Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pyrzyce, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230216/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Pyrzyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach grantu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.4.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.4.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230216

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00223144

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
2023-06-10

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
2023-06-10

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
2023-06-10

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
2023-06-10

Po zmianie:
2023-07-10

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości dla każdej Części osobno:

- Wadium dla Części I pn . Zakup sprzętu informatycznego– w kwocie 3622.50 zł słownie trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i 50 groszy do dnia 25.05.2023r do godz. 11:00
- Wadium dla Części II pn. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych w kwocie 450,00 zł słownie czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 do dnia 25.05.2023r do godz. 11:00
-Wadium dla Części III pn. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT w kwocie 510,00 zł słownie: pięćset dziesięć złotych 00/100 w terminie do 25.05.2023r godz. 11:00
-Wadium dla Części IV pn. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego WWW oraz BIP w kwocie 540,00 zł słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100 w terminie do 25.05.2023r godz. 11:00

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Ustawy, tj.:
a. pieniądzu
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zmianami).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu:

- Wadium dla Części I pn. Zakup sprzętu informatycznego
- Wadium dla Części II pn. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych
- Wadium dla Części III pn. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT
- Wadium dla Części IV pn. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego WWW oraz BIP


Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.- zgodnie z art. 97 ust. 5 Ustawy,
Szczegółowy opis dotyczący Wadium zawiera SWZ w Rozdziale XX. Wymagania dotyczące wadium

Po zmianie:
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości dla każdej Części osobno:

- Wadium dla Części I pn . Zakup sprzętu informatycznego– w kwocie 3622.50 zł słownie trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote i 50 groszy do dnia 26.05.2023r do godz. 11:00
- Wadium dla Części II pn. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych w kwocie 450,00 zł słownie czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 do dnia 26.05.2023r do godz. 11:00
-Wadium dla Części III pn. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT w kwocie 510,00 zł słownie: pięćset dziesięć złotych 00/100 w terminie do 26.05.2023r godz. 11:00
-Wadium dla Części IV pn. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego WWW oraz BIP w kwocie 540,00 zł słownie: pięćset czterdzieści złotych 00/100 w terminie do 26.05.2023r godz. 11:00

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Ustawy, tj.:
a. pieniądzu
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zmianami).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 z adnotacją na blankiecie przelewu:

- Wadium dla Części I pn. Zakup sprzętu informatycznego
- Wadium dla Części II pn. Zakup oprogramowania do tworzenia kopii awaryjnych
- Wadium dla Części III pn. Zakup licencji oprogramowania specjalistycznego – zarządzanie siecią i zasobami IT
- Wadium dla Części IV pn. Zakup usługi stworzenia portalu informacyjnego WWW oraz BIP


Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.- zgodnie z art. 97 ust. 5 Ustawy,
Szczegółowy opis dotyczący Wadium zawiera SWZ w Rozdziale XX. Wymagania dotyczące wadium

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 11:00

Po zmianie:
2023-05-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 11:30

Po zmianie:
2023-05-26 11:30

Zobacz inne

Prawo