Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Iłów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00234653/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA IŁÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 2

1.5.2.) Miejscowość: Iłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-520

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 242675080

1.5.8.) Numer faksu: 242675081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ilow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29147499-f3e5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060094/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29147499-f3e5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt (preferowany i rekomendowany format.pdf ze względu na możliwości sprawdzenia złożonego podpisu elektronicznego).
3. Adres strony internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-29147499-f3e5-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie
załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, któresą zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem o osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem
wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu
i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi robota budowlana obejmująca przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadowo.
1. Zadanie stanowi kontynuację przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sadowo gminie Iłów ,
która to przebudowa rozpoczęła się w 2019 roku.
2. Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku drogi
urządzonej na działce ewidencyjnej nr 183 położonej w obrębie geodezyjnym Sadowo, gminie Iłów o
długości odcinka 442,00 mb. o poniższych parametrach:
2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 3cm,
2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,
2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie gr. do 15cm,
2.4. Istniejąca nawierzchnia pochylenie poprzeczne dwustronne 2%.
2.5. Podbudowa grub. 15 cm wykonana na szerokości jezdni i poboczy.
2.6. Kategoria ruchu KR1, ruch lekki,
2.7. Szerokość poboczy 2 x 0,75m,
2.8. Ilość jezdni 1 oraz ilość pasów ruchu 1,
2.9. Prędkość projektowa 40 km/h
3.Projekt budowlany został objęty zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w
Sochaczewie z dnia 13.12.2022 r. od którego nie wniesiono sprzeciwu.
4. Drogę należy wykonać zgodnie z przedmiarem, projektem budowlanym oraz STWiORB, które stanowią załączniki nr 9-11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona punktowo w skali od 0 do 100 pkt. O wyborze najkorzystniejszej oferty
decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria
Ocena oferty: K = C + G
Gdzie:
K - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „cena”
G - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”
Ocena wg kryterium „Cena”:
CN
KC= ------ x 60 ( max liczba punktów ocenianego kryterium)
COB
Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Ocena wg kryterium:
1) okres gwarancji - 36 miesięcy - 10,00 pkt
2) okres gwarancji - 48 miesięcy - 20,00 pkt
3) okres gwarancji - 60 miesięcy - 30,00 pkt
4) okres gwarancji - 72 miesiące - 40,00 pkt
UWAGA! minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji: 72 miesiące.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1. Wykonawca powinien posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowej:
3.1. Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 800.000,- zł (słownie: osiemset
tysięcy złotych 00/100 groszy)
3.2. Wykonawca potwierdzi posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości
min 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy). Oferent przedłoży zaświadczenie
z banku lub innej instytucji potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
4.1 Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, w realizacji
(zakończeniu) podobnych drogowych robót budowlanych.
Warunek zostanie spełniony jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej 3 ( trzy ) zadania polegające na
budowie lub przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości, co najmniej
200.000,00 zł brutto ( słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych każde z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Wykonana robota budowlana musi być poparta dowodami potwierdzającymi, że została wykonana
w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
4.2.Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie
im powierzona tj.
a. Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności
drogowej bez ograniczeń oraz z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy,
będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis,
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
b. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz.831 ).
c. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt.1), 2), ustawy
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu lub grzywny, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 109 ust.1 pkt. lit.b) Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
109 ust.1 pkt. 2) lit. c) P.z.p.,
8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70).
9) oświadczeni o przynależności do grupy kapitałowej, pod rygorem wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 6

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca przedłoży: a. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. - Wymagane jest aby Wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych 00/100 groszy)
b. Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800.000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100 groszy).

2) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę zdolności technicznych i zawodowych, o których mowa
w art. 112 ust. 2 pkt.4 Pzp, wykonawca przedłoży oświadczenia i dokumenty:
a. wykaz drogowych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, w realizacji (zakończeniu) podobnych projektów budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 ( trzy )drogowe roboty budowlane o wartości 200.000,- złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
każda.
b. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj.
1). Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogownictwo bez ograniczeń oraz z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy, będący członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający aktualny wpis, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona/ wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy przedłożenia „ kosztorysu ofertowego” sporządzonego na podstawie udostępnionych przedmiarów/kosztorysu ofertowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium w wysokości w wysokości: 4000,-(słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu,
2) w gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz.299)
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iłowie nr konta bankowego:
57 9010 0006 0000 0172 2000 0040 z adnotacją:
"wadium – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadowo ”
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono
na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie
wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć razem z ofertą.
9.Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium
(niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie
odrzuceniu.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej
oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97 i 98
Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Oferta winna zawierać oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust.1 pkt.2 dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty wymienione w rozdz. VIII ust.1 składane są wspólnie.
4) Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego, o których mowa w rozdz. VIII
ust. 2 dotyczą każdego z wykonawców osobno. Natomiast dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust.3 składane są na wezwanie przez tego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z ewentualną zmianą terminu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji;
2) w razie stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania Umowy między innymi w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków, pomyłek lub błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót;
3) w razie uzasadnionych zmian technologicznych w zakresie wykonywania Umowy
proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
4) w razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przewiduje się doliczenie podatku
w zmienionej wysokości do wynagrodzenia netto Wykonawcy;
5) w sytuacji wzrostu kosztów wykonania zamówienia, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzacji, uwzględniającej całość kosztów poniesionych w związku ze
zmianami przepisów tej ustawy;
6) w sytuacji wzrostu kosztów wykonania zamówienia, wynikających ze zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na te ubezpieczenia, do umów o pracę, przewiduje się możliwości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, adekwatnie do zaistniałych zmian.
7) w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
8) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo