Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232830/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stoisława 6

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-952

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.poszc@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/po-szczecin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0f0e168-fa23-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122321/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// ezamowienia.ms.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system dostępny pod adresem: https:// ezamowienia.ms.gov.pl
2. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
3. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E- learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
5. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
6. Szczegóły zawiera Rozdział X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Szczecinie;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Prokuratora Okręgowa w Szczecinie, ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin, pocztą elektroniczną na adres e- mail: iod.poszc@prokuratura.gov.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3040-7.261.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym miejsca eksploatacji oraz ilość urządzeń) zawiera załącznik nr 3 do SWZ „projektowane postanowienia umowy”.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia na własny koszt, własnymi środkami transportu, do wskazanych przez Zamawiającego miejsc docelowej eksploatacji, w terminie max ... dni od dnia podpisania umowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie).
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń oraz ich zainstalowania (w tym m.in. sprawdzenia poprawności ich działania oraz do przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie ich obsługi).
4. Wykonawca dostarczy system zarządzania flotą urządzeń, spełniający minimalne wymagania określone w załączniku nr 3 do SWZ „projektowane postanowienia umowy”.
5. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) udostępniania uaktualnień systemu zarządzania flotą zapewniających bezawaryjną pracę systemu,
2) bezpośredniego wsparcia telefonicznego we wszystkie dni robocze,
3) wsparcia udzielanego drogą mailową z gwarantowanym czasem odpowiedzi na pytania z zakresu użytkowania systemu do 2 godzin roboczych od momentu przekazania pytania,
4) pomocy technicznej w sytuacjach awaryjnych na każde żądanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od chwili zgłoszenia.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania stałej gotowości serwisowej polegającej na skutecznym usunięciu awarii w ciągu ... godzin roboczych od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie). Przez awarię rozumie się stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia. Skuteczne usunięcie awarii polega na przewróceniu prawidłowej pracy urządzenia. Za godzinę roboczą uważa się godzinę zawierającą się w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 7.30 – 15.30. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca usunął skutecznie awarię urządzenia w okresie maksymalnie 16 godzin roboczych od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania umowy w zakresie podstawowym Podwykonawcom.
Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawstwo w następującym zakresie:
1) dostawa i odbiór urządzeń do/z siedzib Zamawiającego,
2) świadczenie usług serwisowych oraz naprawy urządzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79500000-9 - Dodatkowe usługi biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas skutecznego usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy urządzeń

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi dzierżawy.
Za jedną usługę dzierżawy Zamawiający uzna świadczenie (w ramach jednej umowy) usługi polegającej na dzierżawie urządzeń wielofunkcyjnych A-3 lub A-4 w ilości minimum 70 szt. wraz z dzierżawą systemu zarządzania flotą przez okres min. 24 miesięcy.
W sytuacji, gdy Wykonawca, na potwierdzenie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykaże usługę będącą w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby na dzień składania ofert, była ona realizowana przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Przez usługę realizowaną przez okres co najmniej 24 miesięcy Zamawiający uzna także usługę, która została zakończona dzień wcześniej niż w dniu, który swoją datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (np. usługę realizowaną w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2022 r.). b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, pracującymi na stanowisku Project Manager, posiadającymi certyfikat Prince2 Practitioner lub równoważny: certyfikaty PMI (Project manager Professional, Program Management Professional, Portfolio Management Professional, PMI Agile Certifield Practitioner, PMI Professional in Business Analisys, PMI Risk Management Professional, PMI Scheduling Professional) lub certyfikaty IPMA (Cerifield Project Management Assotiate, Certifield Project Manager, Certifield Senior Project Manager, Certifield Project Director).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ, b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź innego właściwego rejestru dla kraju siedziby Wykonawcy w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat posiadanych przez nich certyfikatów - wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy), W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył przedmiotowy wykaz wraz z ofertą (oświadczenie na formularzu ofertowym).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium należy wnieść w wysokości - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego.
Zaleca się wyraźne oznaczenie Wykonawcy np. w tytule przelewu.
2. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: NBP O/O Szczecin 84 1010 1599 0026 1313 9120 0000
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W sytuacji określonej w ppkt 2-4 dokumenty wadialne muszą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli koszty te ulegną faktycznej zmianie, tj. zwiększeniu o ponad 10% w stosunku do przedmiotowych cen materiałów lub kosztów na dzień zawarcia umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. W przypadkach zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 zmiany zostaną wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy pod warunkiem wykazania, iż zmiany te mają wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz w zakresie w jakim mają one wpływ na to wynagrodzenie.
4. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 1-4 jest pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, który zawiera dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Strona inicjująca zmianę zobowiązana jest wykazać we wniosku, że proponowana zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz w jakim zakresie ta zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 5 jest pisemny wniosek Wykonawcy, który zawiera dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku, że proponowana zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz w jakim zakresie ta zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca wykaże, że nastąpiła zmiana kosztów przekraczająca poziom określony w ust. 2 pkt 5, Strony dokonają zmiany wynagrodzenia z wykorzystaniem miesięcznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS, przy czym wzrost wynagrodzenia może obejmować tylko te koszty, które zostaną wykazane przez Wykonawcę jako mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.
7. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2-5, jeden raz w trakcie trwania umowy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, wynikająca ze zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 5, nie może przekroczyć 7% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3.
9. Wykonawca, który korzysta z usług Podwykonawców, a którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w zakresie kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. Zamawiający może żądać dowodów na potwierdzenie powyższej zmiany, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich przedstawienia w terminie 7 dni.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty muszą być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - Systemu, który jest dostępny pod adresem: https:// ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo