Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zduńska Wola, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229452/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miasto Zduńska Wola

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu informatycznego dla Miasta Zduńska Wola w ramach programu "Cyfrowa Gmina"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 438250229

1.4.8.) Numer faksu: 438250202

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229452

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00222550

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
W celu oceny zgodności zaoferowanych dostaw z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą Testu PassMark CPU Benchmarks w kategorii Average CPU Mark w wydruku PDF według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. Test nie może być datowany wcześniej niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Zamawiający, zastrzega że w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne nie dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia a oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:00

Po zmianie:
2023-05-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:30

Po zmianie:
2023-05-30 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-24

Po zmianie:
2023-06-28

Zobacz inne

Prawo