Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełmiec, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230477/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wójt Gminy Chełmiec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej nr 290307K w Paszynie Jodłowa Góra w km 0+000-0+240 i 0+790-2+280

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wójt Gminy Chełmiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieska 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 548 02 24

1.5.8.) Numer faksu: 18 548 02 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej nr 290307K w Paszynie Jodłowa Góra w km 0+000-0+240 i 0+790-2+280

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff2dafb8-fa13-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002726/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja drogi gminnej nr 290307K w Paszynie Jodłowa Góra w km 0+000-0+240 i 0+790-2+280

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, pliki należy opatrzyć: - kwalifikowanym podpisem elektronicznym; podpisem zaufanym, -
lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: Zgodnie z art.
13ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję,
że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-
395Chełmiec2. Pana/Pani dane nie podlegają współadministrowaniu, 3. Zamawiający powołał
inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Grzegorz Wesołowski – email: iod@chelmiec.pl 4. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr postępowania: WPR.271.15.2023
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych, 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie zart. 78 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, 9. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do
danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **, c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 10.
Wykonawca składa do oferty oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych wart. 13 lub art. 14 RODO. 11. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego,stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Klauzula informacyjna z
art. 13 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3lit.b,
d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPR.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.

Modernizacja drogi gminnej nr 290307K w Paszynie Jodłowa Góra w km 0+000-0+240 i 0+790-2+280

Kod CPV:
45233140-2 Roboty drogowe

2. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wymienionych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z poźn. zm.)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium pierwsze – „Cena”:
W kryterium „Cena” ilość punktów zostanie obliczona dla oferty, według poniższego wzoru:
K1 = ( CN / CB ) x 60
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert (nieodrzuconych)
CB - cena w ofercie badanej
W tym kryterium jako „cena” przyjęta zostanie „wartość brutto zamówienia” podana przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym.
Kryterium drugie – „Rękojmia za wady oraz okres gwarancji”:
W kryterium „Rękojmia za wady oraz okres gwarancji” ilość punktów zostanie obliczona dla oferty, według poniższego
wzoru:
K2 = ( RB / RN ) x 40
K2 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady oraz okres gwarancji”
RN – najdłuższy termin udzielonej rękojmi za wady spośród wszystkich ważnych ofert
(nieodrzuconych)
RB – termin rękojmi za wady zaoferowany w ofercie badanej
Zamawiający wymaga wpisania w ofercie konkretnej liczby pełnych miesięcy na jaki udziela rękojmi za
wady. Wykonawca może zaoferować termin rękojmi za wady nie krótszy niż 36 msc i nie dłuższy niż 60
msc.
W przypadku zaoferowania terminu rękojmi za wady na okres dłuższy niż 60 msc, oferta zostanie
odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Wzór końcowy do obliczenia całkowitej ilości punktów przyznanych ofercie:PC = K1 + K2
PC – całkowita ilość punktów dla oferty badanej
K1 – punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „ Cena”
K2 - punkty otrzymane przez ofertę w kryterium „Rękojmia za wady oraz okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia za wady oraz okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu
Zamawiający wymaga:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt. 4 uPzp
• art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp.
•art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- kosztorys ofertowy, - oświadczenie o aktualnościach składanych
oświadczeń, - w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi zawierać
w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; - w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w ust. 10
pkt. 2

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie:
a) Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
b) W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
c) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne
wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast oświadczenia potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie. d) Dokument
o którym mowa w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) powinien
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. e) Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych zadań dotyczących
przedmiotowego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 Zamawiający informuje, że dopuszczalna jest zmiana umowy
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 1)niezależnie od wartości
tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które
mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny,
jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a)określają rodzaj i zakres zmian,
b)określają warunki wprowadzenia zmian, c)nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby
ogólny charakter umowy; Powyższe zostało określone szczegółowo w Rozdziale XXII SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/chelmiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający wskazuje, że w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do
negocjacji ofert, zamierza zastosować kryterium ,,Ceny” oraz kryterium ,,Rękojmia za wady”
według zasad,wag i wzorów przyznawania punktacji określonych w rozdziale XIX. Przy
czym maksymalnie 3wykonawców zostanie zaproszonych do negocjacji ofert z zastrzeżeniem
ust. 6.

Zobacz inne

Prawo