Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kock, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233843/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Kock

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kock

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kock

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020061

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.4.2.) Miejscowość: Kock

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-150

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kock@kock.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kock.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233843

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00227229

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie gminy Kock oraz dostarczenie worków i pojemników do gromadzenia odpadów w czasie trwania umowy. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego, na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i przekazanego przez Wykonawcę w formie pisemnej właścicielom nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym zamówieniem wynosi 3.100 Mg.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych na terenie gminy Kock oraz dostarczenie worków i pojemników do gromadzenia odpadów w czasie trwania umowy. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego, na podstawie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym i przekazanego przez Wykonawcę w formie pisemnej właścicielom nieruchomości, z których odbierane będą odpady. Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym zamówieniem wynosi 1.550 Mg.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
24

Po zmianie:
12

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-30 09:00

Po zmianie:
2023-06-05 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-30 09:30

Po zmianie:
2023-06-05 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-28

Po zmianie:
2023-07-04

Zobacz inne

Prawo