Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Dęba, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00231477/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowa Dęba

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa elementów umundurowania leśnika oraz sortów BHP w 2023 roku"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowa Dęba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017742

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł.Sikorskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nowadeba@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowadeba.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzenie zasobami leśnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów umundurowania leśnika oraz sortów BHP w 2023 roku"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bdbdad1-fa15-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122247/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa elementów umundurowania leśnika oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4bdbdad1-fa15-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej email:
nowadeba@lublin.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt .
Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z Ofertą oraz składane na wezwanie Zamawiającego składane są w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 oraz art. 128 ust. 6 Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie postępowania jest Nadleśnictwo Nowa Dęba z siedzibą w Nowej Dębie ul. Wł. Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. 48 15 846 74 52, fax 48 15 846 73 77, e-mail: nowadeba@lublin.lasy.gov.pl, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, do siedziby Nadleśnictwa Nowa Dęba umundurowania leśnika oraz odzieży i obuwia bhp. Szczegółowy zakres ilościowy przedmiotu zamówienia oraz jego specyfikację zawiera załączniki nr 1a i 1b do SWZ. Wielkość przedmiotu zamówienia w zakresie umundurowania określona jest na 7846 pkt., ustalonych w oparciu o Zarządzenie nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm użytkowania mundurów leśnika dla pracowników Lasów Państwowych (Znak: MZ.241.2.2022), Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone artykuły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18110000-3 - Odzież branżowa

18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej

18800000-7 - Obuwie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawę analogicznych artykułów, jak opisane w opisie
przedmiotu zamówienia (dalej „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Oznacza to, że ostatecznie zamówiona ilość poszczególnych sortów będzie zależeć od aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Określone w formularzu cenowym (załącznik nr 9 do SWZ) ilości poszczególnych rodzajów sortów są wielkościami szacunkowymi i
stanowią przykładowe zestawienie sortów składających się na przedmiot zamówienia. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający może zamawiać towary w dowolnej konfiguracji, w zależności od swojego bieżącego zapotrzebowania. Ilości poszczególnych rodzajów elementów umundurowania będą realizowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami pracowników Zamawiającego, w ramach wartości zamówienia i przy zastosowaniu cen
jednostkowych elementów (sortów) umundurowania, określonych przez wykonawcę w formularzu cenowym. Podana tam łączna ilość elementów umundurowania ma posłużyć jedynie Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej, która będzie stanowić podstawę umownego zobowiązania Zamawiającego. Istnieje możliwość, w zależności od indywidualnych potrzeb
pracowników Zamawiającego, iż ilość ta może ulec zmianie i nie będzie to podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych lub zwiększonych dostaw. Zgodnie z prawem opcji Zamawiający zobowiązany jest do zamówienia przedmiotu dostawy o wartości co najmniej 60% wynagrodzenia Wykonawcy brutto oraz ma prawo do zwiększenia przedmiotu dostawy o wartość 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Ewentualna dostawa analogicznych artykułów w ramach prawa opcji, będzie odbywać się w ramach umowy zawartej z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami kryteriami określonymi poniżej. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, po zsumowaniu obu kryteriów oraz spełni dodatkowe wymagania określone zapisami SWZ.
Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu
W przypadku kryterium „Deklarowany okres gwarancji jakości Wykonawca winien wypełnić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. W tej części formularza zadeklarowany okres zostanie przyjęty do w/w punktacji i będzie obowiązywał w umowie i po jej realizacji.
Zamawiający przyzna punkty maksymalnie za 36 m-cy gwarancji, dalsze wydłużanie tego terminu nie będzie miało wpływu na ocenę ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował (ukończył) lub realizuje, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (w ramach jednego kontraktu dostawę umundurowania dla jednostek Lasów Państwowych lub wojska lub policji lub straży pożarnej lub innych służb mundurowych) o wartości co najmniej: 110 000,00 zł brutto - odpowiednio potwierdzona, że została wykonana w sposób należyty.
- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (sporządzone wg wzoru załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenie to musi potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) świadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, - (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, które stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (sporządzone wg wzoru załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów
udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenie to musi potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot
zamówienia, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostawa), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
− Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa
wyżej dotyczą dostaw faktycznie przez niego wykonanych.
− Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody że wskazane przez
Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia zostały wykonane należycie.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.2. ppkt b) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu, udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Formularzem cenowym (sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ),
- Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez
pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające
pełnomocnika do tej czynności (jeśli dotyczy).
- Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało
wniesione w formie niepieniężne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:
2 195,65 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć i 65/00 zł).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku BNP PARIBAS: 36 2030 0045 1110 0000 0020 9850; z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr: SA.270.2.3.2023. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji.
Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenie określone w rodz. 8.1. lit. a), b) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie (pkt. a) to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. lit. a), b) oraz 8.3. lit. b) i c) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 10 (wzór umowy) do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegóły zamówienia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Zobacz inne

Prawo