Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grębocice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230810/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Grębocice w okresie 01.09.2023-30.06.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5020033353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2/2-3

1.5.2.) Miejscowość: Grębocice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-150

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zespolgrebocice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zeasgrebocice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność wspomagająca edukację

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Grębocice w okresie 01.09.2023-30.06.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d56d228-f964-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059077/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Grębocice w okresie 01.09.2023-30.06.2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5d56d228-f964-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym, przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5d56d228-f964-11ed-9355-06954b8c6cb9
4. Identyfikator ID postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5d56d228-f964-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w których znajdują się dwa pola drag&drop (przeciągnij i upuść), służące do dodawania plików.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach, ul. Szkolna 2/2-3, 59-150 Grębocice.
2. W sprawach związanych z Pani / Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
b. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
c. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
d. art. 6 pkt 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74-76 ustawy PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy PZP przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 5 lat – przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Posiada Pan / Pani prawo:
a. żądania dostępu do danych; w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może zgodnie z art. 75 ustawy PZP żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c. usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani / Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
12. Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążącym na Pani / Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEASiP/AG/4352/01/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów klas 0-IV do Szkoły Podstawowej w Grębocicach oraz Przedszkola Publicznego w Grębocicach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz uczniów klas V-VIII do Szkoły Podstawowej w Grębocicach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu,
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu – wzór załącznik nr 4
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust 2 ustawy PZP dotyczących:
a. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 06.09.2021 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2201).
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.
c. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej, jeśli:
 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na organizacji przewozów uczniów do placówek oświatowych, o wartości co najmniej 50.000 zł każda,
 wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 3 autobusami przystosowanymi do przewozu osób, w tym co najmniej 2 autobusami z co najmniej 50 miejscami siedzącymi, dopuszczonymi do ruchu na terytorium Polski (z ważnym badaniem technicznym), wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2003 roku.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeśli wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 3 osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do przewozu osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. Wykaz zwierający co najmniej 2 wykonane usługi (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane) w zakresie przewozu uczniów, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ.
b. Wykaz autobusów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.
c. Wykaz osób dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.
d. Cyfrowe odwzorowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub inny dokument potwierdzający posiadanie takiej licencji.
e. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Dla części 3 zadania, w celu wykazania, że oferowany przedmiot jest zgodny z warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a. szczegółowy harmonogram przewozów (tylko dla części 3 zadania) – zawierający trasy przewozów uczniów do poszczególnych miejscowości wraz z podaniem godzin przyjazdu autobusu do każdej miejscowości (zarówno dla przywozu dzieci jak i powrotów do domu). Harmonogram musi być zgodny z wytycznymi wykazanymi w szczegółowym opisie zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór – załącznik nr 8).
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SWZ.
4. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) Zmiana terminu wykonania, tj. rozpoczęcia i zakończenia przedmiotu umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ.
2) Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany w trasach dowozów uczniów, przy czym zmiana trasy dowozów nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, a jedynie skutecznego powiadomienia drugiej strony umowy na piśmie.
4) Zmiany trasy przewozów mogą mieć charakter stały lub czasowy (np. w przypadku wystąpienia robót drogowych lub innych przeszkód drogowych uniemożliwiających jazdę ustaloną trasą).
5) Zmiany w ilościach autobusów wykonujących przewóz, szczególnie zmiany wynikłe ze zmiany przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-Cov-2 w Polsce, przy czym zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, a jedynie skutecznego powiadomienia drugiej strony umowy na piśmie.
6) Zmiany w ilościach uczniów przewożonych autobusami, przy czym zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, a jedynie skutecznego powiadomienia drugiej strony na piśmie.
7) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, takie jak zmiana nr rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów, przy czym zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a jedynie skutecznego powiadomienia drugiej strony na piśmie.
8) zmian dotyczących wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej, w sposób wynikający z tych zleceń,
9) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkiem z nich wynikającymi,
10) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano w SWZ określonych uprawnień, określonego doświadczenia. Zmiana osób może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego,
11) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) siły wyższej lub klęski żywiołowej,
b) przedłużenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej,
c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa lub techniczna, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ,
6. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerw/postoju.
7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp:
1) zmiana adresów stron umowy,
2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danych czasie aktów prawa.
8. Zmiany wskazane w ust. 7 pkt. 1 - 2 dokonywane są w drodze jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo