Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00228926/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GDAŃSKIE WODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKIE WODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190275057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza, 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-601

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583233400

1.5.8.) Numer faksu: 583012458

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gdanskiewody.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdanskiewody.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc9b5ceb-f958-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=47366853

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu SmartPZP pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do pełnego i prawidłowego
korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do uwierzytelnienia i podpisu.
2. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
- Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
- system operacyjny Windows 10 i późniejsze
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
- oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu Elearning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Gdańskie Wody Sp. z o.o., ul. Prof. W. Andruszkiewicza 5, 80–601 Gdańsk, e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl, tel.: 58 323 34 00.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych – podstawie art. 15 RODO, przy czym w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO w zakresie dotyczącym bezpośrednio postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia,
- do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych i nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
- do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych – wyłącznie jednakże w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-NB-11/2023/DS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa krzewów i bylin dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03121100-6 - Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SWZ warunków uzyska największą ilość punktów zgodnie z poniższym sposobem obliczenia.
Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
C = (Cmin / Cn) x 100
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium: Cena
Cmin – najniższa cena zamówienia brutto
Cn – cena brutto ocenianej oferty

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących okolicznościach:
1) poprawienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z Ofertą Wykonawcy;
2) dopuszczalnej prawem zmiany stron Umowy lub oznaczenia stron Umowy – w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa – w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego,
4) zmiany terminów wykonania Umowy poprzez odpowiednie przedłużenie o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu Umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy, tj.:
a) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej realizacja w terminach zastrzeżonych w Umowie,
b) wystąpiła siła wyższa, czyli zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, znacznie utrudniające lub uniemożliwiające realizację Umowy; w tym w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego, utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w terminach określonych w Umowie,
c) konieczne stało się wykonanie prac lub usług dodatkowych lub zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
5) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy możliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia, o ile jest to uzasadnione biorąc pod uwagę charakter i skutki zmian terminu realizacji Umowy,
6) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy w szczególności poprzez zmianę warunków wykonania, zakresu prac objętych umową, zmianę terminów realizacji Przedmiotu Umowy, zmianę sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokości wynagrodzenia, w zakresie uzasadnionym wystąpieniem którejkolwiek z poniższych okoliczności:
a) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy powstała konieczność jej zrealizowania według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz załącznikami,
b) Zamawiający lub Wykonawca zaproponował zmianę w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
c) wystąpiła siła wyższa, czyli zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, znacznie utrudniające lub uniemożliwiające realizację Umowy według założeń zawartych w SWZ i Umowie, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z założeniami wynikającymi z SWZ lub Umowy.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanych w ust. 1 wyżej, które powodują konieczność zmiany Umowy, Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej. Wniosek musi zawierać uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących
podstawę dokonania zamian w umowie.
3. Przesłanki dokonania zmian Umowy, określone w ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany postanowień zawartej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, nie wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, jakichkolwiek osób wykonujących czynności w ramach zamówienia.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo