Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bochnia, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230490/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67f413da-f967-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230490

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065357/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa środków dezynfekcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67f413da-f967-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w VI. SWZ
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu e-
Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na e-
Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały
zawarte w VI. SWZ
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w e-Zamówieniach
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-17/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji I
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Preparat syntetyczny bez zawartości mydła do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk 500 ml op. 4650
2. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 500 ml op. 4650
3. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 500 ml op 200
4. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu 500 ml op 15
5. Preparat do mycia rąk w postaci piany 750 ml op. 30
6. Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 750 ml op. 64
7. Preparat do mycia rąk i ciała w postaci pianki 400 ml op. 24
8. Preparat barwiony do odkażania skóry przed operacjami, nakłuciami, pobraniem krwi 1000 ml op. 1
9. Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami 1000 ml op. 20
10. Preparat do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry 1000 ml op. 100
11. Preparat do pielegnacji i ochrony skóry rąk personelu medycznego op. op. 20
12. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, punkjami, itp. 1000 ml op. 280
13. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, punkjami, itp. 1000 ml op. 300
14. Preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, pobieraniem krwi, punkjami, itp. 250 ml z atomizerem op. 640
15. Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, wkłuciami centralnymi 250 ml op. 5
16. Preparat do deyznfekcji skóry 500 ml op. 5
17. Preparat do antyseptyki ran, błon śluzowych 1000 ml op. 540
18. 250 ml z atomizerem op. 340
19. Preparat do irygacji, dekontaminacji, nawilżania ran 350 ml op. 5
20. Preparat do dekontaminacji, nawilżania ran 20 ml op. 20
21. Gotowe do użycia rękawice nasączone roztworem do mycia ciała i włosów pacjenta bez użycia wody op. - 8 szt. op. 820
22. Preparat do dekontaminacji ciała pacjenta 500 ml op. 30
23. Preparat do irygacji, dekontaminacji, nawilżania ran 350 ml op. 70
24. 1000 ml op. 10
25. Preparat do dekontaminacji, nawilżania ran 30 ml op. 1

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 - Preparaty do mycia i dezynfekcji II
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami 100 sztuk w op. op. 1800
2. Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami 50 zestawów w op. op. 340
3. Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami 100 sztuk w op. op. 1
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 - Preparaty do mycia i dezynfekcji III
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych, małych powierzchni i miejsc trudnodostepnych odpornych na działanie alkoholi 1000 ml z atomizerem op. 50
2. Gotowe do użycia chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni odpornych na działanie alkoholi. box - 90 szt. op. 20
3. Gotowe do użycia chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni odpornych na działanie alkoholi. wkład - 90 szt. op. 500
4. Gotowe do użycia chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Flow pack - 100 szt. 500
5. Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym sond USG) a 100 szt. op. 300
6. Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym sond USG) a 50 szt. op. 900
7. Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. a 125 szt. op. 250
8. Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. a 200 sztuk op. 20
9. Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. a 100 szt. op. 20
10. Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfkecji wyrobów medycznych i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. a 225 szt. op. 20
11. Pianka do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych i wyrobów medycznych (w tym sond USG) 750 ml Każde opakowanie z końcówką spieniającą op. 25
12. Gaziki do dezynfekcji wyrobów medycznych 100 szt. (saszetek) op. 14
13. Alkoholowy preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych 250 ml op. 60
14. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego w tym endoskopów giętkich 6 kg op. 70
15. Preparat na bazie enzymów przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętu medycznego 5000 ml plus końcówka dozujaca op. 10
16. Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych 1000 ml plus końcówka dozujaca op. 30
17. 5000 ml plus końcówka dozujaca op. 15
18. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi). 1000ml op. 24
19. 5000ml op. 35
20. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego 2000 ml z dozownikiem przelewowym op. 10
21. 6000 ml plus końcówka dozujaca op. 15
22. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego 1000 ml op. 16
23. 5000 ml op. 4
24. Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego 100 ml op. 90
25. Gotowy do użycia preparat przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi. 750 ml z końcówką spieniającą op. 40
26. Preparat do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin. 160 g op. 2
27. Preparat do dezynfekcji rozlanych płynów ustrojowych i wydalin. 200g op. 9

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 - Preparaty do mycia i dezynfekcji IV
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Jednorazowe chusteczki z włókna syntetycznego, do nasączania preparatem dezynfekcyjnym x op. 2400
2. Wiaderko na suche chusteczki do nasączania środkiem dezynfekcyjnym x szt. 40

