Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Sącz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229635/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i nadbudowa (w części garażowej) budynku zespołów wyjazdowych wraz z odnowieniem elewacji na obiekcie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492007357

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Śniadeckich 15

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spr.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229635

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00228406

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
2.1) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2.2) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
2.3) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334)

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
2.1) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2.2) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
2.3) minimum 1 (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r., poz. 334)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następującego podmiotowego środka dowodowego:
Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII pkt 4 SWZ – ppkt 4.1), 4.2) i 4.3) specyfikacji.

Po zmianie:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następującego podmiotowego środka dowodowego w postaci oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VIII pkt 4 SWZ – ppkt 4.1), 4.2) i 4.3) specyfikacji.

Zobacz inne

Prawo