Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233413/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty malarskie za pomocą agregatu hydrodynamicznego w lokalizacjach Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270151110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 52

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-024

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wpr@wpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wpr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty malarskie za pomocą agregatu hydrodynamicznego w lokalizacjach Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea19b305-fae9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063614/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Malowanie pomieszczeń wybranych lokalizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wpr_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wpr_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wpr_katowice zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
c) Roboty malarskie za pomocą agregatu hydrodynamicznego w lokalizacjach Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
d) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
e) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPR/TZ/252/ZP/11/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie nr 1 – Roboty malarskie w MSZRM Katowice-Szopienice ul. Bednorza 3,
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załączniku nr 5 do SWZ par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Roboty malarskie w MSZRM Siemianowice Śląskie, ul. Dąbrowskiego 13,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załacznik nr 5 do SWZ w par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 – Roboty malarskie w SPR Bytom, ul. Żeromskiego 7,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załacznik nr 5 do SWZ w par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 – Roboty malarskie w SPR Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 9,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załacznik nr 5 do SWZ w par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5 – Roboty malarskie w MSZRM Radzionków, ul. Długa 15,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załacznik nr 5 do SWZ w par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6 - Roboty malarskie w MSZRM Zabrze-Makoszowy, ul. Chudowska 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załacznik nr 5 do SWZ w par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7 – Roboty malarskie w MSZRM Knurów, ul. 1 Maja 2a
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 1a do SWZ (dla poszczególnych zadań),
b) wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ (dotyczy wszystkich zadań),
c) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b do SWZ (dotyczy wszystkich zadań)
d) załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy
e) przedmiary robót – załącznik nr 1c do SWZ (dla poszczególnych zadań).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Opisano w propozycji umowy załacznik nr 5 do SWZ w par. 15 pkt 3

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej przez komisję przetargową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału
w postępowaniu dotyczący/-e:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez wykonawcę, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (np. kopia polisy) na kwotę nie mniejszą niż:
- 150 000,00 zł - Zadanie nr 1 – Roboty malarskie w MSZRM Katowice-Szopienice ul. Bednorza 3,
- 100 000,00 zł -Zadanie nr 2 – Roboty malarskie w MSZRM Siemianowice Śląskie, ul. Dąbrowskiego 13,
- 120 000,00 zł -Zadanie nr 3 – Roboty malarskie w SPR Bytom, ul. Żeromskiego 7,
- 120 000,00 zł -Zadanie nr 4 – Roboty malarskie w SPR Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 9,
- 110 000,00 zł -Zadanie nr 5 – Roboty malarskie w MSZRM Radzionków, ul. Długa 15,
- 30 000,00 zł - Zadanie nr 6 - Roboty malarskie w MSZRM Zabrze-Makoszowy,
ul. Chudowska 1
- 70 000,00 zł – Zadanie nr 7 – Roboty malarskie w MSZRM Knurów, ul. 1 Maja 2a

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną przewidzianą na poszczególne zadania, na które składa ofertę.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, iż:
- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty – 1 robotę malarską w ramach jednej umowy o powierzchni nie mniejszej, niż 2000,00 m2 przy użyciu agregatu hydrodynamicznego na czynnym obiekcie lub obiektach o charakterze medycznym (dotyczy wszystkich zadań).

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, wystarczającym jest wykazanie, iż w wymaganym okresie wykonał co najmniej jedną robotę jak podano wyżej.

Zamawiający uzna roboty malarskie wykonywane przy realizacji robót związanych z remontem, przebudową lub rozbudową (modernizacją) obiektu lub obiektów w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe dotyczące farb, które będą stosowane:
dokument z danymi technicznymi farb (bądź dokumenty równoważne), spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie:
- klasy odporności powłoki na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300:2002
- rodzaju farby wg normy PN-C-81914:2002
- zawartości LZO.
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 107 ust 2 ustawy pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- klasy odporności powłoki na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300:2002
- rodzaju farby wg normy PN-C-81914:2002
- zawartości LZO.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. DO OFERTY WYKONAWCA ZAŁĄCZA RÓWNIEŻ:
1).Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,
2).Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
3).Zobowiązanie podmiotu trzeciego(jeśli dotyczy)
4). Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
5)Informacje dotyczące wykonawcy zawarte w formularzu ofertowym w załączniku nr 1 do SWZ tzn
6) Oświadczenie, z którego wynika, jak zakres zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy)
7) Dowód wniesienia wadium.
8) Wykaz rozwiązań równoważnych – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.*
* jeżeli dotyczy
9) Załącznik nr 8 – oświadczenie dot. doświadczenia wykonawcy (wykaz robót) – na potrzeby dokonania oceny ofert w kryterium opisanym w Rozdziale III podrozdział 4.
10) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II podrozdziale 5

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Opisane w rozdziale II pkt 10 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
1.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia – załącznik nr 2, 2a do SWZ składa każdy z Wykonawców, celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisano zmiany do umowy w załączniku nr 5 do SWZ propozycja umowy par 15

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wpr_katowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

Zobacz inne

Prawo