Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Malbork, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230849/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT MALBORSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacji zespołu boisk sportowych budowanych
w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku,
Aleja Wojska Polskiego nr 502

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MALBORSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Słowiański 17

1.5.2.) Miejscowość: Malbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556460427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.sikorska@powiat.malbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.malbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacji zespołu boisk sportowych budowanych
w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012”
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku,
Aleja Wojska Polskiego nr 502

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60f6ef3e-fa1b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023262/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacji zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – edycja 2022

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl.
2. Oferty, oświadczenia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się jednym z poniższych
sposobów:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- elektronicznym podpisem osobistym.
3. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń
lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych, jak również sposób ich
sporządzenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
4. Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl
W zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego znajduje się szczegółowa instrukcja odnoście założenia konta przez Wykonawcę (Instrukcja_OnePlace_Wykonawca).
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Powiatu Malborskiego:
https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje,
o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww.
potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w dokumencie Intrukcja_Wykonawca dostępnym w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego.
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ, w szczególności w Rozdziale 8 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy, Zamawiający odstępuje od wymogu użycia
środków komunikacji elektronicznej wyłącznie dla przedmiotowego środka dowodowego, opisanego Rozdziale 5A 2.2. ust. 10 (próbki trawy).
2. Próbkę można przekazać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 roku – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Szczegóły złożenia próbki zawarte są w Rozdziale 13 Sposób oraz termin składania ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna (Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) zawarte są w Rozdziale 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.272.22.2023.MS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 937704,87 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne zespołu boisk sportowych wybudowanych w ramach projektu „ Moje Bisko – ORLIK 2012” w skład których wchodzą:
1) boisko z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy o wymiarach 30,00 m x 62,00 m;
2) boisko z przeznaczeniem do gier i zabaw (wielofunkcyjne) o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,10 m x 32,10 m.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) wymianę oświetlenia na obu boiskach;
2) remont ogrodzenia na obu boiskach z siatki stalowej;
3) serwis / konserwację boisk w czasie trwania okresu gwarancji, zgodnie z wymogami producenta nawierzchni dla boiska ze sztuczna trawą i boiska z nawierzchnią poliuretanową.
Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości (bez podziału na Części).
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w szczególności w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 9 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagą:

A Liczba punktów uzyskanych w kryterium
– cena oferty 60
B Liczba punktów uzyskanych w kryterium
– gęstość sztucznej trawy 30
C Liczba punktów uzyskanych w kryterium
– przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości 10
LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 100


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie poniższego wzoru:

LP = A + B + C

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 16 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gęstość sztucznej trawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
• art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
• art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 129).

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia:
Funkcja - Kierownik Budowy – 1 osoba - Minimalne wykształcenie i doświadczenie:
- posiada uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,
- który kierował co najmniej jedną budową / remontem / przebudową obiektu sportowego w tym boisk z nawierzchniami sztucznymi
- o wartość co najmniej 1.000.000,00 zł brutto tożsamą z przedmiotowym zakresem robót.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk dla w/w ekspertów pod warunkiem łącznego spełniania wymagań Zamawiającego dla tych osób. Przez minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, o których mowa powyżej (w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych, Zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie.
Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu na roboty. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ETAP 2
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
a) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
(Zamawiający odstąpi od wezwania w sytuacji, gdy Wykonawca zaznaczy w Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, iż pozwala samodzielnie pobrać wymagany dokument Zamawiającemu).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− dokumenty, o których mowa w pkt 2) składa każdy z Wykonawców.

2. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu
z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4), zastępuje się je odpowiednio
w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ETAP 2
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) w odniesieniu do spełnienia warunku udziału w postępowaniu
– zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ);

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
− dokumenty, o których mowa w pkt 1) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą poniżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych:
2. W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów materiału, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów :

2.1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych dla nawierzchni z trawy syntetycznej :

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a) Zarzadzania jakością (ISO 9001:2015)
b) Zarządzania środowiskiem (ISO 14001:2015)
c) Zarządzania energią (ISO 50001:2018)
wystawione dla dostawcy trawy syntetycznej w zakresie obiektów sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedaży, montażu i serwisu systemów traw syntetycznych
2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
3. Raport z badań testu Lisport na min. 350 000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane (PCA) laboratorium zgodnie z normą EN 15306 Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania" „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzającego, że nawierzchnia z trawy syntetycznej po min. 350 000 cykli nie wykazuje istotnych uszkodzeń. Dopuszczalne są jedynie nieznaczne uszkodzenia włókien, a większość włókien po wyszczotkowaniu znajdowała się w pozycji początkowej. Aby rozszerzyć konkurencyjność, Zamawiający dopuszcza badania tej samej trawy różniące się wysokością i gęstością włókien.
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PROVIDER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia EPDM z recyklingu/techniczny.
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
7. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
a) mata stabilizująco-amortyzująca (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) wypełnienie EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości 50-100 gram).

