Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wielopole Skrzyńskie, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230118/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie wsi Nawsie w gminie Wielopole Skrzyńskie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 200

1.4.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielopole.bip.gmina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230118

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00193457

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00517643/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00517643/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci dróg gminnych i wewnętrznych wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie, na które składają się następujące drogi:

3. Nawsie k. Gac odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4430
4. Nawsie do Drozd odcinek długości 85 mb na działce ewid. nr 4439/1, 4428/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
5. Nawsie k. Brzoza odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4421, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
6. Nawsie k. Bykowski odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4398, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
7. Nawsie k. Kiebały odcinek długości 240 na działce ewid. nr 4388/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
8. Nawsie k. Tabasz odcinek długości 55 mb na działce ewid. nr 4388/2
9. Nawsie k. Zych odcinek długości 116 mb na działce ewid. nr 4332/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
10. Nawsie k. Kut odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4249, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
11. Nawsie k. Sitnik odcinek długości 74 m na działce ewid. nr 4188 wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Książek odcinek długości 115 mb na działce ewid. nr 4172
12. Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395
13. Nawsie Ścieżki k. Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894
14. Nawsie Folwark na Śledzionę odcinek długości 147 mb na działce ewid. nr 3190
15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek długości 154 m na działce ewid. nr 1161
16. Nawsie na Skocznię odcinek długości 700 mb na działce ewid. nr 1134/3
17. Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 2610/2, 2607
18. Nawsie do Sypień odcinek długości 64 mb na działce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 2100
19. Nawsie Wleźniówka odcinek długości ok. 167 mb na działce ewid. nr 3495, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337
20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek długości ok. 55 mb na działce ewid. nr 2720

Łączna długość odcinków dróg to około 3,6 km wszystkie odcinki projektuje się o nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 6 cm przy czym drogę nr 15 i nr 16 projektuje się o szerokości nawierzchni 3,5 m pozostałe odcinki dróg o szerokości 3,0 m.

Uwaga!!! Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanej technologii robót w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej polegającą na wykonaniu odcinków dróg w technologii betonu asfaltowego zamiennie do technologii SMA.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt wykonawczy - Załącznik nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał Nr 7 - Dokumentacja projektowa”;

Po zmianie:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci dróg gminnych i wewnętrznych wsi Nawsie w Gminie Wielopole Skrzyńskie, na które składają się następujące drogi:

3. Nawsie k. Gac odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4430
4. Nawsie do Drozd odcinek długości 85 mb na działce ewid. nr 4439/1, 4428/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
5. Nawsie k. Brzoza odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4421, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
6. Nawsie k. Bykowski odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4398, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
7. Nawsie k. Kiebały odcinek długości 240 na działce ewid. nr 4388/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
8. Nawsie k. Tabasz odcinek długości 55 mb na działce ewid. nr 4388/2
9. Nawsie k. Zych odcinek długości 116 mb na działce ewid. nr 4332/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
10. Nawsie k. Kut odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4249, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R
11. Nawsie k. Sitnik odcinek długości 74 m na działce ewid. nr 4188 wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Książek odcinek długości 115 mb na działce ewid. nr 4172
12. Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395
13. Nawsie Ścieżki k. Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894
14. Nawsie Folwark na Śledzionę odcinek długości 147 mb na działce ewid. nr 3190
16. Nawsie na Skocznię odcinek długości 700 mb na działce ewid. nr 1134/3
17. Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 2610/2, 2607
18. Nawsie do Sypień odcinek długości 64 mb na działce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 2100
19. Nawsie Wleźniówka odcinek długości ok. 167 mb na działce ewid. nr 3495, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337
20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek długości ok. 55 mb na działce ewid. nr 2720

Łączna długość odcinków dróg to około 3,45 km wszystkie odcinki projektuje się o nawierzchni asfaltowej jednowarstwowej gr. 6 cm przy czym drogę nr nr 16 projektuje się o szerokości nawierzchni 3,5 m pozostałe odcinki dróg o szerokości 3,0 m.

Uwaga!!! Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanej technologii robót w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej polegającą na wykonaniu odcinków dróg w technologii betonu asfaltowego zamiennie do technologii SMA.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt wykonawczy - Załącznik nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał Nr 7 - Dokumentacja projektowa”;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 12:00

Po zmianie:
2023-05-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 12:30

Po zmianie:
2023-05-30 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-24

Po zmianie:
2023-06-28

Zobacz inne

Prawo