Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrów Wielkopolski, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00234619/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003341569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625066400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gops.ostrowwlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopsostrowwlkp.naszbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31df9864-facd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234619

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00228073/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http:/www.gopsostrowwlkp.naszbip.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem skrzynki: GOPSOSTROWWLKP
2. Wykonawcy są zobowiązani użyć platformy ePUAP oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/ do składania ofert w niniejszym postępowaniu oraz do przekazania plików dołączanych do ofert.
3. Szczegółowy sposób przygotowania ofert oraz sposób składania ofert i dołączania plików do ofert przy użyciu platformy ePUAP został opisany w rozdziale XII SWZ.
4. Zamawiający w zakresie komunikacji zakłada wykorzystanie Formularzy dostępnych na platformie ePUAP oraz na miniPortalu w zakładce „Formularze do komunikacji”. Zamawiający z zastrzeżeniem poniższych zapisów, nie dopuszcza innej formy komunikacji z wykonawcami.
W związku z tym wykonawcy zobligowani są na bieżąco sprawdzać skrzynkę ePUAP, z której złożona została oferta.
5. W toku całego postępowania, Zamawiający zakłada komunikowanie się z Wykonawcami w z wykorzystaniem w/w portali. Wykonawcy zobowiązani są z wykorzystaniem w/w portali do składania wszelkich dokumentów, w tym na wezwanie Zamawiającego, wniosków o wyjaśnienie lub zmianę SWZ, i innych pism dot. niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający dodatkowo wybranego Wykonawcę poinformuje o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Także za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego telefonicznego potwierdzenia z wybranym Wykonawcą terminu i miejsca podpisania umowy.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym za pośrednictwem Platformy (karta Zapytania/Wyjaśnienia).
8. Składanie ofert będzie następować przy użyciu platformy ePUAP, dostępnej pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal” oraz dostępnej również na miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl.
9. W celu złożenia oferty wykonawcy ubiegający się samodzielnie o udzielenie zamówienia oraz
wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani założyć lub
posiadać konto firmy oraz elektroniczną skrzynkę podawczą ESP na platformie ePUAP.
10. Zamawiający oświadcza, że posiada konto podmiotu publicznego, elektroniczną skrzynkę podawczą ESP na platformie ePUAP-u oraz skrzynkę na platformie ePUAP, przeznaczoną do składania ofert w niniejszym postępowaniu.
11. Korzystanie z platformy ePUAP oraz z miniPortalu przez zamawiającego oraz przez wykonawców jest bezpłatne.
12. Zaszyfrowaną ofertę, składającą się z jednego skompresowanego pliku w formacie ZIP albo z odrębnych plików nieskompresowanych należy złożyć przy wykorzystaniu „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na platformie ePUAP oraz dostępnego również na miniPortalu.
13. Za moment otrzymania oferty uznaje się moment jej wpływu na skrzynkę zamawiającego na platformie ePUAP.
14. Na wniosek wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia lub na wniosek wykonawcy biegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty na swoją skrzynkę na platformie ePUAP i wskaże datę i godzinę jej wpływu.
15. Oferty pozostaną zaszyfrowane do momentu ich otwarcia.
16. Dokumenty składane w toku postępowania muszą mieć formę zgodną z przepisami ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą: al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski; mail: inspektor@osdidk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.ZP.252.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 86040,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie lipiec – grudzień 2023 r., zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901).
2. W odniesieniu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zakres usług określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598 z póź.zm.).
3. Miejscem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi jest miejsce zamieszkania osoby objętej świadczeniem tzn. adres domowy, pod którym osoba objęta świadczeniem przebywa.
W przypadku niemożności lub niecelowości świadczenia tych usług w domu klienta, usługi muszą być świadczone w lokalu będącym w dyspozycji wykonawcy i przeznaczonym do prowadzenia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi położonym na terenie miasta Ostrów Wielkopolski.
4. Przewidywana ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w okresie wykonywania zamówienia wynosi 1434 godzin.
5. Liczba godzin usług została podana szacunkowo i może ulec zmianie, ponieważ nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy.
6. Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez wykonawcę ofertowej ceny jednostkowej usługi i wskazanej powyżej liczby godzin usług.
7. Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku od 7.00 do 19.00. Jedna godzina usług jest równa jednej godzinie zegarowej, tj. 60 minut. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy. A w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie zdrowia i życia również w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. Wykonawca będzie świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na podstawie indywidualnej dokumentacji wydawanej przez GOPS zawierającej:
a) imię i nazwisko klienta,
b) adres zamieszkania,
c) rodzaj przyznanych usług,
d) okres, na jaki przyznano usługi,
e) wymiar przyznanych usług,
f) odpłatność za usługi,
g) nr decyzji administracyjnej będącej podstawą przyznania usług.
9. Ze względu na dobro i potrzeby osób, na rzecz których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, w wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustnego (np. telefonicznego) i pisemnego (np. e-mailem) poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia lub przerwania realizacji usługi. Każde tego typu zdarzenie wymagać będzie sporządzenia stosownej dokumentacji w formie pisemnej.
10. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywać dane osób korzystających z usług w niezbędnym zakresie, w sposób określony w odrębnej umowie ws. Powierzenia przetwarzania danych osobowych, w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1).
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych – niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.
12. Wykonawca zamówienia winien:
a) zapewnić ciągłość świadczonych usług od 01 lipca do 31 grudnia 2023 r.,
b) zatrudnić taką liczbę osób, która zapewni właściwą realizację świadczenia,
c) kontrolować jakość świadczonych usług w miejscu zamieszkania podopiecznego.
13. Do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby niekarane, sprawne fizycznie i intelektualnie, zdolne do wykonywania prac fizycznych, posiadające umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Ponadto osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zobowiązane będą do przestrzegania następujących zasad:
a) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych świadczeniobiorców, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
b) nie wprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
c) nie mogą obarczać świadczeniobiorców własnymi problemami,
d) w kontakcie ze świadczeniobiorcą muszą stosować zwroty grzecznościowe, szanować wolę świadczeniobiorcy w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć świadczeniobiorcy.
14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia bezpośredniej kontroli realizacji usług na żądanie upoważnionej instytucji i Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: najkorzystniejszą ofertą będzie ofert, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie w realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia – muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r.)
Wykonawcy występujący wspólnie łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych do realizacji usług zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Formularza oferty - oświadczenie, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
1a. Wzór oświadczenia do Formularza oferty - oświadczenie, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału składane na podstawie art. 125 ust.1 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają: Pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt.X, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. VIII i IX, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 1A do Formularza oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ- wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na e PUAP i udostępnionego równeiz na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Zobacz inne

Prawo