Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00231134/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie im. Andrzeja Wawrzyniaka

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie im. Andrzeja Wawrzyniaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000646736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Solec 24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-403

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 629 92 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumazji.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumazji.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40234842-f94f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40234842-f94f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl i/lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumazji.pl (nie dotyczy składania ofert).
Preferowanym i zalecanym przez Zamawiającego kanałem do komunikacji jest Platforma e-Zamówienia.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny.
Szczegóły w Rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawców jest:
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
ul. Solec 24
00-403 Warszawa
e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl
tel. 22 629 92 68
2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@muzeumazji.pl.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000,00 złotych, przez zamawiających publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 prawa zamówień publicznych, a także podmioty które w ramach zawartych z Administratorem umów świadczą usługi z zakresu doradztwa, obsługi prawnej, działalności pocztowej, wsparcia/obsługi IT, brakowania dokumentacji itp.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu określonym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, z zastrzeżeniem, że jeżeli okres realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczał 4 lata - dokumentacja postępowania będzie przechowywana przez cały okres obowiązywania tej umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych*
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych**
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych ***
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe pozyskane w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane o czym mowa w art. 22 RODO.
Informacje dodatkowe:
Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 18 i 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych zebranych w toku postępowania, za wyjątkiem:
1) danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególnej kategorii);
2) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.);
3) obowiązku zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, które Zamawiający określił w dokumentach postępowania lub ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający udostępnia dane, o których mowa w art. 10 RODO (dot. wyroków skazujących i naruszeń prawa) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
* W przypadku realizacji prawa dostępu do danych Zamawiający ma prawo żądać od osoby występującej z żądaniem podania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania.
** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
*** zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Szczegóły w Rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I przedmiotu zamówienia – Komputer AIO (27 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5A do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i wniesienie (do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie odnawiany), wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, atesty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II przedmiotu zamówienia – Laptop (8 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5B do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i wniesienie (do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie odnawiany), wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, atesty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III przedmiotu zamówienia – Komputery stacjonarne (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5C do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i wniesienie (do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie odnawiany), wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, atesty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV przedmiotu zamówienia – Monitory (3 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5D do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i wniesienie (do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie odnawiany), wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, atesty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V przedmiotu zamówienia – Drukarki (2 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5E do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i wniesienie (do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie odnawiany), wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, atesty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI przedmiotu zamówienia – Sprzęt różny (skaner - 1 szt., kamera konferencyjna - 1 szt., dysk SSD - 5 szt., pamięć RAM - 5 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 5F do SWZ.
Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i wniesienie (do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia) przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie odnawiany), wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).
Zamawiający wymaga, aby sprzęt, akcesoria i oprogramowanie dostarczony w ramach realizacji zamówienia posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa i deklarację zgodności.
Do sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcje, gwarancje, certyfikaty, atesty, jeśli zapewnia je producent urządzenia i/lub wymagane są prawem polskim lub Unii Europejskiej.
Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegóły w Rozdziale IV do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237100-0 - Części komputerów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237240-3 - Kamera internetowa

30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy na wezwanie obejmują:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Do oferty należy dołączyć przedmiotowe środki dowodowe tj.:
• oficjalne karty katalogowe producentów laptopów, komputerów i innego sprzętu – szczegóły: patrz Rozdział XI ust. 2 i 3 SWZ;
• Zestawienie Oferowanych Parametrów Techniczno-Użytkowych – zgodnie z Załącznikami nr 1A – 1F do SWZ.
W zależności od części, do której przystępuje Wykonawca.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• oficjalne karty katalogowe producentów laptopów, komputerów i innego sprzętu – szczegóły: patrz Rozdział XI ust. 2 i 3 SWZ;
• Zestawienie Oferowanych Parametrów Techniczno-Użytkowych – zgodnie z Załącznikami nr 1A – 1F do SWZ.
W zależności od części, do której przystępuje Wykonawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanki zawartej w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), t.j:
a) których wymieniono w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisano na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę osób i podmiotów objętych sankcjami;
c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Formularz asortymentowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
W przypadku gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument
w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku pełnomocnictwa - mocodawca.
UWAGA! Do oferty należy dołączyć również przedmiotowe środki dowodowe tj.:
• oficjalne karty katalogowe producentów laptopów, komputerów i innego sprzętu – szczegóły: patrz Rozdział XI ust. 2 i 3 SWZ;
• Zestawienie Oferowanych Parametrów Techniczno-Użytkowych – zgodnie z Załącznikami nr 1A – 1F do SWZ.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1A – 1F. Zestawienie Oferowanych Parametrów Techniczno-Użytkowych;
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
Załącznik nr 4. Formularz asortymentowy;
Załącznik nr 5A – 5F. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
Załącznik nr 6. Wzór umowy.

Zobacz inne

Prawo