Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Janów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00234815/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Krytej Pływalni "Otylia" w Janowie Lubelskim,
w okresie do 31.12.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000329007

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. Skorupki 9

1.5.2.) Miejscowość: Janów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosirjanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirjanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pozostała działalność związana ze sportem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Krytej Pływalni "Otylia" w Janowie Lubelskim,
w okresie do 31.12.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1db9ef44-fae6-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00097642/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Krytej Pływalni "Otylia" w Janowie Lubelskim, w okresie do 31.12.2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1db9ef44-fae6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący
bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1db9ef44-fae6-11ed-9355-06954b8c6cb9
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-1db9ef44-fae6-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia, a mianowicie:
1.1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia
wymagany jest:
a) Komputer PC:
 parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD,
 zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
 zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
albo
a) Tablet/Telefon:
 parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
 przeglądarka Chrome 61 lub nowa
1.2.2.Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,
obsługi Java Script, oraz cookies;
1.3.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski, biuro@mosirjanow.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych, e-mail: iod@pawelwisniewski.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych – dalej Pzp (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSR 330/22/150/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na potrzeby Krytej Pływalni "Otylia" w Janowie Lubelskim w okresie do 31.12.2023r.
Olej opałowy lekki L – 1 musi spełniać wymagania Zamawiającego opisane niniejszej SWZ oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz. U. z 2022 poz. 2633) i musi charakteryzować się parametrami odpowiadającymi normie PN-C-96024:2020-12 lub równoważnymi.
2. Wymagana jakość:
1) gęstość w 150 C, max - 0,860g/m3,
2) wartość opałową, min. - 42,6 MJ/kg,
3) temperatura zapłonu, min. - 560 C,
4) lepkość kinematyczna w 200 C, max. - 6,00 mm2/s
5) skład frakcyjny:
 do 2500 C destyluje, max. - 65 % (V/V),
 do 3500 C destyluje, min. - 85 % (V/V),
6) temperatura płynięcia, max. - - 200 C,
7) pozostałość po koksowaniu z 10 %
pozostałości destylacyjnej, max. - 0,3 % (m/m),
8) zawartość siarki, max. - 0,2 % (m/m),
9) zawartość wody, max. - 200 mg/kg,
10)zawartość zanieczyszczeń stałych, max. - 24 mg/kg,
11) pozostałość po spopieleniu, max. - 0,01 % (m/m),
12) barwa - czerwona,
2. Szacowany wolumen oleju opałowego wynosi 69 000,00 litrów.
3. Podana ilość oleju opałowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości oleju.
4. Dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego (związanych np. z warunkami atmosferycznymi). Zamawiający będzie każdorazowo określał ilość oleju opałowego w formie odrębnego zlecenia przekazanego w formie elektronicznej, na podstawie ceny przyjętej w ofercie.
5. MIEJSCE DOSTAWY: Kryta Pływalnia "Otylia" w Janowie Lubelskim, ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski.
6. Zamawiający posiada 1 zbiornik o poj. 5 000 litrów. Maksymalna wielkość jednorazowej dostawy wynosi do 4 600 litrów.
7. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika.
8. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż oleju opałowego Zamawiającemu, załadunek, transport oleju na miejsce przeznaczenia, rozładunek oleju.
9. Realizacja zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości przywiezionego oleju, jak również do dokonania badania jakości przywiezionego oleju.
11. Wykonawca realizować będzie dostawy w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od złożenia przez zamawiającego zlecenia w formie elektronicznej.
UWAGA – Wykonawca może skrócić termin dostawy, zgodnie z pkt XXIV. 2 SWZ – kryteria oceny ofert.
12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości oleju opałowego przy każdej dostawie.
13. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.) – Prawo energetyczne.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5) zdolności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza:
a) Formularz Ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie
e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”
b) Formularz cenowy zawierający cenę brutto oraz dodatkowe informacje wskazujące na składowe ceny (cena netto 1 1itra oleju opałowego, cena hurtowa producenta z dnia publikacji ogłoszenia), stały upust lub marża , podatek VAT, cenę brutto 1 litra oleju opałowego (cena hurtowa producenta z dnia publikacji ogłoszenia z uwzględnieniem plus/minus stała marża/upust) do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić zestawienie wg innego wzorca, powinno ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załączniku).
Uwaga: Załączniki Nr 1 do SWZ stanowi integralny element oferty i nie podlega uzupełnieniu.
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – wzory stanowią załączniki nr 3 i 4 do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców.
d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 3a do SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy szczególnych rozwiązaniach, składa każdy z wykonawców.
e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 57).;
f) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli występuje) – załącznik nr 5 do SWZ – Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
g) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załączniki nr 7 i 8 do SWZ.
h) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt. 4, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
Z powodu ograniczonej ilości znaków szczegółowe informacje dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się w pkt. XIV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 -455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy na warunkach tam wskazanych.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1db9ef44-fae6-11ed-9355-06954b8c6cb9

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Zobacz inne

Prawo