Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsko-Biała, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230669/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie i wyk. kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnego nr 4 w bud. przy ul. Michaiła Lermontowa 11 w Bielsku-Białej
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 / 499 06 00

1.5.8.) Numer faksu: 33/ 499 06 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wyk. kompletnej dok. projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnego nr 4 w bud. przy ul. Michaiła Lermontowa 11 w Bielsku-Białej
z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdeeea69-f94b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi projektowe dla lokali i budynków stanowiących zasób Gminy Bielsko- Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdeeea69-f94b-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1)W postępowaniu komunikacja, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
1) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/;
2) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ na zasadach określonych w Rozdziale IV § 1 Specyfikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza i rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt
2 adres poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek został zrealizowany w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek został zrealizowany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/23/055/DN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Michaiła Lermontowa 11 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień
i pozwoleń. Dokumentacje projektowo-kosztorysowe stanowić będą opis przedmiotu zamówienia
w rozumieniu art. 103 ust. 1 ustawy – prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót na ich podstawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto („KC”) 1) - waga 60 %
2) Okres rękojmi („KOr”)2) - waga 20 %
3) Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia („KKu”) 3) waga 20 %
1) do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty.
2) okres rękojmi - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 48 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od dnia
wykonania przedmiotu umowy (daty sporządzenia protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 10 umowy wg wzoru stanowiącego
zał. nr 6 do Specyfikacji).
UWAGA: deklarowany okres rękojmi Wykonawca wskazuje w interaktywnym Formularzu ofertowym o którym mowa w Rozdziale IV
§ 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 48 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako
niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 60
miesięcy
3) Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa
niż 50,00 zł oraz nie wyższa niż 100,00 zł.
UWAGA: deklarowaną wysokość kary umownej Wykonawca wskazuje w interaktywnym Formularzu ofertowym o którym mowa w
Rozdziale IV § 1 ust. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni tych informacji, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodna z warunkami zamówienia.
Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 50,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z
warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 100,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 100,00 zł
50% kary zaoferowanej kary umownej stanowi karę za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu opinii, wyjaśnień i odpowiedzi na
pytania, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3 i 4 umowy, zgodnie
z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji.
20% kary zaoferowanej kary umownej stanowi karę za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
Specyfikacji,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi („KOr”)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu zamówienia („KKu”)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 po. 835).

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że:

Dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne i ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (np. umowę konsorcjum, umowę spółki) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w zakresie wykonania umowy zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą „Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia” stanowiące załącznik nr 10 do Specyfikacji,
w którym wskazują zakresy usług wykonywane przez poszczególnych Wykonawców. „Formularzu ofertowym”

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia, 2) w zakresie zmiany maksymalnego terminu wykonania
przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1,
3) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(szczegółowe przesłanki zawarte są w § 15 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji).
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej, jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wartości pierwotnie ustalonego
wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie
Zamawiającemu wpływu tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z
uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez Strony zakresu zmiany przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość,
że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie
ona na wysokość wynagrodzenia, a także wskazać i uzasadnić podstawy kalkulacji dodatkowego kosztu. Wniosek w tym
przedmiocie Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany przedmiotu
zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 3 powyżej.
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że wystąpienie zmian opisanych w ust. 1 pkt 3 powyżej (tj. zmian przedmiotu zamówienia) nie
stanowi podstawy do zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu
umowy na warunkach określonych w umowie.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1
powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, niezwłocznie po wystąpieniu ww.
okoliczności. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawcazobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie, w przeciwnym wypadku Strony
zobowiązują się do niezwłocznego zawarcia aneksu na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek
Wykonawcy wymaga wykazania i udokumentowania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.
6. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
7. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne
zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z
postanowieniami art. 454 ustawy.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do
umowy, w przypadku:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających
wykonanie robót),
2) zmiany danych adresowych,
3) zmiany osoby o której mowa w § 4 ust. 2. Zmiana zostaje dokonana na podstawie pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

Zobacz inne

Prawo