Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Potulice, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232751/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZAKŁAD KARNY W POTULICACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zadanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: "Remont czterech posterunków uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Potulicach".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W POTULICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: Zakład Karny w Potulicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Potulice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-120

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48525874424

1.5.8.) Numer faksu: +48525874424

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_potulice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" pn.: "Remont czterech posterunków uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Potulicach".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-253a2f87-fadd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232751

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039823/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont czterech posterunków uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Potulicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-253a2f87-fadd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacji między Zamawiającym, z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu strony: https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania ze strony: https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dkw.2232.6.2023.DP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 178048,78 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie wszelkich niezbędnych robót budowlanych w ramach realizacji zadania remontowego w trybie: „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Remont czterech posterunków uzbrojonych w Zakładzie Karnym w Potulicach” .


Przedmiot zamówienia obejmuje wyremontowanie czterech posterunków uzbrojonych zlokalizowanych na terenie jednostki penitencjarnej – Zakład Karny w Potulicach, Al. Parkowa 1, 89-120 Potulice, działka 13/40, obręb Potulice, gmina Nakło nad Notecią, powiat nakielski, województwo kujawsko - pomorskie.
Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych oraz wywiezienia materiałów z demontażu i rozbiórki, naprawę oraz odświeżenie powłok malarskich ścian i sufitów zewnętrznych i wewnętrznych lub innych elementów związanych z realizacją umowy, wykonanie i montaż balustrad, oczyszczenie, naprawę i odświeżenie powłok malarskich elementów stalowych (m.in. konstrukcja, balustrady, siatki zabezpieczające, schody wew, drzwi), remont dachów, naprawa posadzki wraz z opierzeniem na galeryjce (balkon), w przypadku kolizji instalacji elektrycznej, niskoprądowej oraz teletechnicznej konieczność zabezpieczenia istniejącej instalacji, doprowadzenie każdego dnia po zakończeniu robót terenu budowy oraz okolic posterunków do stanu czystości, zakup i montaż zabezpieczeń techniczno- ochronnych (zwojów concertiny) w sposób uzgodniony z Zamawiającym, przeprowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie z sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ rozdział V oraz Szczegółowy zakres robót określa Program funkcjonalno - użytkowy, który stanowi załącznik 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

44112400-2 - Dach

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny oraz okresem udzielonej gwarancji
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - K – waga kryterium 100 pkt ( Cena 60 pkt, Gwarancja 40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

SWZ Rozdział IX

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SWZ Rozdział IX

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 8 do SWZ §20

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganiami załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo