Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bobrowniki, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00231049/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Aquaplus Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby spółki Aquaplus sp. z o. o. w Bobrownikach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Aquaplus Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369110837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 121B

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-583

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@aquaplus.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: aquaplus.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby spółki Aquaplus sp. z o. o. w Bobrownikach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd05e1ab-f9f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dd05e1ab-f9f4-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Grzegorz Lazar – dyrektor ds. technicznych; e-mail: zamowienia@aquaplus.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@aquaplus.com.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aquaplus Sp. z o.o., z siedzibą: w Bobrownikach ul. Sienkiewicza 121B; Inspektor Ochrony Danych: iod@marwikpoland.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby spółki „Aquaplus” sp. z o. o. w Bobrownikach, ZP/01/05/2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/05/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z usługą transportu paliwa płynnego, tj. oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie bazy „Aquaplus”
Sp. z o.o. znajdującej się w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8.
2. Szacowana ilość zamawianego oleju napędowego w szacunkowej ilości 24 000 litrów (24 m3).
3. Wielkość jednorazowej dostawy paliwa do zbiornika to ilość około 1 600 litrów oleju napędowego przy częstotliwości nie mniejszej niż raz w miesiącu. (Wielkość zbiornika, który posiada Zamawiający to 2 500 litrów i pojedyncza dostawa nie przekroczy wskazanej ilości).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas jego realizacji na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych).
5. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa. Olej napędowy musi spełniać wymagania ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz parametry normy PN-EN 590+A1:2017-06, a na wypadek zmiany przepisów lub norm, dostarczane paliwo zgodne będzie ze zmienionymi przepisami i normami.
6. Do każdej dostawy paliwa Wykonawca:
a) dołączy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności określający parametry fizykochemiczne (Świadectwo jakości) w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii.
b) przekaże Zamawiającemu tzw. próbkę rozjemczą. W tym celu pracownik Wykonawcy, przed dokonaniem tankowania do zbiornika, dokona w obecności pracownika Zamawiającego wlewu próbki oleju napędowego w ilości ok. 5 litrów do metalowego kanistra, po czym zaplombuje ją swoim znakiem (,,próbka rozjemcza”). Na plombie zostaną umieszczone podpisy: uprawnionego pracownika Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy — kierowcy. Pobrana próbka stanowi podstawę dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu nienależytej jakości paliwa. Pojemniki na próbki i plomby zapewnia Wykonawca.
7. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto-cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd którym realizowane będą dostawy paliw winien być wyposażony w legalizowane urządzenie pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do kontenerowej stacji paliw. Zarówno zbiornik, jak i urządzenie pomiarowe winny posiadać ważne cechy legalizacji oraz komplet nieuszkodzonych plomb nałożonych przez uprawniony organ.
8. Wykonawca zapewni organizację i realizację bezpiecznych dostaw paliwa, którego gatunek będzie odpowiedni do pory roku i panujących warunków temperaturowych w zakresie temperatury mętnienia i temperatury zablokowania zimnego filtra.
9. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia stałych, sukcesywnych dostaw według po-trzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres obowiązywania zawartej umowy.
10. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na dostawę bieżącą z określeniem ilości nastąpi e-mailem lub telefonicznie na numer podany przez Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzić złożone zamówienie w formie e-maila.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu paliwo w terminie 24 godzin od chwili (data i godzina) złożenia zamówienia. Kierowca realizujący dostawę obowiązany jest posiadać i okazać, na żądanie uprawnionego pracownika Zamawiającego, dokumenty potwierdzające legalizację autocysterny (zbiornik i urządzenie pomiarowe) - dopuszcza się okazanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentów.
12. Odbiór paliwa każdorazowo potwierdzony zostanie protokołem odbioru/dowodem do-stawy na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego autocysterny.
13. W przypadku naruszenia postanowień pkt 9 i 12 ilość dostarczonego paliwa ustala się na podstawie wskazań listwy pomiarowej kontenerowej stacji paliw lub w oparciu o litraż kolby po-miarowej Zamawiającego — urządzeń nielegalizowanych.
14. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowywania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za po-mocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważ-ny” .
15. W sytuacji, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równo-ważne opisanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134220-5 - Paliwo do silników diesla (EN 590)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022.1385 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnienie warunku musi wykazać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.

2. Zdolność techniczna i zawodowa
O udzielnie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną dostawę oleju napędowego w łącznej ilości co najmniej 15 000 l (15m3) w ramach jednej umowy.

W przypadku dostaw wykonywanych i niezakończonych należy podać wyłącznie ilość dostaw już zrealizowanych. Dla dostaw realizowanych w ramach umów rozpoczętych (zawartych) wcześnie niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, należy podać wyłącznie ilości zrealizowanych do-staw w tym trzyletnim okresie.

Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia realizowanego wspólnie z innymi wykonawcami (tzw. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wyko-nywał wykazywanego zakresu prac – Wykonawca może powołać się na doświadczenie w realizacji dostaw, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył.
Nie jest dopuszczalne sumowanie wymaganego doświadczenia w ramach podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia warunku z pkt. 3.2. rozdziału VI SWZ - ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wraz z dowodem uiszczenia aktualnej opłaty koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022.1385 ze zm.).

2. W celu wykazania spełnienia warunku z pkt 3.3. rozdziału VI SWZ – wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składnia ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony mają prawo do zmiany umowy w przypadkach określonych w § 9
projektowych postanowień umowy, dostępnych na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty składa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

Zobacz inne

Prawo