Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230696/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe3898ab-f938-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gcs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), https://portal.smartpzp.pl/gcs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zawiadomienia, oświadczenia,
wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Portalu e-Usług SmartPZP dostępnego pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/gcs,
2) Do pełnego i prawidłowego korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego,
3) Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
a.1) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11,
a.2) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych
wersji przeglądarek,
a.3) system operacyjny Windows 7 i późniejsze,
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
b.1) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b.2) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
b.3) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym,
c) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.
d) Pojedynczy przesyłany dokument nie może być większy niż 100 MB,
e) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
e1) Oferta z załączonymi dokumentami przez Wykonawcę na Portalu i zapisana, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ
widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu jej przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
e2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Portal stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu,
f) Czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar, za datę odebrania danych od
Wykonawcy uznaje się czas zapisu danych, a następnie wyświetlenia informacji o pozytywnym przyjęciu Oferty do systemu.
4) Infolinia telefoniczna Portalu e-Usług SmartPZP dla Wykonawców dostępna jest pod numerem telefonu 22-123-77-97 od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00,
5) Po otwarciu ofert korespondencja z Wykonawcami odnośnie złożonych ofert odbywa się za pośrednictwem Portalu e-Usług
SmartPZP przez zakładkę „Korespondencja” dostępnej w zakładce oferty (w zakładce „Oferty” należy zaznaczyć numer złożonej
przez Wykonawcę oferty). Wykonawca w tej zakładce otrzymywać będzie pisma od Zamawiającego dotyczące jego oferty oraz
może wysyłać pisma oraz wymagane dokumenty,
6) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Portalu e-Usług SmartPZP przez zakładkę „Korespondencja” jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. (Dz.U. z 2020 r. poz.2452), Przesyłane dokumenty muszą być opatrzone przez osobę lub
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul.
Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty dostarczające rozwiązania
techniczne i organizacyjne na podstawie zawartych umów,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni, dz. nr 99, 102, 107, 108 obręb 0015 Grabówek, na podstawie opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk Dokumentacji Projektowej w skład której wchodzą:
a) Projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego ,,Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni – etap 1’’ (stanowiący załącznik nr 10 do SWZ),
b) Projekt budowlano-wykonawczy ,, Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni – etap 1’’ - (stanowiący załącznik nr 11 do SWZ),
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiący załącznik nr 12 do SWZ),
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: P = PK + PG + PD
gdzie:
P = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
PK – liczba punktów dla kryterium ceny brutto,
PG – liczba punktów dla kryterium okres gwarancji,
PD – liczba punktów dla kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną budowę lub przebudowę boiska zewnętrznego o nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni minimum 500 m2 (słownie: pięćset metrów kwadratowych)
2) dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zawierający co najmniej jedną budowę lub przebudowę boiska zewnętrznego o nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni minimum 500 m2 (słownie: pięćset metrów kwadratowych),
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie robót budowlanych, o którym mowa w pkt 3), zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
b) inne odpowiednie dokumenty, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a),
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ). tj. dane co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu żąda przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) aktualnej karty technicznej oferowanej nawierzchni, o której mowa w ust. 2 pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, zwanego dalej „OPZ”,
2) atestu PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i granulatu gumowego,
3) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a)-c) OPZ w postaci wyniku badań nawierzchni wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) aktualna karta techniczna oferowanej nawierzchni, o której mowa w ust. 2 pkt 6 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, zwanego dalej „OPZ”,
2) atesta PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokumentu równoważnego dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i granulatu gumowego,
3) dokumentu/ów potwierdzającego/ch parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a)-c) OPZ w postaci wyniku badań nawierzchni wykonane przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129 z późn. zm) zgodnie z załącznikiem 2A do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki cywilne / Konsorcja) znajduje się w Rozdziale 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art.
454 i art. 455 Ustawy, w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego
wykonania umowy przez strony, w szczególności w przypadkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3
do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gcs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia: 100 (sto) dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy teren budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin przekazania terenu budowy zostanie wyznaczony pisemnie przez Zamawiającego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: Teren Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni, dz. nr 99, 102, 107, 108 obręb 0015 Grabówek.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 Ustawy,
2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5), 7), 8), 10) Ustawy,
3) w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 129 z późn. zm.). Do
wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zobacz inne

Prawo