Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233053/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Politechnika Śląska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie usług transportowych osób. Znak sprawy: IA1.283.27.2023.AP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie usług transportowych osób. Znak sprawy: IA1.283.27.2023.AP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c924e395-f860-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015491/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Sukcesywne świadczenie usług transportowych osób (U028)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia może być finansowany ze środków pochodzących z UE, funduszu norweskiego i EOG i innych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający informuje, że za adres poczty elektronicznej Wykonawcy uważa się adres e-mail podany przez niego na ww. Platformie.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce „Instrukcje” na Platformie Przetargowej.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.
f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IA1.283.27.2023.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem busów wraz z kierowcą/kierowcami na terenie kraju i za granicą (obszar Europy), na potrzeby:
• przewozu studentów i uczestników zajęć, w tym osób niepełnosprawnych,
• przewozu zespołów akademickich i innych organizacji studenckich, zawodników sekcji sportowych,
• przewozu pracowników na uroczystości okolicznościowe, konferencje, sympozja, zjazdy itp., w tym osób niepełnosprawnych,
• innych przewozów w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego.

W całym okresie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje łącznie przejechanie
ok. 30 000 km.

2. Termin wykonywania zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 pkt 1) i 2) oraz § 6 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozszerzenia zamówienia o maksymalnie 100% ceny umowy.
2) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy
o okres nie dłuższy niż dodatkowo 6 miesięcy.
3) Łączna wartość umowy będzie obejmowała wartość umowy podstawowej powiększoną o wartość prawa opcji
w zakresie w jakim Zamawiający z niej skorzysta. Zamawiający nie określa, które konkretnie elementy usługi będą realizowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości realizowanej usługi będącej przedmiotem zamówienia.
4) Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.
5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową na adres wskazany w umowie, przed wyczerpaniem ceny umowy, z podaniem warunków realizacji prawa opcji.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w przypadku gdy zajdzie w szczególności co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- w przypadku dysponowania środkami finansowymi na dalszą realizację zamówienia,
- nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany sposobu świadczenia usług i nadal będzie istniała potrzeba ich realizacji.
7) Do realizacji postanowień prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia §2 ust. 9 lit. b) – d).
8) Rozliczenie umowy w przypadku skorzystania z opcji (tj. w kolejnym okresie jej obowiązywania), będzie się odbywało na takich samych zasadach, jak rozliczenie umowy pierwotnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokarów wraz z kierowcą/kierowcami na terenie kraju i za granicą (obszar Europy) na potrzeby:
• przewozu studentów i uczestników zajęć, w tym niepełnosprawnych,
• przewozu zespołów akademickich i innych organizacji studenckich, zawodników sekcji sportowych,
• przewozu pracowników na uroczystości okolicznościowe, konferencje, sympozja, zjazdy itp.,
• innych przewozów w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego.
W całym okresie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje łącznie przejechanie ok.
10 000 km. Zamawiający w części 2 zastrzega sobie możliwość zlecenia transportu na potrzeby dużych imprez (np. konferencje, kongresy, zjazdy, itp.).

2. Termin wykonywania zamówienia: sukcesywnie przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 pkt 1) i 2) oraz § 6 ust. 3 pkt 2) lit. c) Projektowanych Postanowień Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego rozszerzenia zamówienia o maksymalnie 100% ceny umowy.
2) Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy
o okres nie dłuższy niż dodatkowo 6 miesięcy.
3) Łączna wartość umowy będzie obejmowała wartość umowy podstawowej powiększoną o wartość prawa opcji
w zakresie w jakim Zamawiający z niej skorzysta. Zamawiający nie określa, które konkretnie elementy usługi będą realizowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości realizowanej usługi będącej przedmiotem zamówienia.
4) Zamawiający może, ale nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji.
5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową na adres wskazany w umowie, przed wyczerpaniem ceny umowy, z podaniem warunków realizacji prawa opcji.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji w przypadku gdy zajdzie w szczególności co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
- w przypadku dysponowania środkami finansowymi na dalszą realizację zamówienia,
- nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność zmiany sposobu świadczenia usług i nadal będzie istniała potrzeba ich realizacji.
7) Do realizacji postanowień prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia §2 ust. 9 lit. b) – d) Projektowanych Postanowień Umowy.
8) Rozliczenie umowy w przypadku skorzystania z opcji (tj. w kolejnym okresie jej obowiązywania), będzie się odbywało na takich samych zasadach, jak rozliczenie umowy pierwotnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA
Dysponowanie przez Wykonawcę następującymi urządzeniami technicznymi (pojazdami) dostępnymi mu w celu wykonania zamówienia:

