Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230455/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UKSW WRAZ Z AUDYTAMI ENERGETYCZNYMI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001956

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Dewajtis 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-815

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uksw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/uksw

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230455

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00227103

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca, spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektów termomodernizacyjnych dla budynku o kubaturze minimum 20 000 m³ lub powierzchni użytkowej minimum
5 000 m2.

Po zmianie:
1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca, spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektów termomodernizacyjnych dla budynku o kubaturze minimum 20 000 m³ lub powierzchni użytkowej minimum 5 000 m².

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 10:00

Po zmianie:
2023-06-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 11:00

Po zmianie:
2023-06-01 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-29

Po zmianie:
2023-06-30

Zobacz inne

Prawo