Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jarczów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232550/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Jarczów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jarczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368919

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 24

1.5.2.) Miejscowość: Jarczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-664

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 846634519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.wojtowicz@gmina-jarczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-jarczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fed91f24-fada-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014222/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ulica Kopernika

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminajarczow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminajarczow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Gminy
Jarczów oraz poczty elektronicznej – ug@gmina-jarczow.pl
Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia:
Regulaminu korzystania z systemu eZamawiający – dostępnego pod adresem:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://gminajarczow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
oraz poczty elektronicznej na adres:ug@gmina-jarczow.pl
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w kwestiach dotyczących procedury postępowania – Paweł Wójtowicz, tel. 84-663-45-19, email: ug@gmina-jarczow.pl
2) w kwestiach merytorycznych – Piotr Makolądra tel. 84-663-45-19
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie pozwalają
na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż
wskazany w Rozdziale 11.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy
zakupowej.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej
tj.:podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;wybrana przeglądarka wpierana przez
producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w
wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie
https://adoptopenjdk.net;
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę;
certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być
widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie „Osobisty”).
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .zip,
.7zip, .pdf., .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .cades, .pades, .sig,
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego. Adres strony internetowej, na
której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia
bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://gmina-jarczow.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarczów, ul.
3 Maja 24, 22-664 Jarczów.2.We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować
się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@gmina-jarczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.3.Dane
osobowe będą są przetwarzane w celu:1)przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 1 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulaminach administratora, 2)zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,3)zapewnienia kontaktu z osobami wskazanymi
przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę do przeprowadzenia postępowania/realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO
wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4)archiwalnych.4.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, (np.
podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz
podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. banki, Poczta Polska, firmy kurierskie itp.).
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w zakresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Dane będą usuwane
w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych
przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (przy czym skorzystanie z tego prawa nie
może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy), usunięcia,
ograniczenia przetwarzania (przy czym zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : cd: obowiązek informacyjny RODO:
8.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z
przepisami prawa.9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w
niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia, zawarcia umowy oraz możliwości sprawnego kontaktu z osobami wskazanymi
do przeprowadzenia postępowania/zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału
Pani/Pana w postępowaniu, brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenia sprawnej komunikacji.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą
profilowane.11.Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika
Zakres zamówienia obejmuje:
Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika od km 0+000,00 do km 0+210,00 odcinka 0,210 km.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarczów ul. Kopernika od km 0+000,00 do km 0+210,00 odcinka 0,210 km, w skład którego wchodzi;
- droga gminna wewnętrzna – ul. Kopernika,
- budowa lub przebudowa dwóch odcinków chodnika,
- budowa przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3530L.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium najniższa cena oraz długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
postępowaniu
-zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
-sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
-zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj: budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto.
2) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 4 i 5 do SWZ.
8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.
8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 6 do SWZ.
8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 2) SWZ.
8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wartość: 3 500,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00246734/01 z dnia 2022-07-08
2022-07-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, b) w przypadku, o którym mowa w pkt
6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W
przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki
oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 6 do SWZ,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz
postanowień Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminajarczow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-09

Zobacz inne

Prawo