Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230885/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

TEATR MUZYCZNY ROMA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR MUZYCZNY ROMA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowogrodzka 49

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrroma.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.teatrroma.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ed3f531-f93e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230885

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055050/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa ochrony osób i mienia w teatrze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ed3f531-f93e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3ed3f531-f93e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy
e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
3. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-3ed3f531-f93e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Wykonawca składa ofertę przez platformę ezamowienia.gov.pl za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
7. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa., dalej zwany także „Administratorem”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@teatrroma.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
• realizacji roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes– dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

Dane osobowe będą przechowywane przez:
• 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
• dłuższy niż 4 lata, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia przekracza 4 lata; dane osobowe przechowywane są przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
• po okresie, o którym mowa w punktach powyżej, są przechowywane zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, z którymi zawarł umowy lub inne porozumienia w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w zakresie usług technicznych i organizacyjnych oraz archiwizacji danych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia.

Źródłem pochodzenia danych może być odpowiednio: bezpośrednio osoba, której dane dotyczą, lub Wykonawca; w przypadku, gdy źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca, którego dane osobowe bezpośrednio nie dotyczą, administrator informuje, że kategorie odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane, obejmuje dokumentacja przedłożona przez Wykonawcę na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia.


Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje całodobową ochronę obiektu, urządzeń oraz osób i mienia znajdującego się w obiekcie Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 49, realizowaną poprzez stałą całodobową i bezpośrednią ochronę fizyczną, w systemie zmianowym (na każdej zmianie nie może być mniej niż 2 pracowników), w dni robocze, świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy przez kwalifikowanych jednolicie umundurowanych pracowników ochrony fizycznej. Usługa polega na realizacji w formie stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu, urządzeń oraz osób, mienia wraz z monitoringiem obiektu oraz obsługą recepcyjną, patrolowaniem terenu wokół budynku i utrzymaniu porządku na terenie chronionym wraz ze stałym 24 godzinnym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach alarmowych zainstalowanych w budynku Teatru - dotyczących instalacji antywłamaniowej oraz Systemu Sygnalizacji Pożarowej, Systemu transmisji alarmu pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej tzw. monitoringu pożarowego oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.

Zamawiający wymaga świadczenia ochrony jedynie przez kwalifikowanych pracowników ochrony.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej trzech osób świadczących usługi ochrony w pełnym wymiarze etatu (każda osoba).

W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje zapotrzebowanie w ilości 36 792 roboczogodzin.

Świadczenie usług w systemie zmianowym.
Zamawiający dopuszcza pełnienie dyżuru przez poszczególnych pracowników ochrony do 24 godzin, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogu, aby jedna osoba była wymieniona w połowie dyżuru drugiego pracownika – na zakładkę (np. jeden pracownik rozpoczyna dyżur o 6 rano, a drugi rozpoczyna swój dyżur o godz. 18:00).
Nie dopuszcza się sytuacji, w której obaj pracownicy rozpoczną dyżur o tej samej godzinie i obaj będą zmienieni po 24 godzinach.

UBEZPIECZENIE:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu oraz na osobie przy wykonywaniu czynności objętych zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 zł, w tym czyste straty finansowe obejmujące odpowiedzialność Wykonawcy na co najmniej 300 000 złotych wyrządzone Zamawiającemu związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-31 do 2025-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru oferty:
Cena – 100% (najniższa cena = 100 pkt.).
Zgodnie z art. 246 ust.2 Ustawy w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert tj. w tym przypadku oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie:

- posiadanie koncesję wydanej przez właściwego ministra ds. wewnętrznych (obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zmawiający rozumie:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują dwa zamówienia dotyczące ochrony mienia i osób w budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000 zł netto, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartość minimum 500 000 zł netto świadczone na rzecz instytucji kultury, takich jak: teatr, opera lub filharmonia polegające na całodobowej ochronie czynnego i funkcjonującego obiektu prowadzącego repertuarowe przedstawienia z salą widowiskową na co najmniej 400 stałych miejsc.
W ramach każdego z dwóch żądanych zamówień, ochronę powinno sprawować co najmniej dwóch pracowników na jednej zmianie, a zamówienie powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż jeden rok. Budynki użyteczności publicznej, w których były wykonywane zamówienia powinny być wyposażone w następujące systemy:
- alarm pożarowy,
- dźwiękowy system ostrzegawczy
- stałe urządzenia gaśnicze;

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 8 osobami będącymi kwalifikowanymi pracownikami ochrony, posiadającymi przynajmniej roczne doświadczenie przy pełnieniu ochrony fizycznej w budynkach użyteczności publicznej, w tym co najmniej 3 osobami mającymi roczne doświadczenie w instytucji kultury, takich jak: teatr, opera lub filharmonia polegające na całodobowej ochronie czynnego i funkcjonującego obiektu prowadzącego repertuarowe przedstawienia z salą widowiskową na co najmniej 400 stałych miejsc.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 7 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:

- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 pzp (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z
oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące wymagania:
a) gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium;
b) gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);
c) do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie.
6. W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Santander Bank nr 59 1090 1043 0000 0001 4915 1548 podając w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu 3/2023".
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt. 2-4, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, środki pienieżne muszą znaleźć się na wskazanym wyżej rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy, a także sposób ich wprowadzenia został określony w SWZ. Pole tekstowe w Ogłoszeniu nie pozwala na wprowadzenie pełnego zapisu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty będą składane za pomocą Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej trzech osób wykonujących pracę ochroniarza kwalifikowanego na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu – każda osoba.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
W interesie Zamawiającego nie leży rozdzielenie odpowiedzialności za świadczone usługi na dwa czy więcej podmiotów np. wykonawcę zajmującego się ochroną fizyczną obiektu i wykonawcę zajmującego się monitoringiem elektronicznym obiektu. Całość zadania musi być spójna pod względem wykonawstwa. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Teatr jest instytucją o bardzo specyficznym profilu działalności i wymaga właściwego i niezakłóconego funkcjonowania całej instytucji, a konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia może istotnie zagrozić właściwemu wykonaniu tego zamówienia oraz będzie generować nadmierne koszty. W związku ze specyfiką działalności Teatru podział zamówienia na części jest niezasadny.
Istotnymi przyczynami rezygnacji z podziału zamówienia na części są:
- konieczność skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia może istotnie zagrozić właściwemu wykonaniu tego zamówienia,
- nadmierne koszty wykonania zamówienia.
Nie jest zasadne, aby pracownicy będący na jednej zmianie podlegali służbowo innym pracodawcom i koordynatorom ze względu na to, iż wydłużyłoby to proces decyzyjny oraz powodowałoby zrzucanie odpowiedzialności pomiędzy pracowników różnych wykonawców. Mogłoby to również doprowadzić do niemożliwości podjęcia interwencji oraz zrzucania kosztów na drugiego wykonawcę (np. wzywania patrolu interwencyjnego).
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert określając w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia - zgodnie z art. 246 ust.2 PZP.
5. Zgodnie z art. 131 ust. 2 Ustawy, Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 29 maja 2023 r. na godzinę 12:00. Wizja lokalna jest fakultatywna. Nieobecność na wizji lokalnej nie ogranicza możliwości złożenia oferty. Przedstawiciele Wykonawców powinni stawić się punktualnie przed rozpoczęciem wizji lokalnej w wyznaczonym miejscu, tj. w portierni Teatru – wejście od ul. Św. Barbary 12. Z przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (podpisany przez uczestników wizji lokalnej).

Zobacz inne

Prawo