Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grodzisk Wielkopolski, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233480/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw ciekłych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ w Grodzisku Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000317760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mossego 17

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-065

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.linkiewicz-mendel@spzoz-grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzoz-grodzisk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ab0ed78-faed-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058039/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Sukcesywna dostaw paliw do karetek i samochodów sanitarnych dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-grodzisk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-grodzisk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz grodzisk, ePUAP dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Mossego17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel. 061/44-36-501, poczta elektroniczna: sekretariat@spzoz-grodzisk.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Panią Kingę Kasprzak, z którą można się kontaktować pod adresem e mail: iod@spzoz-grodzisk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać? Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ.DLA.2300.08.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w SWZ.
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Olej napędowy powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
Zamówienie obejmować będzie zakup oleju napędowego ON. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego ON. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówień w stosunku do zapotrzebowania, które dla pakietu 1 nie przekroczy 30% wartości umowy brutto, dla pakietu 2 nie przekroczy 3% wartości umowy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości paliw, niż wyżej wskazano, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Bezgotówkowy zakup paliwa będzie dokonywany w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 48 miesięcy.
Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie załączone do faktury.
Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT dwa razy w miesiącu za faktycznie zatankowany olej napędowy. Ustala się okresy rozliczeniowe od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Zakup paliwa dokonywany będzie po aktualnie obowiązującej cenie na danej stacji paliw Wykonawcy, pomniejszony o stały Upust niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Wykonawcę.
Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.
Realizacja zakupu paliw odbywać się będzie:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup paliw płynnych w następujących ilościach:
Pakiet 1 – 76.000 (dcm3) litrów oleju napędowego ON:
a) z przeznaczeniem dla pojazdów pogotowia ratunkowego i pozostałych pojazdów SPZOZ:
olej napędowy ON – około 19.000 (dcm3) litrów rocznie – 76.000 (dcm3) litrów w okresie trwania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09100000-0 - Paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w SWZ.
Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Olej napędowy powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
Zamówienie obejmować będzie zakup oleju napędowego ON. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego ON. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówień w stosunku do zapotrzebowania, które dla pakietu 1 nie przekroczy 30% wartości umowy brutto, dla pakietu 2 nie przekroczy 3% wartości umowy. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości paliw, niż wyżej wskazano, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Bezgotówkowy zakup paliwa będzie dokonywany w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 48 miesięcy.
Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie załączone do faktury.
Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury VAT dwa razy w miesiącu za faktycznie zatankowany olej napędowy. Ustala się okresy rozliczeniowe od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
Zakup paliwa dokonywany będzie po aktualnie obowiązującej cenie na danej stacji paliw Wykonawcy, pomniejszony o stały Upust niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Wykonawcę.
Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN.
Realizacja zakupu paliw odbywać się będzie:
1) Zakup paliw będzie dokonywany na całodobowych stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, w tym minimum 15 stacji, w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego oraz minimum 1 stacja o granicach powiatu grodziskiego. Stacje muszą być otwarte całodobowo, również w niedziele i święta.
2) Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853).
3) Zamawiający dopuszcza dwie formy realizacji umowy: na podstawie kart flotowych lub na okaziciela zgłoszonego przez Zamawiającego.
4) Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliw na terenie całego kraju. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 12 kart przypisanych do poszczególnych 6 pojazdów Zamawiającego oraz minimum 2 karty wystawioną na okaziciela do dowolnego pojazdu lub kanistra. Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego pojazdu Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku zwiększenia ilości posiadanych pojazdów lub wymiany floty albo utraty karty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia kart dodatkowych lub zamiennych. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. W przypadku zakupu nowego samochodu Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu nieodpłatnie dodatkowe karty a w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty, opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę.
5) Warunki realizacji tankowania:
a) bezpośrednio do zbiorników paliwowych pojazdów zamawiającego,
b) do innych zbiorników na karty na okaziciela,
c) sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego,
d) w rozliczeniu bezgotówkowym,
e) realizacja zakupu paliwa musi zawierać opcje podawania nazwiska osoby pobierającej paliwo,
f) Zamawiający ustala się limit wartościowy zakupu paliwa na kwotę maksymalnie do 1000 zł (jeden tysiąc zł) dla jednej transakcji,
g) termin ważności kart (numerów rejestracyjnych) – okres trwania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09100000-0 - Paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie ustanawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję - uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie ustanawia warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje:
a) dla pakietu 1 minimum jedną stacją paliw, która znajduje się nie dalej niż 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od ul. Mossego w Grodzisku Wielkopolskim oraz nie dalej niż 20 km od ul. Łąkowej w miejscowości Wielichowo, gdzie zlokalizowane są miejsca postoju i garażowania pojazdów Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca nie posiada stacji w odległości 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od ul. Mossego w Grodzisku Wielkopolskim oraz nie dalej niż 20 km od ul. Łąkowej w miejscowości Wielichowo musi zapewnić sobie zdolności techniczne umożliwiające bezpośrednie zatankowanie (z tzw. dystrybutora objazdowego) samochodów Zamawiającego w odległości 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od ul. Mossego w Grodzisku Wielkopolskim oraz nie dalej niż 20 km od ul. Łąkowej w miejscowości Wielichowo.
b) dla pakietu 2 całodobowymi stacjami paliw należącymi do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju, w tym minimum 15 stacji, w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego oraz minimum 1 stacja o granicach powiatu grodziskiego, która znajduje się nie dalej niż 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od ul. Mossego w Grodzisku Wielkopolskim oraz nie dalej niż 20 km od ul. Łąkowej w miejscowości Wielichowo, gdzie zlokalizowane są miejsca postoju i garażowania pojazdów Zamawiającego. W przypadku gdy wykonawca nie posiada stacji w odległości 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od ul. Mossego w Grodzisku Wielkopolskim oraz nie dalej niż 20 km od ul. Łąkowej w miejscowości Wielichowo musi zapewnić sobie zdolności techniczne umożliwiające bezpośrednie zatankowanie (z tzw. dystrybutora objazdowego) samochodów Zamawiającego w odległości 5 km liczonej przebiegiem trasy dojazdowej publicznymi drogami kołowymi, od ul. Mossego w Grodzisku Wielkopolskim oraz nie dalej niż 20 km od ul. Łąkowej w miejscowości Wielichowo.
Zamawiający sprawdzi spełnianie warunku mierząc odległości poprzez „mapy google”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 A i 3 B do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy,
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 10.4. na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.1.1 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesja - uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON) wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (olejem napędowym ON).
2) wykaz posiadanych stacji benzynowych ze wskazaniem adresu zgodnie z załącznikiem nr 2 (na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
3) oświadczenia wykonawcy (załącznik nr 3), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie:
a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
Z uwagi na okoliczność, że wskazane w literze a) i b) informacje są ogólnodostępne Zamawiający pobierze je samodzielnie.
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129) składa każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby do dyspozycji wykonawcy - załącznik nr 3.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
2) W takim przypadku:
• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
• żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
3) W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. Oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 PZP
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-grodzisk. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 14:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo