Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00228487/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej dla budowy Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367252869

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zim.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej dla budowy Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba34ced6-f931-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044690/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla budowy Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl/pn/zimkrakow/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
zp@zim.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej Marketplanet dostępnej pod następującym adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@zim.krakow.pl, z zastrzeżeniem sekcji XI pkt 2 SWZ, tj. składania ofert.
UWAGA: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem postępowania, tj. ZIM.ZP.262.2.8.2023.
3. „Platforma zakupowa” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń lub dokumentów oraz innych informacji, zwane dalej „Platformą”.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Zadawanie pytań w postępowaniu nie wymaga posiadania konta.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawcy dostępnej pod adresem: https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w zakładce Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych.
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 100 MB, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty elektronicznej zp@zim.krakow.pl wynosi do 20 MB.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie.
9. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zostały
opisane w sekcji VIII SWZ.
12. Forma składanych podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń została opisana w sekcji XVI pkt 4
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM.ZP.262.2.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w technologii modułowej dla budowy Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach.
Realizacja inwestycji zakłada budowę obiektu rekreacyjno-sportowego w technologii modułowej; zagospodarowanie terenu, w tym budowę dojść, dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów; budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: przyłączy oraz instalacji zewnętrznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu budowlanego w tym instalacje OZE, która pozwoli na obniżenie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania obiektu.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy, zgodnie z § 1 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz załącznikach do PFU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Cena – waga 60% (60 pkt)
2. Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi za wady wykonanych w trakcie realizacji robót budowlanych - waga 40% (40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie podstawowego okresu rękojmi za wady wykonanych w trakcie realizacji robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku w technologii modułowej o powierzchni użytkowej wynoszącej nie mniej niż 200 m2;
1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe potwierdzone uprawnieniami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1225 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą PB”, w szczególności:
1.2.1. osobą, która w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie pełnić funkcję Głównego Projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w rozumieniu ustawy PB lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),
1.2.2. osobą, która w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy PB lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce),
1.2.3. osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy PB lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce), z zastrzeżeniem objęcia tymi uprawnieniami zakresu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
1.2.4. osobą, która w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy PB lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce), z zastrzeżeniem objęcia tymi uprawnieniami zakresu koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).

Uwaga:
a) Zamawiający poprzez sformułowanie „co najmniej” użyte w warunkach udziału w postępowaniu (pkt 1 niniejszej sekcji ogłoszenia) rozumie „nie mniej niż”.
b) Pod pojęciem „powierzchnia użytkowa” rozumie się powierzchnię użytkową zgodnie z definicją określoną w normie PN-ISO 9836:2022-07 Właściwości użytkowe w budownictwie- Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
c) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji o których mowa w pkt. 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. przez jedną osobę. W takim przypadku, taka osoba musi spełnić łącznie wymagania określone dla każdej z funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2. Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
3. Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym Wykazie zobowiązany jest podać jedynie te roboty, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
3. Ww. dokumenty Wykonawca składa w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Formularz oferty, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
1.2. jeżeli dotyczy – Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
1.3. jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – Pełnomocnictwo – do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
1.4. Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;
1.5. Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp:
a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu wskazane w sekcji V pkt 5.4.) ogłoszenia, mogą spełniać łącznie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
5. Sposób złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został opisany w sekcji 5.11.) niniejszego ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://zimkrakow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”. 2. Szczegółowy sposób złożenia oferty został opisany w sekcji XI SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Informacje uzupełniające do podstaw wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U.2023 poz. 129 ze zm.).
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów dla realizacji poszczególnych etapów:
a) Etap I – w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy,
b) Etap II – w terminie do sześciu miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy,
c) Etap III – w terminie do dwunastu miesięcy licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Szczegółowe informacje dotyczące terminów wykonania zamówienia zostały określone w §3 PPU.
III. Pozostałe informacje:
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w sekcji XX SWZ oraz PPU.
2. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zostały określone w SWZ, dostępnej na stronie prowadzonego postępowania.

Zobacz inne

Prawo