Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230324/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy budynku PUCS w Gdyni zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021197

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 75/76

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-831

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.gdansk@gdansk.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy budynku PUCS w Gdyni zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd5b916e-ea65-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131615/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: przebudowa budynku Pomorskiego Urządu Ceno-Skarbowego zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Poznańskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd5b916e-ea65-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
2. Identyfikator postępowania (ID) na platformie e-zamówienia:
ocds-148610-cd5b916e-ea65-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług
Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831
Gdańsk, tel. 58 300 23 00, adres e mail: is@mf.gov.pl ,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod.gdansk@mf.gov.pl ,
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: 2201-ILZ.260.13.2023,
prowadzonym w trybie podstawowym,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanego dalej pzp:
a) upoważnieni przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku,
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy z
dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
c) podmioty przetwarzające - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,d) podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.e) podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
6) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z pzp.
9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
10) Posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b) na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO ,d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11) Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z powyższym punktem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2201-ILZ-2.260.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zlokalizowanego
w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42 w zakresie dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz poprawy efektywności energetycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 oraz wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Celem opracowania jest wykonanie opisu technicznego w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku PUCS w Gdyni zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42 wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami oraz ekspertyzami technicznymi w zakresie określenia zabezpieczeń przeciwpożarowych i stropów jak również określenie zakresu prac.
3. Zakres rzeczowy przewidywanych robót obejmuje wykonanie przebudowy budynku PUCS w Gdyni zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Poznańskiej 42 w zakresie dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz poprawy efektywności energetycznej.
4. Zakres prac do wykonania:
 Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w tym przedmiarów robót w przedmiotowym zakresie dot.:
- robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych oraz dostosowania do wymogów ppoż. ;
- wywozu i utylizacji elementów posadzek, gruzu i odpadów po rozbiórkach,
- przebudowy ścian, ścianek działowych oraz wykonania tynków wewnętrznych z odmalowaniem, ocieplenia budynku oraz dachu, rozbudowy obwodów zasilania elektrycznego, niskoprądowego, teletechnicznego i oświetlenia;
- wymiany i montażu stolarki drzwiowej i okiennej;
- wykonania pomiarów odbiorczych oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac określa załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży architektonicznej (Kierownika Zespołu) (DA)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (DB)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ustawy pzp:
1.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona:
• co najmniej 1 projektant branży architektonicznej (Kierownik Zespołu Projektowego) który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego
• co najmniej 1 projektant branży budowlanej który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 1 projektant branży sanitarnej który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
• co najmniej 1 projektant branży elektrycznej który posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznych bez ograniczeń określone przepisami prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej
funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego,
Osoby posiadają uprawnienia określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Wykaz osób (zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób dołączyć należy dokumenty potwierdzające członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców o ile są znani.
3. Żaden podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust.1 pkt 4, 5, 8 pzp. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe dokonanie rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
6. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawarte są w Załączniku nr 6 tj. projekcie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany przepisów ustaw wymienionych w umowie, ograniczeniu zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
3) zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę,
4) zmiany wykonania usługi oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy w następstwie działania siły wyższej, której żadna ze stron nie mogła przewidzieć ani jej zapobiec. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze stron wykonanie usługi bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to ta strona powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach,
5) zmiany zakresu wykonania usługi w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, za które to działania nie ponosi winy żadna ze stron umowy,
6) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem zgodności
z postanowieniami zawartymi w przedmiotowym postępowaniu.
7) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
8) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
3. Do wprowadzenia jakichkolwiek zmian ustalonego zakresu usługi lub zmian proceduralnych proponowanych przez Wykonawcę, niezbędne jest wcześniejsze wyrażenie pisemnej zgody przez Zamawiającego pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia (elektronicznie)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Zobacz inne

Prawo