Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00227377/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi organizacji kampanii promocyjno-informacyjnej w ramach Projektu iPFRON+

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: PFRON

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012059538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 13

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-828

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: +48 22 50 55 879

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ipfronplus@pfron.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pfron.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowy fundusz celowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227377

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00206477

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

[dotyczy Części 1]
7.1.1. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi, przy czym:
a) co najmniej 1 (jedna) usługa dotyczyła opracowania, produkcji oraz promocji filmu promocyjnego trwającego co najmniej 1 minutę i 30 sekund w ramach kampanii promocyjnej lub informacyjnej lub społecznej, oraz
b) co najmniej 1 (jedna) usługa dotyczyła opracowania, produkcji oraz promocji filmu o potencjale viralowym trwającym co najmniej 1 minutę i 30 sekund w ramach kampanii promocyjnej lub informacyjnej lub społecznej.
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazania konkretnej usługi określonej wyżej;
• Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca zrealizował na rzecz jednego podmiotu obie usługi (patrz lit. a i b) wymienione w warunku;
• w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, których wykonanie jest konieczne dla spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu/umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

[dotyczy Części 2]
7.1.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi organizacji kampanii informacyjnej lub promocyjnej lub społecznej lub marketingowej, przy czym:
a) co najmniej 1 (jedna) z nich obejmowała opracowanie graficzne i edytorskie co najmniej jednego artykułu oraz jego publikację w co najmniej 10 tytułach prasowych, oraz
b) co najmniej 1 (jedna) z nich obejmowała kampanię w co najmniej 5 portalach internetowych lub w co najmniej 2 mediach społecznościowych.
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazania konkretnej usługi określonej wyżej;
• Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca zrealizował na rzecz jednego podmiotu wszystkie usługi wymienione w lit. a – lit. b) powyżej;
• w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których wykonanie jest konieczne dla spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu wymaganej usługi dotyczą części kontraktu/umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

[dotyczy Części 3]
7.1.3. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi, których przedmiotem był kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia typu konferencja lub kongres lub gala, przy czym:
a) każde z tych wydarzeń było dla minimum 50 uczestników oraz
b) wartość każdego z nich wyniosła co najmniej 80 000,000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, oraz
c) w ramach każdego z wydarzeń zapewniono obsługę techniczną wydarzenia oraz usługę cateringową.
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazania konkretnej usługi określonej wyżej;
• Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca zrealizował na rzecz jednego podmiotu dwa wydarzenia typu konferencja, kongres, gala pod warunkiem, że każde z tych wydarzeń spełniało wymagania określone w pkt 7.1.3. powyżej;
• w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których wykonanie jest konieczne dla spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu/umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres i wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
7.1.4. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie zajmowała stanowisko reżysera, posiadająca doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert polegające na pełnieniu roli reżysera w minimum 3 (trzech) wydarzeniach typu konferencja lub kongres lub gala, przy czym co najmniej jedno z nich obejmowało streaming online.

Po zmianie:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:

[dotyczy Części 1]
7.1.1. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi, przy czym:
a) co najmniej 1 (jedna) usługa dotyczyła opracowania, produkcji oraz promocji filmu promocyjnego trwającego co najmniej 1 minutę i 30 sekund w ramach kampanii promocyjnej lub informacyjnej lub społecznej, oraz
b) co najmniej 1 (jedna) usługa dotyczyła opracowania, produkcji oraz promocji filmu o potencjale viralowym trwającym co najmniej 1 minutę i 30 sekund w ramach kampanii promocyjnej lub informacyjnej lub społecznej.
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazania konkretnej usługi określonej wyżej;
• Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca zrealizował na rzecz jednego podmiotu obie usługi (patrz lit. a i b) wymienione w warunku;
• w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, których wykonanie jest konieczne dla spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu/umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

[dotyczy Części 2]
7.1.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi organizacji kampanii informacyjnej lub promocyjnej lub społecznej lub marketingowej, przy czym:
a) co najmniej 1 (jedna) z nich obejmowała opracowanie graficzne i edytorskie co najmniej pięciu artykułów oraz ich publikację , oraz
b) co najmniej 1 (jedna) z nich obejmowała kampanię w co najmniej 5 portalach internetowych lub w co najmniej 2 mediach społecznościowych.
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazania konkretnej usługi określonej wyżej;
• Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca zrealizował na rzecz jednego podmiotu wszystkie usługi wymienione w lit. a – lit. b) powyżej;
• w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których wykonanie jest konieczne dla spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu wymaganej usługi dotyczą części kontraktu/umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

[dotyczy Części 3]
7.1.3. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, co najmniej 2 (dwie) usługi, których przedmiotem był kompleksowa organizacja i obsługa wydarzenia typu konferencja lub kongres lub gala, przy czym:
a) każde z tych wydarzeń było dla minimum 50 uczestników oraz
b) wartość każdego z nich wyniosła co najmniej 80 000,000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, oraz
c) w ramach każdego z wydarzeń zapewniono obsługę techniczną wydarzenia oraz usługę cateringową.
Uwaga:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości kilku umów w celu wykazania konkretnej usługi określonej wyżej;
• Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca zrealizował na rzecz jednego podmiotu dwa wydarzenia typu konferencja, kongres, gala pod warunkiem, że każde z tych wydarzeń spełniało wymagania określone w pkt 7.1.3. powyżej;
• w przypadku, kiedy wyżej opisane usługi stanowią część usług o szerszym zakresie, Wykonawca winien w wykazie usług wyodrębnić usługi, o których wykonanie jest konieczne dla spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
• w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania odnośnie: zakresu i wartości wymaganej usługi, dotyczą części kontraktu/umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (zakres i wartość) Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług;
• w przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy/kontraktu) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień opublikowania Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przejmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
7.1.4. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie zajmowała stanowisko reżysera, posiadająca doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) latach przed upływem terminu składania ofert polegające na pełnieniu roli reżysera w minimum 3 (trzech) wydarzeniach typu konferencja lub kongres lub gala, przy czym co najmniej jedno z nich obejmowało streaming online.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 09:00

Po zmianie:
2023-06-02 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:00

Po zmianie:
2023-06-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-24

Po zmianie:
2023-07-01

Zobacz inne

Prawo