Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232865/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Tor rolkowo-wrotkowy w Parku im. Szarych Szeregów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364429563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 175

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-447

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zim.lodz.bip-e.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Tor rolkowo-wrotkowy w Parku im. Szarych Szeregów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b371e67a-fa05-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044894/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Tor rolkowo-wrotkowy w Parku im. Szarych Szeregów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b371e67a-fa05-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl, oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem: https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/14341,Tor-rolkowo-wrotkowy-w-Parku-im-Szarych-Szeregow.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [numeracja zgodna z SWZ] 17.5.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
17.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
17.7. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
17.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści
wiadomości e-mail (lub w treści „Formularza do komunikacji”).
17.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
17.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail:
zamowienia@zim.uml.lodz.pl lub za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
17.10.1.W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju
podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
17.10.2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem e-mail pisma lub
dokumentu lub wiadomości.
17.10.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
sprawy: ZIM-DZ.2620.27.2023.
[więcej informacji w SWZ]

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Administratorem danych osobowych jest Zarząd Inwestycji Miejskich, siedziba, Łódź ul. Piotrkowska 175, tel. 42 272 62 80, email:
zim@zim.uml.lodz.pl, reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@zim.uml.lodz.pl.
Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej: zim.lodz.bip-e.pl.
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z pełnieniem przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich obowiązków
kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na rzecz Miasta Łodzi w związku z realizacją
zadań powierzonych jednostce na podstawie zarządzenia Nr 429/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
powierzenia Zarządowi Inwestycji Miejskich realizacji zadań inwestycyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Miasta Łodzi jako inwestora zadań inwestycyjnych ze zm. w związku z § 3 statutu Zarządu Inwestycji Miejskich stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla
jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1431 ze zm.), w tym między innymi
niniejszego postępowania. (...) Ciąg dalszy w SWZ, rozdział XV ust. 1 pkt 4 i następne oraz ust. 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIM-DZ.2620.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy asfaltowego toru rolkowo-wrotkowego w zachodniej części Parku im. Szarych Szeregów. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/uzgodnień/warunków/opinii na prowadzenie robót budowlanych, częściowy demontaż istniejącej kostki brukowej, ułożenie zdemontowanej kostki na części alei o nawierzchni gruntowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej toru rolkowo-wrotkowego, namalowanie oznaczeń poziomych, zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z BO oraz założenie/odtworzenie trawników.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) Częściowy demontaż istniejącej kostki brukowej.
b) Ułożenie zdemontowanej kostki brukowej na części alei o nawierzchni gruntowej o szer. 2,5m.
c) Wykonanie nawierzchni asfaltowej toru rolkowo-wrotkowego, o szerokości min. 2 m.
d) Namalowanie oznaczeń poziomych – co 50m.
e) zakup i montaż tablicy informacyjnej z instrukcją dot. korzystania z toru oraz tablicy informacyjnej z Budżetu Obywatelskiego
f) założenie/odtworzenie trawników,
g) uporządkowanie terenu budowy,
h) odtworzenie wszelkich uszkodzonych w wyniku robót elementów wyposażenia terenu i dojazdu do placu budowy.
i) wykonanie obsługi geodezyjnej,
j) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą z kartami technicznymi oraz certyfikatami,
k) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń,
l) Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu oraz do dokonania wpisu do książki obiektu,
m) wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do 20% wartości zamówienia podstawowego.
Przewidywany zakres obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/uzgodnień/warunków/opinii umożliwiających realizację przewidzianych w dokumentacji robót, częściowy demontaż istniejącej kostki brukowej, ułożenie zdemontowanej kostki na części alei o nawierzchni gruntowej, wykonanie nawierzchni asfaltowej toru rolkowo-wrotkowego, namalowanie oznaczeń poziomych, zakup i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy z BO oraz założenie/odtworzenie trawników.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na wykonany przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

[numeracja zgodna z SWZ]
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
3.4.1. posiadają wiedzę i doświadczenie tj.:
3.4.1.1. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dokumentacje projektowo-kosztorysowe każda w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni utwardzonej o charakterze ciągu komunikacyjnego lub toru lub pumptracku lub ścieżki rekreacyjnej lub chodnika lub drogi rowerowej o wartości każdej dokumentacji nie mniejszej niż 5 000 zł brutto,
3.4.1.2. w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę nawierzchni utwardzonej o charakterze ciągu komunikacyjnego lub toru lub pumptracku, lub ścieżki rekreacyjnej lub chodnika lub drogi rowerowej w ramach jednego lub wielu kontraktów (maksymalnie pięciu) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
3.4.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
3.4.2.1. jedną osobą na stanowisko projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,
3.4.2.2. jedną osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej doświadczenie w roli kierownika budowy co najmniej dwóch zadań, z których każde polegało na budowie lub przebudowie nawierzchni utwardzonej o charakterze ciągu komunikacyjnego lub toru lub pumptracku, lub ścieżki rekreacyjnej lub chodnika lub drogi rowerowej.
3.4.3. Przez pojęcie/pojęcia:
3.4.3.1. „dokumentacja projektowo-kosztorysowa” , rozumie się zakres prac projektowych wskazany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
3.4.3.2. „budowa”, „przebudowa”, rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt 6, 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
Ciąg dalszy w SWZ, rozdział III pkt. 3.4 .4. i następne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) – wg zał. nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: [numeracja zgodna z SWZ]
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wg zał. nr 11 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył z zastrzeżeniem pkt. 3.4.6. SWZ.
c) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy - wg zał. nr 12 do SWZ (wzór);
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w
powyższym wykazie zobowiązany jest podać jedynie te usługi w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (z
zastrzeżeniem punktu 3.4.6. SWZ).
d) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 13 do SWZ (wzór);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wymagania dotyczące wadium:
a) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 600,00 zł (słownie złotych:
trzy tysiące sześćset 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
b) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
c) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy prowadzącego postepowanie w Banku PEKAO S.A,
nr konta: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836.
d) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
e) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi
obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i
bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć jako załącznik do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami rozdziału
VIII SWZ oferty wykonawcy.
f) Dokument, o którym mowa w lit. e) musi być podpisany podpisem elektronicznym przez gwaranta/ poręczyciela.
g) W treści poręczenia lub gwarancji winna znaleźć się nazwa postępowania tj. „Treningowy park przeszkodowy Ninja dla
dzieci i dorosłych na Radogoszczu” oraz numer referencyjny postępowania ZIM-DZ.2620.27.2023.
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający
wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza
ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna).
i) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona.
j) Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu ofertowym dane
umożliwiające Zamawiającemu zwrot wadium:
• nr rachunku bankowego (w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu) lub
• adres email gwaranta/poręczyciela (w przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia).
W przypadku braku wskazania powyższych informacji zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi na rachunek z
którego dokonano wpłaty wadium, a w przypadku gwarancji lub poręczenia na adres email uzyskany ze strony internetowej
gwaranta lub poręczyciela
k) Zamawiający zatrzyma wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki
cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 6 do SWZ (wzór).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
wg zał. nr 7 do SWZ (wzór).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

Zobacz inne

Prawo