Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zamość, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00227814/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Robota budowlana w zakresie: Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu – III etap.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.4.2.) Miejscowość: Zamość

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 261-181-536

1.4.8.) Numer faksu: 261-181-607

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227814

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00213452

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00133564/06/P

Po zmianie:
2023/BZP 00133564/08/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
 13 000,00 zł /słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych/
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/TP/21/2023 – „Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu – III etap”
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 29.05.2023 r. do godz.: 10:00.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
UWAGA: dalszy zakres, charakter oraz warunki dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XIV SWZ.

Po zmianie:
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
 13 000,00 zł /słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych/
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu nr ZP/TP/21/2023 – „Remont pomieszczeń w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym w Zamościu – III etap”
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 05.06.2023 r. do godz.: 10:00.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
UWAGA: dalszy zakres, charakter oraz warunki dotyczące wadium zostały określone w Rozdziale XIV SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 10:00

Po zmianie:
2023-06-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 10:30

Po zmianie:
2023-06-05 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-07-04

Zobacz inne

Prawo