Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00234173/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015627782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spokojna 13A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-044

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cppc.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cppc.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja pośrednicząca

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d324ed45-d9d4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00096964/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie funkcji Pełnomocnika Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa ds. bezpieczeństwa informacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

11. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, a także Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/cppc/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/cppc
2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym przekazywanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać się będzie w formie elektronicznej. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie.
3. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/cppc w zakładce e-learning.
4. Szczegóły dotyczące opisu sposobu przygotowania oferty oraz niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
korzystanie z Platformy zostały wskazane w załączniku nr 5 do SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje komunikacji z wykonawcą w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące opisu sposobu przygotowania oferty stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Pzp). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa (dalej: „CPPC”) przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjne znajdują się w załączniku nr 4 do SWZ - Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/4/2023/PH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, usługi polegającej na pełnieniu funkcji Pełnomocnika Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji, zgodnie z:
a) przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DUUEL. z 2021 r., Nr 74, poz. 35);
b) przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2247, dalej: „rozporządzenie KRI”);
c) normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, dotyczącą wymagań w zakresie techniki informatycznej, techniki bezpieczeństwa, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, lub normą równoważną;
d) przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 2445);
e) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą wartość wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert wymienionych w rozdziale XVI SWZ.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawarto w rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z Polską Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 lub równoważną oraz przepisami rozporządzenia KRI , o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda.
Za jedną usługę rozumie się jedną umowę, realizowaną w sposób ciągły na rzecz jednego podmiotu lub kilka umów, których wartość zostanie zsumowana, o ile będą one realizowane dla jednego podmiotu w sposób ciągły (bez przerw).
b) dysponuje na etapie realizacji zamówienia jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe wymagania dla pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji;
i. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
ii. nie była karana za przestępstwo umyślne;
iii. posiada wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie;
iv. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wdrożyła dla minimum dwóch podmiotów (w tym dla co najmniej jednego podmiotu będącego zamawiającym w rozumieniu art. 4 ustawy Pzp System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z Polską Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 lub równoważną oraz przepisami Rozporządzenia KRI (co najmniej jeden system dla każdego podmiotu);
v. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w charakterze członka zespołu audytującego badającego zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z Polską Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 lub równoważną oraz przepisami rozporządzenia KRI lub samodzielnie przeprowadziła co najmniej jeden audyt, badający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z Polską Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 lub równoważną oraz przepisami rozporządzenia KRI;
vi. posiada certyfikat audytora wiodącego zgodnie z Polską Normą ISO/IEC 27001 lub równoważny.
Uwaga:
Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego certyfikatu, itp.
Uwaga:
Szczegółowa forma złożenia dokumentów została wskazana w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, (załącznik nr 9 do SWZ)
Za jedną usługę rozumie się jedną umowę, realizowaną w sposób ciągły na rzecz jednego podmiotu lub kilka umów, których wartość zostanie zsumowana, o ile będą one realizowane dla jednego podmiotu w sposób ciągły (bez przerw).
Za pełnienie funkcji IOD rozumie się co najmniej realizację obowiązków i zadań nałożonych na IOD przepisami o ochronie danych osobowych;
b) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
Uwaga:
Szczegółowa forma złożenia dokumentów została wskazana w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda żadnych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje o możliwych zmianach umowy zawierą Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Zakupowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/cppc, po uprzedniej rejestracji na Platformie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Zobacz inne

Prawo