Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sulechów, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00228643/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych - remont szatni przy sali gimnastycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000803590

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Licealna 10

1.5.2.) Miejscowość: Sulechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.losulechow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych - remont szatni przy sali gimnastycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-320f9291-f94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00202432/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie pomiesczeń do osób niepełnosprawnych - remont szatni przy sali gimnastycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-320f9291-f94e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres
zamowienia@powiatzielonogorski.pl (nie dotyczy składania ofert). Szczegółowe wymagania zostały zawarte w rozdziale IX SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania zostały
zawarte w rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zostały określone w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LO.26.4.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych – remont szatni przy sali gimnastycznej”
2. Miejsce realizacji zadania: Sulechów, ul. Żeromskiego 38
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawierają załączniki nr 1B oraz 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431200-9 - Kładzenie glazury

45421120-1 - Instalowanie progów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261320-3 - Kładzenie rynien

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami oceny ofert:
1) Cena – waga 60%
2) Okres gwarancji - waga 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%
= 1 punkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie w zakresie
art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 ze zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: (kompletna oferta)
1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Uwaga: oferty nie należy składać na Interaktywnym Formularzy generowanym przez Platformę.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu w przypadku wskazania przez niego w Formularzu ofertowym udostępnionym na Platformie e-Zamówienia danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnopolskich i bezpłatnych bazach danych z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez zamawiającego.
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu określonego w ust. 2)
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy wg. załącznika nr 2
5) Potwierdzenie wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych 00/100) zgodnie z art. 97 ust 7 Pzp w jednej lub kilku następujących formach
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.);
2. Wadium zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
a. nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających odpowiednio gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
w szczególności nazwę postępowania i nr referencyjny nadane przez Zamawiającego;
c. kwotę gwarancji lub poręczenia;
d. termin ważności gwarancji lub poręczenia, uwzględniający upływ terminu związania ofertą, e. zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”
4. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne jeżeli przed terminem składania ofert zostanie ono złożone w oryginale w postaci elektronicznej podpisanym przez osobę upoważnioną do wystawienia poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą;
5. wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP PARIBAS 26 1600 1462 1848 5215 1000 0016 z dopiskiem: Wadium do postępowania Dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych – remont szatni przy sali gimnastycznej)
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
2. Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) Współpartnerzy zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp musza ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywać wszystkich współpartnerów.
3) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem)
4) Wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu „nazwa i adres” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów
a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego z współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określony został w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności o których mowa w art. 7
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 poz. 835 ze zm.)

Zobacz inne

Prawo