Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232704/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu „Aktywni górą!” w Mazowieckiej OHP w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komendaglowna@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP w Warszawie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 001036603

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Czerniakowska 71

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-715

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: mazowiecka@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.mazowiecka.ohp.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu „Aktywni górą!” w Mazowieckiej OHP w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2905d4a0-fad1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162508/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kursy prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu pt. "Aktywni górą!" (POWER 2014-2020)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

,,Aktywni Górą!" w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2905d4a0-fad1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, wnioski o zwrot wadium, inne informacje, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego) odbywa się za pośrednictwem platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji awarii Platformy eZamowienia (jednak nie dotyczy składania ofert). Szczegółowy opis zawarty jest w części IX SWZ przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Niniejsze informacje zawarte są w części XXII SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWK.BK.270.7.2023.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu „Aktywni górą!” w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Warszawie.
Nazwa Jednostki:
a) Hufiec Pracy 7-6, ul. Rabsztyńska 8 , 01-140 Warszawa
Ilość uczestników : 4
b) Hufiec Pracy 7-28, ul. Rzymowskiego 38 , 02-697 Warszawa
Ilość uczestników: 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B i sfinansowanie kosztów egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla 11 uczestników projektu „Aktywni górą!” w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Warszawie.
Nazwa Jednostki:
Hufiec Pracy 7-31 ul. Sienkiewicza 45 lok 8
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ilość uczestników: 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.3. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Wykonawca musi być wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i posiadać uprawnienia do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
Stawiane wymagania reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ze zm. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) „(Art. 28. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.)”
Uwaga:
Jeżeli działalność jest prowadzona na obszarze różnych powiatów, to przedsiębiorca musi uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek. Obowiązujący wzór tego wniosku został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r.

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby dysponujące następującymi kwalifikacjami zawodowymi:

- minimum 2 osoby/instruktorzy w odniesieniu do części 1, którzy posiadają kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji, oraz posiadanie przez każdego instruktora doświadczenia umożliwiającego przeprowadzenie kursu prawa jazdy, nie krótsze niż 2 lata. Osoby prowadzące szkolenia muszą widnieć w ewidencji instruktorów nauki jazdy (zajęcia praktyczne lub teoretyczne) lub ewidencji wykładowców (zajęcia teoretyczne).


- minimum 1 osoba/instruktor w odniesieniu do części 2, która posiada kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji, oraz posiadanie przez każdego instruktora doświadczenia umożliwiającego przeprowadzenie kursu prawa jazdy, nie krótsze niż 2 lata. Osoby prowadzące szkolenia muszą widnieć w ewidencji instruktorów nauki jazdy (zajęcia praktyczne lub teoretyczne) lub ewidencji wykładowców (zajęcia teoretyczne).

Ważne:

Do części 1 Wykonawca musi wskazać dwóch instruktorów. Jeden instruktor może być wykazany do części 2.

Jeśli Wykonawca składa ofertę do większej ilości części niż jedna musi dysponować odpowiednią liczbą instruktorów ( jeżeli składa ofertę na 2 części musi dysponować 3 instruktorami). ( dwóch instruktorów dla części 1 i jeden instruktor dla części 2)


Ważne:
Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, która będzie realizować zamówienie dla danej części jedynie w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba, wypadek).

Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie (…).
2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ).

Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w formie aneksu, w szczególności gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, o ile nie ulegnie zmianie ogólny charakter Umowy do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, zmiana nie narusza równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść Wykonawcy, nie rozszerza i nie zmniejsza zakresu świadczenia i zobowiązaniu wynikającego z Umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy nie później niż 7 dni przed terminem zakończenia umowy. Zmiana terminu może wystąpić w przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu „Aktywni górą!”
3. Zamawiający dopuszcza dodatkowo zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie:
a. zmian redakcyjnych umowy,
b. zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,
c. zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
d. zmiany w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania,
e. zmian organizacyjnych Stron, np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy,
f. zmiany w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. zmniejszenie wartości zamówienia).
4. Przewidziane w ust. 3 okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy stanowią uprawnienia Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
5. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma eZamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Zobacz inne

Prawo