Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Śmigiel, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229357/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wymiana pokrycia dachowego nad istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny w Śmiglu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366063617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Harcmistrza Łukomskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Śmigiel

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-030

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655270430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zk-smigiel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zk-smigiel.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana pokrycia dachowego nad istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25ab5ee8-f614-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25ab5ee8-f614-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wyk. musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa regulamin dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje
zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dok. elektr. lub dok. elektr. będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr.
4. Dok. elektr., o których mowa w § 2 ust. 1 rozp.Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr., sporządza się
w postaci elektr., w formatach danych określonych w przepisach rozp. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako zał.
5. Informacje, oświadczenia lub dok., inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dok.
elektr., przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektr.:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozp.Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako zał.), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków kom. elektr. (np. w treści wiadomości e-mail
lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dok. elektr., przekazywane przy użyciu środków kom. elektr., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektr. za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odp. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozp. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektr. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektr., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dok. wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dok. z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dok. zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego.
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą adresu e-mail: przetargi@zk-smigiel.pl (nie dot.składania
ofert)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej „RODO”), Zamawiający informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny w Śmiglu Sp. z o.o. z siedzibą w: Śmiglu przy ul. Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel.
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Surdyk, kontakt: tel. 655270430, dedykowany adres email iod@zk-smigiel.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
d) w niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych, np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
f) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późń. zm.);
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz wierzytelności przez Zamawiającego;
h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;
i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
j) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK/ZP/02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego nad istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie.

Na dachu należy wykonać następujące pace:
• Dokonać dokładnych oględzin fragmentów konstrukcji niedostępnych od strony strychu przed rozbiórką pokrycia (głównie końce krokwi i namurnic), w razie konieczności po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego, wykonać absolutnie niezbędne wymiany i naprawy.
Ewentualne elementy zniszczone, uszkodzone, należy naprawić metodami ciesielskimi przez uzupełnienie-flekowanie, wzmocnienie elementów poprzez nakładki drewniane i gwoździowanie. W przypadku stwierdzenia nadmiernego zużycia o dużym stopniu zniszczenia jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, należy je wymienić na nowe, zachowując bezwzględnie pierwotne wymiary poszczególnych elementów.
• Elementy drewniane o mniejszym zniszczeniu i skorodowaniu należy oczyścić z nawarstwień i zniszczonej tkanki drzewnej poprzez ociosanie i oczyszczenie szczotkami drucianymi do zdrowego rdzenia.
• W związku z projektowanymi nowymi oknami połaciowymi, należy miejscowo wykonać wycinkę krokwi i wstawić dodatkowe krokwie i wymiany, zgodnie z częścią konstrukcyjną projektu.
• Zaimpregnować konstrukcję dachu i deskowania środkami przeciw owadom i grzybom domowym oraz zabezpieczającymi do I stopnia palności środkami przedstawionymi w projekcie budowlanym. Środek nakładać zgodnie z instrukcją producenta.
• Ułożyć folię paroprzepuszczalną o przepuszczalności pary wodnej min. 1 200 g/m³xh pod kontrłatami,
• Połacie dachu ocieplić wełną mineralną gr.30cm od wewnątrz pokrywając folią paroizlacyjną , a następnie od wewnątrz ułożyć płytę GKF 1x12,5 na ruszcie systemowym zgodnie z instrukcją producenta.
• dachy strome pokryć dachówką ceramiczną. Wymieniając pokrycie dachu na nowe należy zadbać o zachowanie jego stylu i wyglądu, jakim charakteryzowało się w czasach swojej świetności.
• Projektuje się wymianę istniejącego pokrycia dachu nad główną bryłą oraz nad wieżą z dachówki ceramicznej typu karpiówka półokrągła w kolorze naturalnej czerwieni. Dachówkę należy układać w koronkę.

Obróbki blacharskie.
Wykonać obróbki blacharskie gzymsów, blachą cynkowo-tytanową gr. 0,60mm w kolorze naturalnym.
Prace dekarskie wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączenia poziomych obróbek blacharskich.
Zamontować system rynien okapowych o przekroju półokrągłym z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy min.d=150mm wraz z nowymi uchwytami i z rurami spustowymi. Elementy orynowania malowane w kolorze elewacji.

Montaż instalacji odgromowej – wg opracowania branży elektrycznej.
Zwody należy wykonać jako poziome niskie pręty stalowe ocynkowane Ø8 mm, przy użyciu typowego osprzętu instalacyjnego dla dachów krytych dachówką.
Wszystkie elementy przewodzące znajdujące się na powierzchni lub pod powierzchnią dachu należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym w sposób bezpośredni. Dotyczy to między innymi blaszanych kominków wentylacyjnych, konstrukcji ław kominkowych, anten itp.
Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane znajdujące się nad powierzchnią dachu, należy wyposażyć w zwody pionowe i połączyć z przewodami tworzącymi siatkę zwodów na powierzchni dachu. Metalowe elementy konstrukcyjne biegnące przy dolne krawędzi dachu tj. rynny, należy również połączyć zwodami.
Przewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn Ø8 mm, mocując je do ścian za pomocą śrub naciągowych. Połączenie instalacji odgromowej z uziemiającą należy wykonać przy pomocy zacisków kontrolnych.
Zaciski kontrolne umieścić na wysokości 1,80m w miejscach najmniej widocznych.
Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać pomiar połączeń części nadziemnej oraz rezystancji uziemienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostały złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
b) nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a) kryterium ceny – waga kryterium 60%,
b) kryterium okresu gwarancji – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowe dokumenty z dostępnych rejestrów, jeżeli może to ustalić z udostępnionych przez Wykonawcę danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 5 i 6 SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to składa się na wzorze Formularza Ofertowego – stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Kierując się zapisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza dokonanie
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadkach określonych w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo