Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230466/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Wojskowa Akademia Techniczna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWO - PRZESTRZENNEJ, PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO, PROGRAMU INWESTYCJI, NIEZBĘDNYCH OPINII, BADAŃ ORAZ INNYCH UZGODNIEŃ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA ORAZ ....”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWO - PRZESTRZENNEJ, PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO, PROGRAMU INWESTYCJI, NIEZBĘDNYCH OPINII, BADAŃ ORAZ INNYCH UZGODNIEŃ W RAMACH ZADANIA: „ROZBUDOWA ORAZ ....”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9183917-fa0f-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00170899/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.26 Wykonanie koncepcji projektowej, PFU i PI dla zad pn. "Rozbudowa oraz przystosowanie budynków nr 15 oraz 23 na potrzeby Centrum Budowy, Eksploatacji i Diagnostyki Techniki Pancernej i Samochodowej WIM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wat.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem
2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez producenta;
2) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java
w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny Platformy ezamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze;
3) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w Platformie ezamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę;
4) przed uruchomieniem Platformy ezamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
3. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
2 GB w formatach: .pdf, .xls, .doc, .zip.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki informacyjne wykonawcy wynikające z RODO.
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to
w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO),
2) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
3) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO. Obowiązek informacyjny zostanie spełniony poprzez akceptację w formularzu ofertowym oświadczenia RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały podane w Rozdziale XXVII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 90/DIB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji projektowo - przestrzennej, Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Programu Inwestycji, niezbędnych opinii, badań oraz innych uzgodnień w ramach zadania: „Rozbudowa oraz przystosowanie budynków nr 15 i 23 na potrzeby Centrum Budowy, Eksploatacji i Diagnostyki Techniki Pancernej i Samochodowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał Koncepcję projektowo-przestrzenną, Program Inwestycji oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m3, na kwotę minimum 80 000,00 zł brutto oraz złoży dowody potwierdzające, że Koncepcja oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy zostały wykonane należycie, z podaniem jej odbiorców, wartości, przedmiotu, daty wykonania, popartych dokumentami potwierdzającymi w postaci referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego zadanie zostało wykonane,
b) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia z których wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
 1 osobą z uprawnieniami projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, w tym minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług projektowych dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie/wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
 1 osobą z uprawnieniami projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, posiada minimum 5 – letnie doświadczenie w realizacji usług projektowych dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie/wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
 1 osobą z uprawnieniami projektanta w specjalności elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w tym minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług projektowych dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie/wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
 1 osobą z uprawnieniami projektanta w specjalności sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w tym min. 3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług projektowych dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie/wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach,
 1 osobą z uprawnieniami projektanta w specjalności telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w tym minimum 3 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług projektowych dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min. 3 000 m2 oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie/wykształcenie i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie oświadczenia z art. 108 ust 1 pkt 5.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane należycie.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2023r. do godz. 09:00 jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł.
2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
1) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa
ul. Towarowa 25 Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Wadium do postępowania na”: Opracowanie Koncepcji projektowo - przestrzennej, Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Programu Inwestycji, niezbędnych opinii, badań oraz innych uzgodnień w ramach zadania: „Rozbudowa oraz przystosowanie budynków nr 15 i 23 na potrzeby Centrum Budowy, Eksploatacji i Diagnostyki Techniki Pancernej i Samochodowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej”, nr sprawy 90/DIB/2023.
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
2) wadium w formie innej, niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie w zakładce „OFERTY” poprzez wybranie opcji „Dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu,
w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml).
Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie, niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT).
3) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo: poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku przerw w jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
2) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku odmowy i/lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Udowodnienie zaistnienia w/w okoliczności leży po stronie Wykonawcy;
3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia;
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
5) zmiany o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne do sprawnej realizacji umowy w szczególności: zmiany adresów do korespondencji, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy, zmiany projektantów, kierowników robót i innych osób wskazanych w wykazie osób biorących udział w realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały takie same uprawnienia jak osoby wskazane w wykazie
- ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych i inspektorów nadzoru
ze strony Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej takiej jak np.: zgon, wyjazd za granicę, choroba, urlop, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana miejsca zamieszkania i inne uzasadnione sytuacje wymagające powyższej zmiany;
6) zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub Podwykonawcy, pod warunkiem że nowy podmiot trzeci i/lub Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie.
7) przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, o czas niezbędny do wykonania ww. zakresu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę w formie elektronicznej należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl. w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) - załącznik nr 6 do SWZ;
3) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ;
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
5) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. VIII – stanowiące załącznik nr 5 do SWZ;
6) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
7) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

Zobacz inne

Prawo