenia oferty, być sprawny i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
3) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę przedmiot dostawy był:
a) fabrycznie nowy, nieregenerowany (za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały wykorzystane produkty
w 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania
i uszkodzenia, nie regenerowane);
b) pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz nie noszący śladów ich wcześniejszego używania lub uszkodzenia;
c) w zakresie sprzętu komputerowego - pochodzący z montażu z linii produkcyjnej – żaden z elementów dostawy nie może być refabrykowany;
d) kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania oraz gotowy do użytkowania;
e) gatunku „I”;
f) dopuszczony do obrotu.
4) Wszystkie urządzenia muszą być oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji. Zamawiający wymaga, by system operacyjny nie był wcześniej aktywowany lub używany na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga, by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Zamawiający wymaga, by oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. certyfikatami autentyczności.
5) Oferowany przedmiot zamówienia winien współpracować z siecią energetyczną o parametrach 230V ± 10%, 50Hz.
6) Gwarancja i rękojmia:
Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony asortyment minimalnych gwarancji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2A i 2B do SWZ – odrębnych dla każdego asortymentu, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru.
7) Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest w celu identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SWZ podać w Formularzu cenowym (dla części I)- kolumnie nr 4 i 5 dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, model oraz numer katalogowy) oraz parametry.
W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać „nie dotyczy”.
8) Brak nazwy producenta, modelu oraz parametrów (nie wypełnienie kolumny nr 4 i 5 w Formularzu cenowym), skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SWZ.

5. Rozwiązania równoważne:
1) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia.
2) Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, uwzględnia się w kolejności:
- Polskie Normy,
- krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48219700-3 - Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

L.p. OPIS Zamówienie opcjonalne
4 Dodatkowe licencje umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa z typem licencji wieczystej z rocznym wsparciem – umożliwiające backup maszyn zamiennie fizycznych/wirtualnych - 5 szt.

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. W ramach prawa opcji zamawiający może dokonać dodatkowego zakupu asortymentu, w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym (załącznik nr 2B do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach prawa opcji musi spełniać wymagania jak dla zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o których mowa w art. 441 ustawy Pzp, na zasadach i w okolicznościach określonych w projektowanych postanowieniach umownych. Zamawiający zastrzega sobie, że z prawa opcji może nie skorzystać lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach opcji uzależnione jest od możliwości finansowych Zamawiającego. Brak wykonania przedmiotu zamówienia opcji w całości lub części nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązywały przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z Formularzem cenowym jak dla zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta odrębnie dla każdej części, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria dla wszystkich części zamówienia:
KRYTERIUM RANGA (%)
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium - cena brutto 100


C cena brutto – całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
Oferta z najniższą ceną w danym kryterium otrzyma 100 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto.

najniższa cena (brutto),
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 100
cena badanej oferty brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SWZ,
b) Formularz cenowy stanowiący - załącznik nr 4 do SWZ (tylko dla części I),
c) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym
w załączniku nr 3 do SWZ,
 Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
 Oświadczenie składają odrębnie:
 Wykonawca,
 podmiot udostępniający zasoby, w zakresie, w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy),
 każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
d) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
 pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym,
e) w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych – dowody (jeżeli dotyczy),w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzających, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego
Ww. dowody należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
 pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
 wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem;
 informacje dotyczące składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia zostały określone w Części VIII SWZ;
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
 przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
 czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, chyba, że postanowienia Umowy stanowią inaczej.
2. Zamawiający – niezależnie od przesłanek zmiany Umowy wynikających wprost z ustawy Pzp – przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do jej treści wynikającej z oferty i określa poniżej warunki ewentualnego wprowadzenia takich zmian:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonanie zgodnie z Umową dostaw będących jej przedmiotem, pod pojęciem której Strony uznają jakiekolwiek zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strony nie mogły zapobiec i którego nie mogły przewidzieć, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne, awarie maszyn, działania w wykonaniu władzy publicznej oraz inne okoliczności niezawinione przez żadną ze Stron, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi okolicznościami;
2) w przypadku konieczności dokonania zmiany modelu lub modelu i producenta sprzętu/oprogramowania (np. w przypadku brak dostępności na rynku, pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia) niepowodującej zwiększenia ceny, Strony dopuszczają możliwość zmiany pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje sprzęt/oprogramowanie o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w pierwotnej ofercie, określonej w załączniku nr 1 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia – parametry oferowanego sprzętu);
3) w przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności:
a) o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej;
b) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające np. z powodu warunków atmosferycznych,
- termin określony w Umowie na realizację dostawy może zostać odpowiednio wydłużony, o czas równy czasowi wystąpienia przedmiotowych okoliczności;
4) w przypadku zmiany opodatkowania lub obowiązujących stawek podatku VAT, należność za dostarczany towar zostanie wyliczona przy uwzględnieniu zmienionych zasad lub stawek podatku VAT;
5) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania.
3. W przypadku opisanym w ust. 2 pkt 2 powyżej, Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora o niedostępności zaoferowanego towaru, opinia o nie gorszych parametrach technicznych towaru zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego towaru wymaga zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wniosek z propozycją zmiany treści Umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany i uzasadnienie zmiany. Zmiana może dojść do skutku wyłącznie na podstawie zawartego przez Strony aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-30 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji dla części I: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji dla części II: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji (dla wszystkich części) w terminie obowiązywania umowy.
5. Z postępowania wyklucza się również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej „rozporządzenie 765/2006”) lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających(dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Zobacz inne

Prawo