Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229084/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu –
II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296271

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: AL. LEGIONÓW 10

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital4.bytom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital4.bytom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229084

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00227140

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974), obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE (dotyczy Pakietów nr 1-7);
2) Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaoferowanych produktów (dotyczy Pakietów nr 21, 22, 26, 28, 35, 36);
3) materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały) – z wskazaniem części i pozycji, której dotyczą. Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego (dotyczy Pakietów nr 1-37);
4) protokół z badań wg normy PN EN 62353 dotyczący przebadania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego (dotyczy Pakietu nr 2).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w/w przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

Po zmianie:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do stosowania na rynku medycznym, spełniające wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 974), obowiązujących w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE (dotyczy Pakietów nr 1-7);
2) Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zaoferowanych produktów (dotyczy Pakietów nr 21, 22, 26, 28, 35, 36);
3) materiały producenta dotyczące przedmiotu zamówienia (np. foldery, opisy techniczne, oświadczenia producenta, wyciągi z katalogów itp. materiały) – z wskazaniem części i pozycji, której dotyczą. Dokumenty winny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie wymagań postawionych przez Zamawiającego (dotyczy Pakietów nr 1-37);
4) protokół z badań wg normy PN EN 62353 dotyczący przebadania pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego (dotyczy Pakietu nr 1, 2).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w/w przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 09:00

Po zmianie:
2023-06-02 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 09:05

Po zmianie:
2023-06-02 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-29

Po zmianie:
2023-07-01

Zobacz inne

Prawo