Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Turek, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00235387/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311080366

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolska Szosa 64

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 222 31 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@turek.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.bip.powiat.turek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i bieżące utrzymanie dróg i mostów na terenie powiatu.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4eb2bb2-fae7-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052747/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4eb2bb2-fae7-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W SWZ opisane zostały wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz sposób przygotowania i składania oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE Ll 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Turku;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
zdp@powiat.turek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.271.09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku”

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK-72 (ul. Łąkowa) do działki nr 276/4 o łącznej długości 0,5km

Powyższy zakres z uwagi na parametry użytkowe projektowanych elementów, zostanie ostatecznie określone przez Projektanta w koordynacji z Zamawiającym.

1) W ramach projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić następujące branże:
a) drogowa,
b) inżynieryjna,
c) energetyczno-elektryczna,
d) teletechniczna,
e) sanitarna,
f) geodezyjna,
g) geotechniczna.
2) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
a) dokumentacja geologiczno-inżynierska,
b) projekt budowlany,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny,
c) projekt wykonawczy,
d) przedmiar robót, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski,
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
f) projekt stałej organizacji ruchu,
g) dokumentacje branżowe i rozwiązanie kolizji wraz przedmiarami robót, kosztorysami ofertowymi i kosztorysami inwestorskimi oraz uzgodnieniami.
h) kompletny projekt kanału technologicznego – 4 egz., specyfikacja techniczna, przedmiar, kosztorys inwestorski, po 2 egz.,
i) przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną:
Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinią
geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prawidłowego wykonania projektu budowlanego.
j) inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki z naniesionymi numerami inwentarzowymi i zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie zasadniczej. Sporządzenie planu wycinki drzew (wg numeracji naniesionej na mapie z podaniem gatunku drzew, obwodu ich pni liczonych w centymetrach na wysokości 130 cm od poziomu gruntu oraz z podaniem nr geod. działki, kilometraż i strony drogi - w projekcie wielobranżowym i wykonawczym,
k) podział działek w celu wydzielenia drogi, wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z.2021 poz.1363 ze zm.),
l) uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do złożenia "skutecznego" wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury wraz z jego złożeniem i uzyskaniem decyzji (ostatecznej)
m) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - (jeżeli zajdzie konieczność) – 2 kpl.,
n) wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych umów użyczenia (w przypadku konieczności)
o) dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie urządzeń wodnych i/lub korzystanie z wód, w tym odwodnienia drogi i/lub wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego złożeniem i uzyskaniem decyzji –(w przypadku konieczności)
p) przygotowanie materiałów do złożenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - w przypadku braku możliwości realizacji niektórych robót na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku konieczności)

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy)– załącznik nr 6 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 360 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej (1% = 1pkt)
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu punktacji obu kryteriów oraz
spełni wymagania ustawy Pzp oraz SWZ.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom pzp oraz niniejszej SWZ i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SWZ.
Szczegółowy opis oceny ofert został określony w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia, zgodnie z art 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone poniżej:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowania w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
a) doświadczenie zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu (opracowaniu) kompletnej dokumentacji projektowej (w tym projekt, kosztorysy,
przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu) dotyczącej budowy, przebudowy, rozbudowy ulicy lub drogi o minimalnej długości 300m.
Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu sumował usługi tak aby łącznie wykazać minimalną długość.
b) kwalifikacje zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji usługi co najmniej:
- 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; - załącznik do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto do Interaktywnego Formularza Ofertowego należy załączyć:
a) oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby pełniącej funkcje projektanta branży drogowej należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zał do SWZ).
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone
albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo należy złożyć w takiej samej formie jak oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego,
c) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dokument ustanawiający pełnomocnika, lub upoważnienie pełnomocnika w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,
d) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zał do SWZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
(oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków)
e) oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy) (zał do SWZ),
f) zobowiązanie innego podmiotu, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę (jeżeli dotyczy), (załącznik do SWZ).
Wraz ze zobowiązaniem innego podmiotu do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasób dot. niepodlegania wykluczeniu – załącznik do SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik do SWZ (jeżeli dotyczy),
g) oświadczenie informujące o „zwolnieniu” z podatku VAT, zawierające podstawę „zwolnienia”; należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy (projekt
umowy) stanowiącymi załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały
wskazane w rozdziale XVIII SWZ.
Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego opisane w rozdziale XXIII SWZ.

Zobacz inne

Prawo