- w zakresie części 1:
a) minimum 2 minibusami, z czego każdy umożliwiający przewóz maksymalnej liczby
9 pasażerów,
b) minimum 2 busami, z czego każdy umożliwiający przewóz maksymalnej liczby 20 pasażerów,
c) minimum 2 busami, z czego każdy umożliwiający przewóz maksymalnej liczby 30 pasażerów,
d) minimum 2 busami, z czego każdy umożliwiający przewóz maksymalnej liczby 40 pasażerów.

- w zakresie części 2 :
a) minimum 2 autokarami, z czego każdy umożliwiający przewóz maksymalnej liczby 60 pasażerów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ, o której mowa powyżej w pkt 1.1., Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia WYKAZU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (POJAZDÓW) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania ww. wykonawców, które powinno być przez nich udzielone (podpisane). Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi z osobna wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ww. pkt 5.5.) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy:
1) zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany terminu lub sposobu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o czas trwania przeszkody; w rozumieniu niniejszej umowy „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności stron; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie lub zwłokę w wykonaniu umowy, w takim zakresie,
w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezawinionych przez Wykonawcę, uniemożliwiających rozpoczęcie, realizację w terminie lub kontynuowanie realizacji przedmiotu umowy,
c) w przypadku niewyczerpania ceny umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lub w przypadku skorzystania
z opcji w okoliczności niewykorzystania wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 11.
3) zmiany sposobu wykonywania umowy:
a) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy,
b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4) zmiany ceny umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
5) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (waloryzacji), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) Wykonawca może w trakcie trwania umowy, po upływie 6 miesięcy jej realizacji, jednorazowo na podstawie art. 439 ustawy Pzp złożyć wniosek o zmianę wysokości należnego wynagrodzenia (dalej: wniosek), jeśli obliczony zgodnie z poniższą lit. b) wskaźnik waloryzacyjny WW przewyższy 0;
b) waloryzacja dotyczy usług niezamówionych licząc od miesiąca, w którym został złożony wniosek,
w oparciu o wskaźnik waloryzacyjny wyliczony według wzoru:

WW = W(n-6) * W(n-5) * W(n-4) * W(n-3) * W(n-2) * W(n-1) – 1,030

gdzie:

WW – wskaźnik waloryzacyjny
W – publikowany przez GUS miesięczny wskaźnik transport m/m [miesiąc do miesiąca poprzedniego,
np. luty 2023 do styczeń 2023] podzielony przez 100;
WW wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku; do obliczeń należy przyjąć wskaźniki publikowane na stronie: https://bdm.stat.gov.pl – Miesięczne – Wskaźniki cen - transport – Okres poprzedni=100

(n) – miesiąc kalendarzowy, w którym Wykonawca występuje do Zamawiającego z wnioskiem
o waloryzację (np. n – lipiec 2023; W(n-6) – wskaźnik w styczniu 2023 r.)

1,030 – oznacza przyjęty przez Zamawiającego 3% próg, powyżej którego wzrost cen uzasadnia uwzględnienie waloryzacji


(...) UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym polu, pełny zakres zmian zawarty jest w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce „Instrukcje” na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo