Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tczew, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229878/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63b5ef3d-f2ea-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63b5ef3d-f2ea-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
Administrator informuje, że:
1 Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie z siedzibą przy ul.
Rokickiej 5A, 83-110.
2 Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ZUOS sp.
z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p.
Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e – mail: auditor@auditorsecurity.pl
3 Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PN/5/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia zamówienia jest sukcesywna dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w ilości szacunkowej 50.000 kg.

Drut używany będzie do wiązania (belowania) sprasowanych surowców wtórnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) ciągniony na zimno;
2) wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D lub SAE1006 lub S235JRG,
3) żarzony,
4) średnio miękki,
5) lekko olejowany (powierzchniowo),
6 przekrój / średnica drutu 3,5 mm
7) wytrzymałość na zrywanie w przedziale 350-410 N/mm2
8) normy związane: PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007, PN-EN ISO 16120-1:2017-07, PN-EN 10204:2006 (lub równoważnych),
9) przeznaczony do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych prasach belujących.
10) Dostawa drutu:
- dostarczany w kręgach o średnicy zewnętrznej wynoszącej od 600 do 700 mm i ciężarze w zakresie 200 - 250 kg/1krąg
- min. 4 rolki ustawione pionowo na palecie Euro,
- na każdej z palet powinna znajdować się informacja / metka z wagą brutto oraz netto towaru,
- kręgi zabezpieczone metodą zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem oraz zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 6 m-cy,(folia termokurczliwa, stretch itp.)
- każda z rolek na obwodzie powinna być powiązana drutem / pospinane taśmami stalowymi w min. 3 miejscach,
- w jednorazowej dostawie od minimum 10.000 kg do maximum 24.000 kg,
- odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- odbywać się będzie na podstawie kompletu niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, przekazanych Zamawiającemu przed rozładunkiem a zawierających świadectwo jakości z takimi parametrami jak: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę oraz wagę palety z ładunkiem,
- wymagana jest z uwzględnieniem awizacji terminu dostawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą.

Zamawiający zastrzega, że podana ilość przedmiotu zamówienia jest orientacyjną i zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu do max. 15%).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odesłania na koszt Wykonawcy drutu uszkodzonego w trakcie załadunku i transportu do siedziby Zamawiającego. W takiej sytuacji zostanie sporządzony protokół uszkodzenia wraz z dokumentacją fotograficzną, a uszkodzone rolki drutu odesłane bezpośrednio do Wykonawcy, jego transportem (lub na jego koszt) wraz z korektą ilości drutu w dostawie.
Zaoferowana przez Wykonawcę cena jednostkowa jest stała i niezmienna przez cały czas trwania umowy. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
Czas realizacji zamówionej partii towaru do magazynu Zamawiającego nie może przekroczyć 5 dni kalendarzowych od czasu złożenia zamówienia.
Wymagana gwarancja dla przedmiotu zamówienia to 12 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia jednostkowego do magazynu Zamawiającego.
Rozładunek dostarczonego towaru jest obowiązkiem Zamawiającego i odbywa się przy użyciu jego sprzętu, pod nadzorem przedstawiciela Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena ofertowa
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów w kryterium Cena oraz spełni
wymagania określone zapisami SWZ/ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

aa) Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia ppkt aa) niniejszego rozdziału stosuje się.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, zaświadczeń/kart technicznych lub katalogowych/atestów lub innych dokumentów zawierających w szczególności: opisy, charakterystykę materiałową, z których bezsprzecznie i precyzyjnie będzie wynikać, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-jakościowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia:
- Formularz cenowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa wyżej;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
- zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. XV.2.3) SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z
pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej;
- oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej,
konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe uregulowania dot. sposobu złożenia oferty wspólnej, w tym w szczególności sposobu wykazania spełniania
warunków udziału i podpisania dokumentów/oświadczeń zawarte zostały w treści SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 poniżej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie określonym szczegółowo w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie e-Zamówienia za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Zobacz inne

Prawo