Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00231246/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Opolski -Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Domecko – Nowa Kuźnia – opracowanie projektu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Opolski -Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Książąt Opolskich 27

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-005

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kowal@zdp.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odc. Domecko – Nowa Kuźnia – opracowanie projektu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf953bdf-f95a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054614/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice - Prószków na odc. Domecko - Nowa Kuźnia - opracowanie projektu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf953bdf-f95a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.kowal@zdp.opole.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały opisane w pkt. 12 SWZ - Tom I - Instrukcja Dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDP w Opolu przy ul. Ks. Opolskich
27, 45–005 Opole, tel. 0774414069, zwany dalej Administratorem, email: sekretariat@zdp.opole.pl. IODO: krzysztofalex@o2.pl;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pan/Pani:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a tak że nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie przysługuje Pani/Panu:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.261.1.7.2023.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 178900,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zmówienia jest opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 1754 O na odcinku Domecko – Nowa Kuźnia.
Należy zaprojektować rozbudowę drogi powiatowej polegającą na budowie chodnika na odcinku około 950 m od kościoła w m. Domecko do Nowej Kuźni (działka nr 258).
Zamówienie należy wykonać w całości.
1) Opracowanie min. 2 wariantów koncepcji (strona prawa lub strona lewa) zaakceptowanych przez Zamawiającego;
2) Dokonanie analizy ekonomicznej przedstawionych rozwiązań, ilości wywłaszczanych działek oraz sposobu odwodnienia;
3) Dla wybranej koncepcji opracowanie projektu budowlanego w procedurze ZRID, w tym:
- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany w 4 egz,
- projekty techniczne wszystkich branż – po 3 egzemplarze;
4) Wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali
1 : 500,
5) Uzyskanie informacji terenowo-prawnej,
6) Przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych. W przypadku wydania przez Wójta Gminy decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska – przygotowanie takiego raportu,
7) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, w tym:
- uzgodnienie z TAURON, Orange, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Zakładem Gazowniczym i innymi zarządcami sieci – w przypadku występowania uzbrojenia,
- uzyskanie opinii Powiatowego Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,
8) Dokonanie podziału działek zajętych pod inwestycję w przypadku takiej konieczności.
9) Opracowanie dokumentacji geologicznej.
10) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem– w ilości 5 egzemplarzy.
11) Opracowanie dokumentacji służącej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane a służącej do opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. specyfikacje techniczne, założenia wyjściowe do kosztorysowania, kosztorys inwestorski i przedmiar) – w ilości 2 egzemplarzy;
12) Opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postepowania na roboty budowlane na nośniku CD, która powinna zawierać:
a) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekty techniczne dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacja projektową, projekt stałej organizacji ruchu – w formacje pdf lub innym umożliwiającym odczyt bez wykorzystania specjalistycznych programów projektowych;
b) wersję elektroniczna kosztorysu ofertowego - w formacie kompatybilnym z MS excell,
c) pozostałe opracowania zgodnie z pkt 3.4. w formacje pdf lub innym umożliwiającym odczyt bez wykorzystania specjalistycznych programów projektowych czy kosztorysowych.
13) Złożenie projektu we właściwym organie budownictwa wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
14) W trakcie postępowania administracyjnego prowadzonego w celu wydania decyzji ZRID, aż do uzyskania przez tę decyzję statusu prawomocności, Wykonawca zobowiązany będzie do: udzielania wyjaśnień, poprawiania i uzupełniania dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i/lub organ prowadzący postępowanie.
15) W trakcie postepowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania odpowiedzi na pytania przyszłych wykonawców robót budowlanych, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i dokumentacji do przeprowadzenia postępowania. Stosowne wyjaśnienia i informacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż 48 godzin od otrzymania zapytania drogą mailową, elektroniczną lub w formie pisemnej do Zamawiającego.
16) Udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej, w przypadku zapytań uczestników procesu budowlanego. Stosowne wyjaśnienia należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zapytania drogą mailową, elektroniczną lub w formie pisemnej do Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie podzielił przedmiotowego zamówienia na części ponieważ nie jest to uzasadnione ze względu na specyfikę wykonywanej usługi.
3. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu
zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania.
4. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot umowy wykonany w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym chroniony prawem autorskim.
5. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy.
Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert:
- minimalny deklarowany okres gwarancji - 36 miesięcy
- maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) kryterium: cena oferty (C) – waga kryterium - 60%
b) kryterium: okres gwarancji jakości (G ) – waga kryterium - 40%
1.1. Kryterium „Cena” (C) - waga 60 %:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = ( C min / C o ) x 100 pkt,
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
C min – cena brutto oferty najtańszej,
C o – cena brutto oferty ocenianej.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
1.2. Kryterium „Okres gwarancji” (G) – waga 40 %
Ocena dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji podanego w miesiącach – zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt. VIII Formularza ofertowego.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego: G min =36 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji przyjęty do oceny oferty przez Zamawiającego: G max = 60 miesięcy od dnia kolejnego po dacie odbioru robót.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w miesiącach tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki okres zostanie przyjęty w Umowie z Wykonawcą.
Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji (nie zostanie podany okres w pkt. VIII Formularza ofertowego) lub będzie on krótszy niż 36 miesięcy zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniżej podaną informacją:
- okres gwarancji 36 miesięcy - 0 punktów,
- okres gwarancji 48 miesięcy - 50 punktów,
- okres gwarancji 60 miesięcy - 100 punktów.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków wyliczoną zgodnie ze wzorem:
∑o = Co* 0,60 + Go* 0,40,
gdzie: ∑o – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty
Co – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty”
Go – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera pośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 19.4 powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Jeżeli w przypadku o którym mowa w pkt. 19.5 powyżej zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 4 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wykonawca musi posiadać średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług projektowania drogowego i kanalizacyjnego, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości co najmniej 200 000,00 zł.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek określony powyżej musi spełniać jeden z Wykonawców.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- 2 projekty budowlano-wykonawcze rozbudowy lub budowy drogi klasy min. L o łącznej wartości tych 2 projektów - co najmniej 200 000,00 zł co winno być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dopuszcza się by powyższe warunki były spełnione w ramach jednego, dwóch lub trzech zadań.
b) Wykonawca musi wskazać osoby ( na każde stanowisko inna osoba ), które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
- projektant (branża drogowa) – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień,
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- projektant (branża wod-kan) – min. 5 lat stażu pracy i min. 3 lata pracy na tym stanowisku od uzyskania uprawnień,
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt. 3a) powinien spełniać przynajmniej jeden z konsorcjantów samodzielnie,
- warunek określony w ppkt. 3b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona ( jako najkorzystniejsza ) w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu tj:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia Wykonawcy o rocznym przychodzie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług projektowania drogowego i kanalizacyjnego, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.600,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 ustawy Pzp. Wadium może być wniesione wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Nazwa beneficjenta:
Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać przed terminem składania ofert przelewem na rachunek Zamawiającego nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857
z dopiskiem: "Wadium dot. „Rozbudowa DP Nr 1754 O na odc. Domecko – Nowa Kuźnia, opr. projektu” - dot. zam. nr SZ.261.1.7.2023.MK, a dowód przelewu złożyć wraz z ofertą.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy powszechne . W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 16.2 ppkt a IDW rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. O wpłaceniu wadium w formie pieniężnej w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego dlatego ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnienie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika ( lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zawarto w proponowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (Tom II SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty opisany został w pkt. 12.2 IDW oraz w pkt. 17 IDW.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania tychże okoliczności (na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o której mowa powyżej).

Zobacz inne

Prawo