Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230432/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Skarżyski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ul. Legionów 131 w Skarżysku-Kamiennej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Skarżyski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009410

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Konarskiego 20

1.4.2.) Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@skarzysko.powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://skarzysko.powiat.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230432

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00210503

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
brak

Po zmianie:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia należy przedstawić:
a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium ,
b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,
c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1,
e) dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.
2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium ,
b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,
c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1,
e) dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Na ofertę składa się:
1) interaktywny formularz oferty dostępny na Platformie e-Zamówienia,
2) kosztorys ofertowy (sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej),
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ),
4) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ),
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt XVII.14 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów stosownie do treści art. 118 ustawy – załącznik nr 7 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
8) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - załącznik nr 4A do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
9) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5A do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
10) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
Na ofertę składa się:
1) interaktywny formularz oferty dostępny na Platformie e-Zamówienia,
2) kosztorys ofertowy (sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej),
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ),
4) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ),
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
7) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt XVII.14 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów stosownie do treści art. 118 ustawy – załącznik nr 7 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
8) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu - załącznik nr 4A do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
9) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5A do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów),
10) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ,
11) przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w SWZ, tj.:
a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium;
b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta,
c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1,
e) dokument potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:00

Po zmianie:
2023-06-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 11:00

Po zmianie:
2023-06-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-23

Po zmianie:
2023-07-05

Zobacz inne

Prawo