Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tomice, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230733/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Tomice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drukarki w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tomice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wadowicka 51

1.5.2.) Miejscowość: Tomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: (33) 823 35 98

1.5.8.) Numer faksu: (33) 823 35 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tomice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tomice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drukarki w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0388cc79-fa14-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062475/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa drukarki w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tomice.logintrade.net/zapytania_email,127759,a5214b06fca898fdd70f34bc52341b2d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tomice.logintrade.net/zapytania_email,127759,a5214b06fca898fdd70f34bc52341b2d.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Drogą komunikacji elektronicznej przyjętą przez Zamawiającego jest Platforma Przetargowa Logintrade. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca stosowanie formatu PDF. Ofertę, a także oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Złożenie oferty na ww. Platformie nie wymaga rejestracji.
5. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy służącej do obsługi postępowania określone zostały w Rozdziale X. pkt 5 SWZ.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
1) w zakresie procedury przetargowej: Paweł Polak,
2) w zakresie merytorycznym: Grzegorz Łopatecki.
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że porozumiewanie się – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami – jest dopuszczalne jedynie w formie wskazanej w Rozdziale X SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub znakiem sprawy (numer referencyjny postępowania).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w sprawie zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą w celu związanym z niniejszym postępowaniem, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana osobowych jest Wójt Gminy Tomice z siedzibą 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 51;
2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych – e-mail: iod.gmina@tomice.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod nazwą: „Dostawa drukarki w ramach projektu "e-Urząd w Gminie Tomice” – nr referencyjny RRG.271.2.8.2023.PP.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krócej jednak niż okres obowiązywania umowy, upływ terminu gwarancji określonego w umowie, okres trwałości projektu/programu;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych przed upływem okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie
z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.2.8.2023.PP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki w ramach projektu „e-Urząd w Gminie Tomice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działania 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”, spełniającej parametry jakościowe określone w Załączniku nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę 1 szt. wielofunkcyjnej drukarki laserowej, kolorowej. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować, skonfigurować i dokonać pierwszego uruchomienia – wydruku próbnego dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, instalacją i uruchomieniem będzie się odbywać na koszt i ryzyko wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga gwarancji na cały przedmiot zamówienia 60 miesięcy od licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232000-4 - Sprzęt peryferyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określił wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określił wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę:
1.1 wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2 wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ zawierający parametry jakościowe oferowanego sprzętu.
1.3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VII SWZ na załączniku nr 3 do SWZ;
2. Do oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 należy dołączyć:
2.1 pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 (jeżeli dotyczy),
2.2 dowody na odstąpienie od wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 (jeżeli dotyczy).
2.3 oświadczenie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się - zgodnie z art. 117 ust 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia;
2. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Postanowienia, o których mowa w Rozdział VIII ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale IX pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego – wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, chyba że pełnomocnictwo dla tej osoby zostało złożone wraz z ofertą, obejmuje swym zakresem umocowanie do reprezentowania wykonawcy w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych i jest aktualne. Postanowienia Rozdział IX ust. 3 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną wprowadzone projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ.
2. Zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający określone zostały w § 10 Projektowanych Postanowieniach Umowy, o których mowa w pkt 1.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w Rozdziale VIII SWZ za pośrednictwem Platformy Przetargowej, w wierszu oznaczonym tytułem postępowania oraz znakiem sprawy (numerem referencyjnym) zgodnym z niniejszym postępowaniem (adres dostępowy: https://tomice.logintrade.net/zapytania_email,127759,a5214b06fca898fdd70f34bc52341b2d.html)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferta, o której mowa w Rozdziale VIII ust. 1 oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. musi być złożona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę muszą być w języku polskim.
5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym, muszą być złożone przez wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę, przedmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia i dokumenty złożone wraz z ofertą, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platforma przetargowa Logintrade) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w terminie i na warunkach o których mowa w Rozdział XI ust. 11-15 SWZ.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie mają postanowienia Rozdziału X oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

Zobacz inne

Prawo