Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łęka Opatowska, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00231581/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Łęka Opatowska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łęka Opatowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęka Opatowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akacjowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Łęka Opatowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-645

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627814520

1.5.8.) Numer faksu: 627814521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leka-opatowska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://leka-opatowska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łęka Opatowska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18070ff0-fa35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036068/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łęka Opatowska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18070ff0-fa35-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. W uzasadnionych przypadkach poza komunikacją za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@leka-opatowska.pl lub sekretariat@leka-opatowska.pl (nie dotyczy składania ofert).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z "Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych opisane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Łęka Opatowska
reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Może się Pani/Pan z nim kontaktować:
• listownie na adres: ul. Akacjowa 4 63-645 Łęka Opatowska
• poprzez e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl
• telefonicznie: 627814520,
2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.
3) Pani/Pan dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie
na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
6) W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
8) Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych,
a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPPG.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, jak również z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Łęka Opatowska oraz ich transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa, Olszowa ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno (zagospodarowanie odpadów nie stanowi przedmiotu zamówienia).
2. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidziana do odbioru z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Łęka Opatowska w ciągu
24 miesięcy:
1) Zmieszane odpady komunalne: 1 900,00 Mg
2) Metale i tworzywa sztuczne: 500,00 Mg
3) Odpady wielkogabarytowe: 320,00 Mg
4) Bioodpady: 600,00 Mg
5) Papier: 50,00 Mg
6) Szkło: 340,00 Mg
3. W ramach zamówienia wykonawca będzie zaopatrywał właścicieli posesji w worki o pojemności 120l. przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. Wykonawca będzie uzupełniał na własny koszt worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze zapełnionego worka, poprzez pozostawienie nowych pustych worków w ilości odpowiadającej ilości odebranych worków. Za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów, wykonawca na posesji pozostawia pusty worek. Ponadto, wykonawca dostarczy zamawiającemu w każdym miesiącu 100 sztuk worków w kolorach w zależności od potrzeb zamawiającego (ilości poszczególnych kolorów będą zgłaszane e-mailem). Worki te będą stanowiły rezerwę dla mieszkańców.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1) cena oferty (brutto) – waga kryterium 60 %,
2) emisja spalin – waga kryterium 40 %,
2. Do wszystkich Wykonawców, w zakresie kryteriów będzie stosowana ta sama metoda obiektywnej oceny oferty:
1) Zasady oceny za kryterium „cena oferty”:
C = (Cmin/Cbad) x 60
gdzie C - ilość punktów jakie otrzyma oferta,
Cmin - cena najtańszej oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej
2) Zasady oceny kryterium „emisja spalin”:
Punktacja za ww. kryterium środowiskowe dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanych w ofercie (Załącznik nr 2 do SWZ) liczby pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów komunalnych za pomocą których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin minimum EURO VI.
Liczba pojazdów, o których mow powyżej zostanie przyjęta przez Zamawiającego wg ilości wskazanych w formularzu ofertowym:
a) Jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych za pomocą których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin minimum EURO VI- otrzyma 40 punktów,
b) Jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 1 pojazdem przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych za pomocą których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin minimum EURO VI- otrzyma 20 punktów,
c) Jeżeli wykonawca wykaże, że nie dysponuje żadnym pojazdem przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych za pomocą których będą realizowane usługi, spełniających normę emisji spalin minimum EURO VI- otrzyma
0 punktów.
Wykonawca jest zobowiązany dysponować wskazanymi pojazdami najpóźniej w dniu składania ofert.

3. Ostateczna ocena punktowa będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą z działania:
Wx = Cx + Ex
gdzie Wx - ilość punktów które otrzyma oferta „x”,
Cx - ilość punktów które otrzyma oferta „x” za kryterium „cena oferty”
Ex - ilość punktów które otrzyma oferta „x” za kryterium „emisja spalin”
4. Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej oraz wypełni dodatkowe wymagania zakreślone w treści SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Łęka Opatowska, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), oraz art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2023r. poz. 221 ze zm.) w zakresie kodów odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia,
b) posiada wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO, Dział VII), o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i/lub niezamieszkałych, wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 m-cy o masie łącznej minimum 1000 Mg rocznie.
b) posiada bazę magazynowo - transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz.122), a w szczególności wykaże, że baza ta spełnia łącznie poniższe warunki:
− baza magazynowo – transportowa usytuowana w Gminie Łęka Opatowska lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,
− baza magazynowo – transportowa usytuowana na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny,
− w skład zaplecza transportowego wchodzą: co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej (tzw. bramowiec lub kontenerowiec).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

2) Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Łęka Opatowska, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2) Potwierdzenie wpisu do prowadzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO, Dział VII), o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2022r. poz. 699 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ).

4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 8 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony według treści wzoru załącznika nr 1 do niniejszej SWZ,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SWZ
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 do SWZ
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu oferty (zał. nr 2 do SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo- jeżeli jest wymagane do reprezentowania wykonawcy w przypadku gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna),
6) Zobowiązanie podmiotu ( jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6a do SWZ,
7) Oświadczenie dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6b.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić treść oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień zawartej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
3. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie wynagrodzenia, w przypadku:
1) wystąpienia zmian wskazanych w art. 436 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na zakres lub warunki i zasady wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy (w tym przypadku dopuszcza się także zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia odbierania odpadów),
4) zmiany przepisów prawa miejscowego wpływającego na sposób lub zakres odbierania lub częstotliwość lub zagospodarowywania odpadów,
5) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) w przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 b) – d) oraz ust. 11 projektowanych postanowień umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym strona inicjująca zmianę dowiedziała się, lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wniosek może podlegać negocjacjom stron. Akceptacja bądź odrzucenie żądanych zmian następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania zmiany umowy.
6. Szczegóły dotyczące zakresu zmian umowy i warunków ich wprowadzania zostały określone w załączniku nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ , za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zobacz inne

Prawo