Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232870/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Katowickie Inwestycje S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług utrzymania czystości w budynku administracyjno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Katowickie Inwestycje S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240612757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Porcelanowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-246

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 350 00 75

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kisa.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowickieinwestycje.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynku administracyjno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16800bad-f55c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232870

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamawiający („Platforma”) pod adresem
https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/ oraz poczty zamowienia@kisa.katowice.pl. W korespondencji dot. postępowania Zamawiający
i Wykonawcy posługują się nr ogłoszenia w BZP lub nr referencyjnym postępowania.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy
a) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
b) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania do Systemu na subdomenie https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/ lub
https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do str. https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) Zamawiający zaleca uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej.
Informacje dotyczące zasad korzystania z Platformy, zawierają odpowiednie instrukcje dla Wykonawców, udostępnione na
Platformie w zakładce „Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych”.
e) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Wykonawca składa ofertę poprzez Platformę w
zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument".
f) Komunikacja, w szczególności wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów/ oświadczeń odbywa się za pośrednictwem
Platformy.
g) Wniosek dotyczący wyjaśnienia treści SWZ Wykonawca przesyła za pośrednictwem Platformy poprzez opcję „zadaj pytanie” lub
przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie, a w przypadku
wykorzystania poczty elektronicznej za datę przekazania przyjmuje się potwierdzenie dostarczenia wiadomości (wraz z
załącznikami) otrzymane z serwera pocztowego zamawiającego. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń zawiera
pkt.XIII.4 SWZ.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami zawiera pkt.XIII.5 SWZ.
6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Kontakt w przypadku wątpliwości dot. zasad korzystania z Platformy, Platforma Zakupowa, tel. +48 22 257 22 23 (infolinia
dostępna w dni robocze, w godz.9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zostały określone w pkt. XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KISA/TP/02/I/2023/SPRZĄTANIE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług utrzymania czystości w budynku administracyjno-biurowym zlokalizowanym przy ul. Porcelanowej 21 w Katowicach”.
Zakres zamówienia obejmuje: usługi sprzątania biurowca w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 21.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
cena: 100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, otrzymaną zgodnie z pkt. 2.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę sprzątania wewnątrz obiektu lub obiektów, przy czym usługa ta łącznie musi spełniać łącznie następujące warunki:
− była/jest wykonywana w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych;
− była/jest wykonywana nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
− obejmowała/obejmuje sprzątanie powierzchni w pomieszczeniach wewnętrznych o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2.

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, które wykonywał lub nadal wykonuje wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał jedynie te usługi, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SWZ.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust.1 pkt.1), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w ust.8. 8.1 pkt.1.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 i 6 uPzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ.
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z podmiotów).

3. W pozostałym zakresie, informacje zawiera pkt.XI SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
− Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust.3, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
− Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust.3, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

4. W pozostałym zakresie, informacje zawiera pkt.XI SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) Oświadczenie wymienione w pkt. XI. 1 SWZ;
2) Oświadczenia wymienione w pkt. XI. 2-3 SWZ – jeżeli dotyczy;
3) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. XI.4 SWZ – jeżeli dotyczy;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym, do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku gdy pełnomocnictwo lub inny dokument zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym, do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
3) określenie lidera,
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi,
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego,
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy (załącznik 4 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy w zakładce „OFERTY”, poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Sekcja IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, pkt. 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, przy czym termin ten wyznaczy Zamawiający, informując o tym Wykonawcę z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

2. Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt.IX.1.SWZ , zamawiający zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „Ustawa”), wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady (UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 [Rozporządzenie Rady (WE) 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.] i rozporządzeniu 269/2014 [Rozporządzenie Rady
(UE) 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.] albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
Wykluczenie następuje na okres wyżej oznaczonych okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na wyżej wskazanej podstawie, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.a) uPzp w zw. z art. 7 ust. 3 Ustawy.
Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy, odbywać się będzie na podstawie informacji dostępnych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności KRS/CEIDG oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Zobacz inne

Prawo