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 - Środki do mycia i dezynfekcji V
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Preparat do maszynowego mycia sprzętu medycznego 5 l op 2
2. Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej neutralizacji   5 l op 1
3. Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi, obuwia, itp 5 l op 1
4. Preparat do mycia i płukania kaczek i basenów szpitalnych 5 l op. 5
5. Środek do konserwacji narzędzi 0,4 op. 1Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 - Środki do stosowania w myjniach-dezynfektorach
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Preparat do maszynowej dezynfekcji narzedzi i sprzętu 5 l op. 5
2. Preparat do maszynowej dezynfekcji narzedzi i sprzętu 5 l op. 4
3. Preparat do maszynowej dezynfekcji narzedzi i sprzętu 5 l op. 20
4. Preparat do maszynowej dezynfekcji narzędzi i sprzętu 5 l op. 1

Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7 - Środki do fumigacji
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Preparat do zamgławiania pomieszczeń 1000 ml op. 99
2. Preparat do zamgławiania pomieszczeń 1000 ml op. 1
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8 - Preparaty do mycia i dezynfekcji VI
Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jednostka miary Ilość(*)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Doskonale myjący preparat  o działaniu dezynfekcyjnym do  narzędzi  i endoskopów.  1 l op. 300
2. Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich, wideoendoskopów, sprzętu i oprzyrządowania okulistycznego. 5 l op. 200
3. paski testowe do poz. 12 100 op. 30
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcom oraz zasady i warunki realizacji Zamówienia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

III.1) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.1.1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.3) Określenie warunków: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze), którzy są uprawnieni do sprzedaży leczniczych produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne.
Informacje dodatkowe: Warunek, o którym mowa powyżej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, musi spełniać ten spośród Wykonawców, który będzie sprzedawał produkty lecznicze.
III.1.4) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.5) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: V.2) W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
V.2.1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2B do SWZ
V.2.2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: V.3) ZAMAWIAJĄCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
V.3.1) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze):
1) Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.
2) Podmioty określone w art. 23 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - Kopia ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego.
3) Podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) - Kopia ważnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie wytwórców, u których następuje zwolnienie serii, nazwę i adres Wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

II.8.1) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich dokumentów dla zaoferowanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2D do SWZ):
a) produktów leczniczych – tj. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej – dotyczy Wykonawców którzy zaoferowali produkt leczniczy;
b) wyrobów medycznych - tj. certyfikatu CE lub deklaracji zgodności CE lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokumentu potwierdzającego dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium dopuszczający wyrób medyczny do stosowania na terenie RP, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz w aktach wykonawczych do nich oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR) – dotyczy Wykonawców którzy zaoferowali wyrób medyczny;
c) produktów kosmetycznych - tj. potwierdzenie przekazania informacji o kosmetyku do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych CPNP zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1223/2009 dotyczy Wykonawców którzy zaoferowali produkt kosmetyczny
d) produktów biobójczych - tj. pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych., zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej. - dotyczy Wykonawców którzy zaoferowali produkt biobójczy;
e) preparatów sklasyfikowanych jako substancje i mieszaniny niebezpieczne - tj. karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz Rozporządzeniu WE 1907/2006 (REACH) i WE 1272/2008 (CLP) - dotyczy Wykonawców którzy zaoferowali preparaty sklasyfikowane jako substancje i mieszaniny niebezpieczne.
2) Oświadczenie o posiadaniu badań potwierdzających wymagane spektrum biobójcze preparatów i zobowiązanie do ich przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego - dotyczy Wykonawców którzy zaoferowali produkt biobójczy.
3) Dokumenty potwierdzające, że oferowane parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ tj. Ulotki informacyjne/foldery/katalogi ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim - Zamawiający prosi o zaznaczenie w/w dokumentach - zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie zgodnie z punktem 5.8)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) formularz – asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa – sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SWZ. –
podpisany ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, Formularz nie
podlega uzupełnieniu, zawierający wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania. Formularz
nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający dodatkowo zaleca ale nie wymaga dołączenie formularza w wersji edytowalnej).
2) oświadczenie wymienione w pkt. V.1) SWZ podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem
osobistym lub podpisem zaufanym.
3) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8) SWZ; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem
kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
4) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - podpisane ważnym i aktualnym
podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; -
podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.;
6) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy
Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia - podpisane ważnym i aktualnym podpisem
kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje zostały zawarte w V.9) SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e–Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Zobacz inne

Prawo