Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233275/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Naprawa dachu i remont schodów w KPP w Brodnicy oraz naprawa dachu w PP Topólka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 091362152

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-090

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 47 751 16 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@bg.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dachu i remont schodów w KPP w Brodnicy oraz naprawa dachu w PP Topólka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23c50a88-fad4-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233275

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147054/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Naprawa dachu i remont schodów w KPP w Brodnicy oraz naprawa dachu w PP Topólce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz lub przetarg@bg.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: REGULAMIN platformazakupowa.pl”
oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl”.Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja
dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”. Instrukcje korzystania z
Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"
na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar jednego pliku
przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 26 MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a)Specyfikacja połączenia:
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja ,jeden z systemów operacyjnych
- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, z wyjątkiem Internet (Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Internet Explorer
ze względu na wycofanie się ze wsparcia tej przeglądarki przez firmę Microsoft)., -włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
b)Format przesyłanych danych:-Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2
„Formaty danych oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie
Krajowych RamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności:
.txt;.rft;.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; pptx; .csv, .zip, .tar, .gz, (.gzip), .7Z.
-Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls.jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Podpisy
kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku”. c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3. Z uwagi na ograniczoną liczbę
znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej określone
zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85 – 090 Bydgoszcz,
tel. 47 751-53-20, fax 47 75-53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy: tel. 47 751-12-30, adres e-mail: iod.kwp@bg.policja.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe, zebrane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00150050/01 z dnia 2023-03-24
2023-03-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 - 4 ustawy Pzp, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres wynikający z przepisów
o archiwizacji oraz przepisów dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 i 76 ustawy, informuję że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, nie może też naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłaszanie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
2. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO.
3. Udostępnianie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych
w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3–6
ustawy, stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZPiFP-31-23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe polegające na wykonaniu naprawy bieżącej pokrycia dachu z papy zgrzewalnej, remoncie łazienek oraz remoncie schodów zewnętrznych w KPP w Brodnicy oraz naprawy bieżącej pokrycia dachu budynku garażowego z papy zgrzewalnej w PP Topólka, zgodnie z:
1) Opisem wykonania robót – dokumentacja techniczna – Załącznik do SWZ,
2) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR) – Załącznik do SWZ
3) Przedmiarach robót – Załącznik do SWZ
4) Projektowanych postanowieniach umowy (PPU)– Załącznik do SWZ
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w szczególności:
kamieniarskie roboty wykończeniowe, wykonywanie pokryć dachowych,
konstrukcje żelbetowe, posadzki z płytek gres, wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

45262512-3 - Kamieniarskie roboty wykończeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności);
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych, legitymujące się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, wydawanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wdane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej – w ograniczonym zakresie, pełniącą jednocześnie obowiązki kierownika budowy
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą w danej specjalności.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie powyższego warunku Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy (Zamawiający
nie żąda podmiotowych środków dowodowych na brak podstaw wykluczenia)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz „Oferta”
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowana wykonawcy:
a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie,
podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru,
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy):
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium .
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
6) ZOBOWIĄZANIE lub inny podmiotowy środek dowodowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych 00/100/. Szczegółowe informacje na temat wadium określone zostały w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. V ust. 3, 4 i 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie np.: każdy członek konsorcjum i każdy wspólnik spółki cywilnej. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców (np. członek konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej) wykazuje spełnianie tych warunków.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe.
5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający w rozdz. V ust. 2 SWZ określił sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera załącznik do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przekazać za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Zobacz inne

Prawo