2.2. Na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych dla nawierzchni poliuretanowej:

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a) Zarzadzania jakością (ISO 9001:2015)
b) Zarządzania środowiskiem (ISO 14001:2015)
c) Zarządzania energią (ISO 50001:2018)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektów sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedaży, montażu i serwisu systemów traw syntetycznych.
2. Aktualny kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA (dawniej IAAF) potwierdzający wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
3. Aktualny certyfikat WA (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
4. Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;
5. Badanie na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;
6. Badanie na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą.
7. Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzająca jej technologie wykonania;
8. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;
9. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
10. Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Ciąg dalszy w SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ETAP 1

1. Dokumenty, które Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2) Oświadczenie o udziale w wizji lokalnej,
(podając w nim dane z „Zaświadczenia z odbycia wizji lokalnej”)
– załącznik nr 1A do SWZ.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ)
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- Podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(jeżeli dotyczy).
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
– jeśli dotyczy (wzór - załącznik nr 3 do SWZ).
5) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów
– jeśli dotyczy (wzór – załącznik nr 4 do SWZ).
6) Dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności
– jeśli dotyczy.
7) Pełnomocnictwo
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
- Pełnomocnictwa, określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik muszą być w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby/osób udzielającej/cych pełnomocnictwa, bądź kopii notarialnej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym notariusza.
8) Dokument wadialny – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna w oryginale w postaci elektronicznej.
9) Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z Rozdziałem 5A.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości: 14.000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych i zero groszy)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
nr Konta 96 1090 1098 0000 0001 4996 8286 z adnotacją:
„Wadium – nr sprawy ZZP.272.22.2023.MS”
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniądza.
3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała całą swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
4) kwotę gwarancji/poręczenia,
5) termin ważności gwarancji/poręczenia,
6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zwraca uwagę na konstruowanie zapisów odnoszących się do wygaśnięcia gwarancji w sytuacji wrócenia oryginału dokumentu do banku/ubezpieczyciela w czasie jej ważności, gdyż przy postaci elektronicznej wadium nie będą już miały zastosowania.
6. Wadium w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, tj. wystawcę gwarancji lub poręczenia. Wykonawca składa wadium załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument", najpóźniej w terminie składania ofert.
7. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
11. Pozostałe kwestie związane z wadium będą rozwiązywane zgodnie z ustawą Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w Rozdziale 6 Etap 1 i 2 pkt 2) niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które prace wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
7. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
3) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą,
co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
10. Wszelka korespondencja prowadzona przez Zamawiającego będzie wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w Projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ).
2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Projekt umowy w zakresie, który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i w Projekcie umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie mogą być podstawą roszczenia Wykonawcy o dokonanie zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-malbork.ezamawiajacy.pl - oferty, próbka trawy do siedziby Zamawiającego POWIAT MALBORSKI Adres Sekretariat (pokój nr 24) Plac Słowiański 17 82 – 200 Malbork

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2.3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań ekologicznych i prozdrowotnych:
1. Dla trawy syntetycznej:
a) Zaświadczenie niezależnego instytutu/laboratorium, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu) lub zaświadczenie potwierdzające, iż oferowana trawa jest produktem neutralnym dla klimatu zgodnie z norma ISO 14067:2019-02.
b) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”, Załącznik B: Zalecenia dotyczące ochrony środowiska.
c) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.
d) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych. (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.
e) Świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnętrzne i wewnętrzne obiekty sportowe.
2. Dla maty elastycznej e-layer:
a) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej”, Załącznik B: Zalecenia dotyczące ochrony środowiska.
b) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że mata elastyczna e-layer w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.
c) Raport z badań dla maty amortyzującej e-layer na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.
3. Dla wypełnienie EPDM z recyklingu/technicznego:
a) Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzające, że wypełnienie EPDM z recyklingu/technicznego w pełni spełnia wymagania normy EN 71-3 Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków.
b) Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), kadmu, ołowiu i ftalanów.
c) Świadectwo higieny (atest PZH) dla wypełnienia EPDM z recyclingu/technicznego przeznaczone dla zewnętrznych obiektów sportowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą albo złoży niekompletne. W takiej sytuacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c).
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy, Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej dla przedmiotowego środka dowodowego, opisanego w 2.2. ust. 10 (próbki trawy).
6. Próbkę można przekazać do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2021 roku – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
7. Szczegóły złożenia próbki zawarte są w Rozdziale 13 Sposób oraz termin składania ofert.

Termin realizacji Przedmiotu umowy: do 31 października 2023 roku.
Uwaga! Termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy oznacza zakończenie i odbiór wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu robót. Termin zakończenia robót budowlanych oznacza zakończenie wszystkich robót budowlanych, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Zobacz inne

Prawo