Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sulęcin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232872/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa przesłony nr 1 Strzelnicy Garnizonowej w kompleksie wojskowym 2560 m. Mozów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261676145

1.5.8.) Numer faksu: 261676222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa przesłony nr 1 Strzelnicy Garnizonowej w kompleksie wojskowym 2560 m. Mozów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58e244fc-fae2-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050743/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Naprawa przesłony nr 1 Strzelnicy Garnizonowej w kompleksie wojskowym 2560 m. Mozów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagany podpis elektroniczny

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie , 69-211 Wędrzyn reprezentowany przez Komendanta 45 WOG;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 45 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wędrzynie jest Pan Jan Żuchowski tel. 261-676-281;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, jednocześnie nie krócej niż w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan :
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 139755,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa przesłony nr 1 Strzelnicy Garnizonowej w kompleksie wojskowym 2560 m. Mozów.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 demontaż obudowy przesłony z desek;
 demontaż drewnianej obudowy maskującej elementy metalowe nadproży otworów strzelniczych;
 demontaż zadaszenia przesłony;
 zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów przesłony;
 ułożenie folii pod deskowaniem ściany;
 dostawa i montaż obudowy z desek frezowanych, iglastych impregnowanych gr 50 mm do mocowania na pióro-wpust. Głębokość pióra min. 15- 20 mm. System montażu bezgwoździowy.
 montaż obudowy elementów metalowych nadproży z desek impregnowanych gr 50 mm, mocowany w sposób podwieszany na hakach w formie skrzyni. System montażu desek bezgwoździowy lub deski skręcane na wkręty ukośne szer. łba do 4 mm ;
 zewnętrzna jednokrotna impregnacja ogniochronnie i grzybobójczo( ciemny brąz) przesłony całego deskowania i dolnego kulochwytu;
 wypełnienie przestrzeni przesłony piaskiem płukanym o granulacji od 2-5 mm, niezawierającym materiałów twardych, takich jak: kamienie, gruz;
 montaż daszku z blachy trapezowej powlekanej nad przesłoną;
 wymiana uszkodzonych belek drewnianych poziomych (16x22x260cmx20szt); (16x22x225cmx6szt) i pionowych (16x22x100cmx8szt) w kulochwycie dolnym przesłony;
 gromadzenie, wywóz i utylizacja materiałów (desek, belek drewnianych) z rozbiórki do miejsc składowania. Złom należy zdać na magazyn SOI Sulechów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ oraz przedmiarze robót – załącznik nr 13 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru :
P = Wc+ Wt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
a) dostarczy kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 170 000,00 zł ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia ( tj. roboty ogólnobudowlane), o wartości każdej z nich nie mniej niż: 150 000,00 zł brutto – załącznik nr 5 do SWZ

Nie dopuszcza się sumowania wartości robót zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego;

b) oświadczy, że dysponuje kierownikiem robót budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami o specjalności:
• konstrukcyjno-budowlanej

posiadającym ważne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz oświadczy, że przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę
o pracę: min. 2 pracowników budowlanych realizujących niniejsze zadanie – załącznik nr 10 do SWZ

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4.- załącznik nr 11 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1710.) - załącznik nr 9 do SWZ
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz.1710) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 8 do SWZ
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 7 do SWZ
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) Oświadczenia że dysponuje kierownikiem robót budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia– załącznik nr 10 do SWZ

b) wykazu robót budowlanych załącznik nr 5 do SWZ na którym wykaże, że zrealizował roboty zgodnie z zapisami w dziale VI pkt. 4 niniejszej SWZ oraz załączy dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty.

c) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 170 000,00 zł ważnej przez cały okres realizacji umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu polisy ważnej na okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz niezwłocznego przekazania kopii polisy Zamawiającemu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości 2 000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r poz. 310, 836 i 1572)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem:
Przetarg w trybie podstawowym: „Naprawa przesłony nr 1 Strzelnicy Garnizonowej w kompleksie wojskowym 2560 m. Mozów .” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia do oferty należy złożyć jej oryginał w postaci elektronicznej.
6. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert na cały okres związania ofertą.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie postępowania.
8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia:
a) upływu terminu związania ofertą,
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
c) unieważnienia postępowania, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
- który wycofał ofertę przed terminem upływu składania ofert,
- którego oferta została odrzucona,
- po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte od-wołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty gwarancji lub poręczenia z terminem składania ofert tj. do 09.06.2023r. do godz. 09:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółkę Cywilną/Konsorcjum) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust.
4.- załącznik nr 11 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących zmian do jej treści; tj.:
1) Zmiana terminu realizacji umowy;
2) Zmiana osób lub podwykonawców;
3) Zmiana adresu wykonawcy;.
4) Zmiana rachunku bankowego wykonawcy
w zakresie szczegółowo opisanym w § 21 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ
2. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ .
4. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść wykonawcy otrzymują jako załącznik do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/45wog/public/lista_przetargow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu sporządzony na podstawie przedmiaru i STWiOR,
9. Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
10. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum, spółki cywilnej Zamawiający wymaga przekazania przez przystąpieniem do podpisania umowy kopii umowy regulującej współpracę wykonawców. Kopia umowy musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców.

Zobacz inne

Prawo