Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzyżów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229277/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie w km 0+000 - 0+950."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W STRZYŻOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370488207

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Łukasiewicza 33

1.4.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 172761932

1.4.8.) Numer faksu: 172761932

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@strzyzow.un.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.strzyzowski.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229277

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00208216

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00074818/03/P

Po zmianie:
2023/BZP 00074818/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykaże w ilości co najmniej 1 roboty o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł w zakresie przebudowy dróg + poświadczenie /referencje/ list referencyjny.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej 2 osób:
- 1 osoba - kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń
- 1 osoba - kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający wymaga aby osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy
i kierownika robót dysponowały co najmniej 2 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Po zmianie:
Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej, niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykaże w ilości co najmniej 1 roboty o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł w zakresie przebudowy dróg + poświadczenie /referencje/ list referencyjny.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamawiania publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - co najmniej 2 osób:
- 1 osoba - kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń
- 1 osoba - kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej,
oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający wymaga aby osoby, które będą pełniły funkcję kierownika budowy
i kierownika robót dysponowały co najmniej 2 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami:
- 1 osoba kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- 1 osoba kierownik robót z uprawieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 09:00

Po zmianie:
2023-05-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 09:30

Po zmianie:
2023-05-29 09:30

Zobacz inne

Prawo